Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor ar hyn o bryd a chyfle i ddweud eich dweud

 

 

Roedd yr ymgynghoriad yma wedi ei gynnal rhwng dydd Llun 30 Medi tan dydd Llun 11 Tachwedd 2019. 

 

Adroddiad i Gabinet ar ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Y Gyllideb ar hyn o bryd

Gyda £55miliwn wedi ei arbed ers 2010, targed y flwyddyn nesaf (2020-21) yw tua £6miliwn.  Bydd y ffigur hwn yn dibynnu ar swm y cyllid a ddaw i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru a lefel y Dreth Gyngor.  Rydym yn rhagweld y bydd angen arbed tua £16miliwn dros y tair flynedd nesaf.  Golyga hyn y bydd bron chwarter o gyllideb y Cyngor wedi diflannu mewn degawd, ac nid yw hyn yn cynnwys y gwariant ychwanegol a achoswyd gan gynnydd yn y galw.  


Er mwyn gwneud yr arbedion sydd eu hangen dros y tair blynedd nesaf, mae’n rhaid i’r Cyngor wneud penderfyniadau anodd ac mae’n gofyn am fewnbwn preswylwyr ynghylch yr opsiynau canlynol.  


Cadw’r Dreth Cyngor yn is na chyfartaledd Cymru (a ragwelir i fod yn £26.42 yr wythnos am eiddo Band D) a lleihau gwasanaethau.   

 

 

Cynyddu’r Dreth Gyngor i gyfartaledd Cymru (£28.90 yr wythnos ar sail rhagamcangyfrifon) a diogelu rhai gwasanaethau.  

 

 

Cynyddu’r Dreth Gyngor i lefel uwch na chyfartaledd Cymru (£29.05 yr wythnos) a diogelu pob gwasanaeth. 

 

 

 

Sut ydyn ni wedi arbed arian hyd yn hyn?

Ers 2010 rydyn ni wedi lleihau ein cyllideb gan £55miliwn.  Rydym wedi gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd.  Mae’r ffyrdd hyn wedi amrywio o wasanaeth i wasanaeth.  Rydym wedi gwneud ein gorau glas i ddiogelu’r gwasanaethau mae ein preswylwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr. Mae rhai enghreifftiau wedi eu rhestru isod. 

 • Gwasanaethau a Rennir
  SRS Wales logoRydym yn cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a Chyngor Caerdydd i ddatblygu Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir. Mae’r adran hon o fewn Cyngor Bro Morgannwg yn darparu’r un gwasanaethau yn y tair ardal gyda llai o staff a rheolwyr.  
 • Darparu Gwasanaethau mewn Partneriaeth 
  56 Partnership IconRydym yn rhedeg canolfan gyswllt Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y cyd, o’n canolfan gyswllt, Cyswllt Un Fro. Mae hon yn llinell gymorth 24 awr ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol oedolion ac yn llinell gyngor uniongyrchol y GIG.   
 • Ail-lunio Gwasanaethau’n Fewnol 
  91 Sweeping IconRydym wedi newid y ffordd a ddarparwn ein ‘gwasanaethau gweladwy’ megis rheoli gwastraff a glanhau strydoedd, a symud at fodel ‘gwasanaethau yn y gymdogaeth’.  Mae hyn wedi arbed £1miliwn.  
 • Gwasanaethau a Gomisiynir 
  113 Swimmer IconMae Legacy Leisure wedi bod yn rhedeg canolfannau hamdden y Cyngor ers 2009. Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb dros yr adeiladau a’u cynnal a’u cadw, ond Legacy sy’n rhedeg y canolfannau o ddydd i ddydd.    
 • Ymrymuso Cymunedau  
  19 Greenlink IconTrosglwyddwyd 5 o lyfrgelloedd i’w rhedeg gan wirfoddolwyr yn y gymuned. Mae hyn wedi galluogi’r cyfleusterau hyn i aros yn agored, ac maen nhw bellach yn cael eu defnyddio fel hybiau cymunedol gyda dosbarthiadau a gwasanaethau eraill ar gynnig ynddynt.  Rydym hefyd yn dibynnu ar wirfoddolwyr i weithredu gwasanaeth bysiau Greenlinks yn y Fro wledig.    
 • Cydweithio 
  10 Family IconMae gwasanaethau mabwysiadu nawr yn cael eu darparu ar sail ranbarthol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, a gyda’i gilydd maen nhw’n un o bump canolfan gydweithredol ranbarthol sy’n creu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.