Cynnig i ddiddymu’r Ardal Rheoli Ansawdd Aer ar gyfer Windsor Road, Penarth.

Oherwydd cydymffurfiaeth barhaus, yn unol â Chanllawiau Polisi Rheoli Ansawdd Aer Lleol yng Nghymru, Mehefin 2017, mae Cyngor Bro Morgannwg yn dymuno dirymu ARhAA Windsor Road, Cogan, Penarth.

Windsor Road AQMA map

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol dan Ran IV Deddf Amgylchedd 1995 i sicrhau bod rhaglen Rheoli Ansawdd Aer Lleol (RhAALl) yn cael ei gweithredu. Dan Adran 82 Deddf Amgylchedd 1995 mae gan bob awdurdod lleol oblygiad i adolygu ac asesu ansawdd aer yn eu hardaloedd yn rheolaidd, a phennu a yw amcanion ansawdd aer yn debygol o gael eu cyflawni. 

 

Lle bo adolygiadau ansawdd aer yn nodi nad yw amcanion ansawdd aer yn cael eu cyflawni, neu nad ydynt yn debygol o gael eu cyflawni, mae Adran 83 Deddf 1995 yn gofyn i awdurdodau lleol bennu Ardal Rheoli Ansawdd Aer ('ARhAA’).

 

Cafodd Adran Rheoli Ansawdd Aer Windsor Road, Cogan, Penarth ei datgan ar 1 Awst 2013, gan fod lefelau cyfartalog blynyddol o nitrogen deuocsid (NO2), sy’n deillio o drafnidiaeth ffordd, yn fwy na’r gwerth cyfyngiad Safon Ansawdd Aer (SAA) a ganiateir a bennir fel cyfartaledd blynyddol o 40μg/m3. 

 

Ers 2014, mae crynodiadau NO2, yn benodol ar hyd Windsor Road wedi sefydlogi'n is na gwerth cyfyngiad Safon Ansawdd Aer ac mae'r angen ar ei chyfer wedi'i adolygu.

Dweud Eich Dweud

 

I drafod y mater ymhellach, bu’r awdurdod yn cynnal sesiynau ymgysylltu / galw heibio lle gall preswylwyr siarad â Swyddogion ynghylch y dirymiad ac unrhyw bryderon.  Roedd y dyddiadau ar gyfer y sesiynau fel a ganlyn:

 
12 Medi 09:00 – 11:00 a 17:00 – 19:00 

19 Medi 09:00 – 11:00 a 17:00 – 19:00

 

Canolfan Hamdden Penarth

1 Andrew Rd,

Penarth,

CF64 2NS

 

Mae'r ymgynghoriad ar-lein dal ar agor i'w ateb, cliciwch yma. 

 

Neu, cysylltwch â Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir:

 

  • 0300 123 6696

 

Gweld y ddogfen drosolwg

Gweld yr adroddiad llawn