Polisi Cludiant Ysgol

Ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i bolisi cludiant ysgol/coleg Cyngor Bro Morgannwg (yn weithredol o Fedi 2017)

Cefndir

Ar hyn o bryd mae gan Cyngor Bro Morgannwg tri pholisi penodol ar gyfer cludiant ysgol a choleg:

• Cludiant Ysgol Brif Ffrwd
• Cludiant Anghenion Dysgu Ychwanegol (Saesneg yn unig)
Polisi Cludiant ar gyfer disgyblion 16-19 oed (Coleg - Saesneg yn unig)

Mae'r Cyngor wedi penderfynu diweddaru ac uno'r tri pholisi i mewn i un.


Bydd cael un polisi penodol a chlir yn ei gwneud yn haws i drigolion Bro Morgannwg i ddeall hawliau a pholisïau cysylltiedig:


• Polisi Cludiant  Ysgol/Coleg (Drafft -Medi 2017)


Mae gan y polisi cyfunol gwahaniaethau bach i'r polisi presennol sy'n cael eu hamlygu isod:

 

  • Does DIM newid i ddarparu cludiant ysgol am ddim i ddisgyblion oedran ysgol statudol.
  • Nid oes newid i'r ddarpariaeth cludiant ysgol am ddim i ddisgyblion sy'n mynychu Blwyddyn 12 a 13.
  • Bydd disgyblion rhwng 16 a 19 oed sy'n mynychu sefydliadau addysg bellach ond yn gymwys i gael cludiant am ddim os ydynt yn mynychu sefydliad ym Mro Morgannwg, Caerdydd neu bont ar Ogwr ac yn byw dros 3 milltir o'r sefydliad sef yr agosaf sy'n cynnig y cwrs y maent yn dymuno astudio.
  • Os dyfarnwyd cludiant am ddim i ddisgybl ar gam, bydd y disgybl yna ond yn cael cludiant am ddim hyd nes hanner tymor.

 

Ymgynghori

Croesewir sylwadau ar y cynnig ar gyfer polisi cludiant ysgol/coleg cyfun a gellir eu cyflwyno dros y ffôn, e-bost neu mewn llythyr. Geir manylion cyswllt y Tîm Cludiant Ysgol isod.

 

 


Tîm Cludiant Ysgol
Ymgynghoriad Polisi Cludiant Ysgol
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfa'r Doc
Subway Road
Y Barri
CF63 4RT 

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2016. 

 

Yn dilyn y dyddiad cau'r ymgynghoriad bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn manylu ar ymatebion a geisir penderfyniad ar weithredu'r polisi o fis Medi 2017.