Budd-dal 

Mae’r Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor yn rhoi help i chi dalu’ch rhent preifat neu Gyngor a thaliadau’r Dreth Gyngor. Os ydych ar incwm isel, mae'n bosib y gallwch gael help i dalu eich rhent a/neu eich Treth Gyngor.

 

O 10 Hydref 2018 ymlaen, ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am Fudd-dal Tal gan y rhan fwyaf o bobl sydd o oedran gweithio*

 

Gallech gael Gostyngiad y Dreth Gyngor i’ch helpu i dalu eich Treth Gyngor os ydych yn ennill incwm isel neu’n derbyn Credyd Cynhwysol.  Bydd y gostyngiad y gallai fod hawl gennych i’w gael yn dibynnu ar eich incwm a’ch amgylchiadau, ac incwm ac amgylchiadau unrhyw un sy'n rhan o'ch cartref.  Gall unrhyw un sy’n atebol dros dalu’r Dreth Gyngor, h.y. y person neu bersonau a enwir ar y bil, wneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor.   

 

Gallwch hefyd wneud cais am Fudd-dal Tai os ydych wedi’ch lleoli mewn mathau penodol o Lety Dros Dro gan y Cyngor, gan gynnwys Llety Dros Dro brys. Gallwch hefyd hawlio Budd-dal Tai o’r dyddiad hwn os ydych yn byw mewn Llety dros dro ar hyn o bryd a bod eich taliadau rhent yn newid. 

 

 • Gostyngiad y Dreth Gyngor

  Os ydych chi wedi hawlio neu’n derbyn y Credyd Cynhwysol, gallwch gael help tuag at gostau eich Treth Gyngor gan y Cyngor.  Ni allwch hawlio hwn o fewn eich Credyd Cynhwysol. Gallwch hefyd wneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor p’un ai a ydych yn ddi-waith neu’n gweithio, ond os oes gennych gyfalaf neu gynilion o fwy na £16,000, fel arfer ni fydd modd i chi hawlio gostyngiad.  

   

  Os ydych yn ansicr a ddylech chi fod yn gwneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor, ffoniwch 01446 709244 i ofyn am gyngor.  

   

  Os ydych eisiau hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor, gallwch wneud cais ar-lein:

   

  Gwneud cais ar-lein 

   

 

 • Fudd-dal Tai

  O 10 Hydref 2018 ymlaen, ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am Fudd-dal Tai gan y rhan fwyaf o bobl sydd o oedran gweithio.

   

  Fodd bynnag, gallwch hawlio Budd-dal tai os ydych yn bodloni unrhyw un o’r amodau canlynol:

  • Os ydych wedi cyrraedd oedran Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Rydych yn un o gwpl ac mae un ohonoch wedi cyrraedd oedran Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Tan 1 Chwefror 2019 – mae gennych dri o blant neu fwy.  Fodd bynnag, os ydych wedi bod yn derbyn y Credyd Cynhwysol yn ystod y chwe mis blaenorol neu yn gwneud cais newydd fel unig riant cyn pen un mis o fod yn bartner mewn hawliad Credyd Cynhwysol ar y cyd mae’n rhaid i chi adhawlio’r Credyd Cynhwysol ac nid Budd-dal Tai.
  • Os ydych yn breswylydd mewn rhai mathau o lety â chymorth.
  • Os ydych wedi’ch lleoli mewn rhai mathau o Lety Dros Dro gan y Cyngor, gan gynnwys Llety Dros Dro brys. Gallwch hefyd hawlio Budd-dal Tai o’r dyddiad hwn os ydych yn byw mewn Llety dros dro ar hyn o bryd a bod eich taliadau rhent yn newid.  

  Os ydych yn ansicr a ddylech chi fod yn gwneud cais am Fudd-dal Tai, ffoniwch 01446 709244 i ofyn am gyngor.  

   

  Credyd Cynhwysol

 

Os ydych chi’n credu eich bod yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau uchod ac yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai (a/neu Ostyngiad y Dreth Gyngor), gallwch wneud cais ar-lein:

 

Gwneud cais ar-lein 

 

 • Prydau Ysgol Am Ddim

  Os yw eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i gael help tuag at gost ei wisg ysgol.  Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

   

  Prydau Ysgol Am Ddim    Grant Datblygu Disgyblion (GDD)

   

   

 

 

Taliad

Mae’r Cyngor yn talu Gostyngiad y Dreth Gyngor yn syth i’r Cyfrif Treth Gyngor. Mae’r Cyngor yn talu Budd-dal Tai drwy BACS ar sail ôl-daliad pedair wythnos, neu’n syth i’r landlord mewn rhai amgylchiadau.  Telir tenantiaid Cyngor yn syth i’w cyfrif rhent.

