Gwybodaeth am ardrethi busnes

Gwybodaeth am eiddo a busnesau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer taliadau ardrethi busnes yng Nghyngor Bro Morgannwg.

 

Rhestr Lawn

Mae'r rhestr lawn yn rhoi gwybodaeth am yr holl rwymedigaethau yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

 

Rhestr lawn yn gyfredol ar 12 Mai 2020

*Caiff y rhestr lawn ei chyhoeddi bob chwarter

 

 • Mae'r wybodaeth a ddarperir yn gywir ar y dyddiad y'i lluniwyd ac ni fydd yn adlewyrchu newidiadau a wnaed ar ôl y dyddiad hwn.
 • Mae'r rhestr hon yn rhoi gwybodaeth am yr holl rwymedigaethau yn y flwyddyn ariannol gyfredol. Caiff rhwymedigaethau lluosog yn yr un eiddo eu nodi gan ddefnyddio Colofn A (propref), a gellir dod o hyd i'r rhwymedigaeth ddiweddaraf trwy chwilio yng Ngholofn H (yn atebol o). Os yw'r un trethdalwr yn bresennol, mae'n bosibl y codwyd ardrethi eiddo gwag am gyfnod; ystyrir y rhain yn rwymedigaethau gwahanol o dan Adrannau 43 a 45 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.
 • Mae enwau Unig Fasnachwyr wedi'u golygu ac ni fyddant yn ymddangos yng Ngholofnau B na C, Deiliad Cyfrif 1 a Deiliad Cyfrif 2 yn y drefn honno.
 • Cyfeiriad yr eiddo yw'r cyfeiriad a roddir. Ni ddarperir cyfeiriadau gohebu, rhifau ffôn na chyfeiriadau e-bost gan nad ydym yn gallu gwahaniaethu'n bendant rhwng data personol a data busnes.
 • Dyddiad cychwyn y rhwymedigaeth fydd y dyddiad a roddir yng Ngholofn H. Nid yw hyn o reidrwydd yn dangos bod yr eiddo wedi'i feddiannu o'r dyddiad hwnnw; mae'n bosibl bod ardrethi eiddo gwag wedi'u codi.
 • Ni ddarperir yr ardreth flynyddol gros; gallwch gyfrifo hon drwy luosi'r Gwerth Ardrethol (RV) a ddangosir yng Ngholofn I â lluosydd y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer eleni.
 • Rhoddir lefel unrhyw ryddhad neu ostyngiadau rhwng Colofnau J ac N ac mae’r swm a godir (Colofn O) yn swm net ar ôl unrhyw ryddhad/ostyngiadau.
 • Mae'r ffigur yng Ngholofn N yn adlewyrchu dyfarniadau a wnaed o dan y Cynllun Rhyddhad y Stryd Fawr a Manwerthu ac, ar gyfer 2020/21, y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch. Uchafswm dyfarniad y Stryd Fawr a Manwerthu yw £2,500 a cheir rhagor o fanylion yma: www.valeofglamorgan.gov.uk Cafodd y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ei greu gan Lywodraeth Cymru fel ymateb i argyfwng y coronafeirws, ac mae manylion pellach am y cynllun i'w gweld yma: businesswales.gov.wales  
 • Nodwch mai ffigur net yn unig a roddir ar yr adroddiad hwn.
 • Mae'r disgrifiad o'r eiddo yng Ngholofn P yn cyfeirio at Gofnodion y Swyddfa Brisio. Mae'n bosibl nad yw o reidrwydd yn adlewyrchu'r defnydd o'r eiddo
 • Mae Colofn Q yn ymwneud â'r eithriad rhag Ardreth Eiddo Gwag os oedd yr eiddo'n wag ac mae'r codau canlynol yn berthnasol:
  • IP - Eiddo Diwydiannol
  • LD - Tir
  • LB - Adeilad Rhestredig
  • CH - Elusennau
  • TM - Mastiau Telathrebu
  • Nid oes dangosydd gan eiddo gwag sydd â Gwerth Ardrethol is na’r trothwy, sef £2,600. Bydd angen didoli'r rhestr eiddo gwag a gyhoeddir ar wahân yn nhrefn Gwerth Ardrethol er mwyn canfod a ydynt yn cael eu heithrio rhag ardrethi eiddo gwag.

 

 

Rhestr Eiddo Gwag

Mae'r rhestr eiddo gwag yn rhoi gwybodaeth am yr holl rwymedigaethau ardrethi busnes yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

 

Rhestr Eiddo Gwag yn gyfredol ar 12 Mai 2020

*Caiff y Rhestr Eiddo Gwag ei chyhoeddi bob chwarter

 

 

 • Mae'r wybodaeth a ddarperir yn gywir ar y dyddiad y'i lluniwyd ac ni fydd yn adlewyrchu newidiadau a wnaed ar ôl y dyddiad hwn.
 • Mae'r rhestr hon yn rhoi gwybodaeth am yr holl rwymedigaethau ardrethi eiddo gwag parhaus. Ni nodir yma a yw eiddo yn cael ei eithrio rhag ardrethi eiddo gwag; bydd angen i chi groesgyfeirio â Cholofn Q a ddangosir yn y Rhestr Lawn Gyhoeddedig a defnyddio’r terfynau amser 3/6 lle bo hynny'n berthnasol.
 • Mae enwau Unig Fasnachwyr wedi'u golygu ac ni fyddant yn ymddangos yng Ngholofnau B nac C, Deiliad Cyfrif 1 a Deiliad Cyfrif 2 yn y drefn honno.
 • Cyfeiriad yr eiddo yw'r cyfeiriad a roddir. Ni ddarperir cyfeiriadau gohebu, rhifau ffôn na chyfeiriadau e-bost gan nad ydym yn gallu gwahaniaethu'n bendant rhwng data personol a data busnes.
 • Nid yw'r dyddiad gwag yng Ngholofn L o reidrwydd yn rhoi dyddiad gwag gwreiddiol yr eiddo; mae'n dangos y dyddiad y codwyd yr ardrethi eiddo gwag ar y trethdalwr presennol. Ni nodir gwybodaeth hanesyddol yn yr adroddiad hwn.
 • Mae'r disgrifiad o'r eiddo yng Ngholofn K yn cyfeirio at Gofnodion y Swyddfa Brisio. Mae'n bosibl nad yw o reidrwydd yn cynrychioli’r defnydd o'r eiddo

  

Rhestr Meddianwyr Newydd

Mae'r rhestr meddianwyr newydd yn rhoi gwybodaeth am yr holl feddianwyr ardrethi busnes newydd yn ystod y ddau fis diwethaf.

 

Rhestr Meddianwyr Newydd yn gyfredol ar 12 Mai 2020

Caiff y Rhestr Meddianwyr Newydd ei chyhoeddi bob deufis