 

Cais am Fudd-dal Tai a’r Dreth Gyngorn

Derbynnir ceisiadau oddi wrth bob rhan o’r boblogaeth gan fod y meini prawf ar gyfer gwneud cais yn seiliedig ar incwm a gwariant cost tai. Os nad ydych yn sicr, gwnewch gais. Rydym yma i’ch helpu. Apply online or download a Housing Benefit and Council Tax Reduction Scheme Application Form:

 

Ffurflen Gais am Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Cyfrifiannell budd-dal Ar-lein

Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw llenwi ffurflen i gael amcangyfrif o fudd-daliadau ar-lein yn y fan a'r lle. Cofiwch mai dim ond amcangyfrif yw hwn yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych chi. I gael gwerthusiad llawn, gwnewch gais ffurfiol cyn gynted â phosibl neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol. 

 

Cyfrifiannell budd-dal Ar-lein

Cyfrifiannell Hawliad Ystafelloedd Gwely 

Ar gyfer Lwfans Tai Lleol neu Rent Tai Cymdeithasol - mae’r swm o Fudd-dal Tai y gellir ei ddyfarnu ar gyfer tenantiaid preifat a thenantiaid mewn eiddo Cyngor neu Gymdeithas Tai yn gyfyngedig i’r gofyniad o ran ystafelloedd gwely yr aelwyd.  

 

Llenwch y ffurflen hon i gael amcan ar-lein yn syth bin o faint o ystafelloedd gwely y mae gan eich aelwyd hawl iddo. Cofiwch mai amcan yw’r cyfrifiad hwn yn seiliedig ar y wybodaeth a roddoch. 

 

Cyfrifannell Ystafelloedd

 

I gael gwerthusiad llawn, gwnewch hawliad ffurfiol cyn gynted â phosibl neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol. 

 

Newid o ran Amgylchiadau

Yn ystod cyfnod budd-dal efallai y bydd rhai o'ch amgylchiadau yn newid, er enghraifft, rydych yn newid swydd, yn dechrau derbyn budd-dal gwladol arall, neu mae rhywun yn symud i mewn neu allan o’ch cartref. Rhaid i chi roi gwybod i’r swyddfa hon am bob newid, yn ysgrifenedig, cyn gynted ag y byddant yn digwydd.

 

Cynnydd mewn Budd-dal:  Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni am newid cyn pen un mis o’r newid ar gyfer Budd-dal Tai a 21 diwrnod ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor, yna gallwch golli rhan o’ch budd-dal. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn rhoi gwybod i’r swyddfa hon ar eich rhan. Os ydych yn ansicr, ffoniwch y swyddfa hon i ofyn am gyngor, neu ysgrifennwch atom gyda'r wybodaeth sydd gennych. Byddwn ni wedyn yn penderfynu a fydd y wybodaeth dan sylw yn newid eich budd-dal ai peidio.

 

Gostyngiadau o ran Budd-dal: Os nad ydych yn rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau, a'n bod ni'n sylweddoli hynny yn ddiweddarach, yna caiff eich budd-dal ei newid o ddyddiad y dechreuodd y newid, a chaiff unrhyw ordaliad budd-dal a wnaed ei adennill oddi wrthych chi.

 

Mae peidio â rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau yn fwriadol yn drosedd a gall arwain at erlyniad.

 

Cyfarwyddwr Adnoddau

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

*Cyflwynwyd Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn ym Mro Morgannwg ar 10 Hydref 2018. O’r dyddiad hwn, ni all y Cyngor dderbyn cais newydd am Fudd-dal Tai oni bai eich bod yn bensiynwr, yn byw mewn mathau penodol o lety â chymorth, yn derbyn premiwm anabledd difrifol yn rhan o’ch hawliad cyfredol am LCG (yn seiliedig ar incwm), LCCh (yn gysylltiedig ag incwm), Cymhorthdal Incwm neu Fudd-dal Tai ac ystyrir eich bod yn byw ar eich pen ei hun, neu os oes gennych 2 blentyn neu fwy.  Ond nodwch, o 1 Chwefror 2019 ymlaen, bydd rhaid i gartrefi sydd â mwy na 2 blentyn hefyd wneud unrhyw geisiadau newydd am Gredyd Cynhwysol.