Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Nid Budd-dal yw’r Taliad Tai yn ôl Disgresiwn – mae'n daliad argyfwng.  Mae’r gyllideb yn gyfyngedig ac wedi'i gosod gan y Llywodraeth.  Mae’n rhaid i’r Cyngor sicrhau ei fod yn cyrraedd y rhai sydd â’r angen mwyaf. 

 

Mae hyn yn golygu, er eich bod yn wynebu anawsterau, mae’n bosibl bod pobl eraill sydd angen mwy o gymorth ac felly mae’n bosibl na fyddwch yn llwyddo i gael dyfarniad o Daliad Tai yn ôl Disgresiwn. Fel arfer, telir Taliadau Tai am gyfnod byr i’ch helpu i gael cymorth mwy tymor hir megis cyngor ar ddyledion neu er mwyn eich helpu gyda newid yn eich amgylchiadau megis symud i eiddo llai/rhatach. 

 

Ni all y Cyngor warantu cymorth Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn hirdymor oherwydd y caiff y gyllideb ei phennu gan Lywodraeth Ganolog o flwyddyn i flwyddyn ac mae nifer y ceisiadau y mae'r cyngor yn eu derbyn bob blwyddyn yn amrywio. 

 

Gallwch wneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn:

  • os oes gennych ddiffyg rhwng swm y Budd-dal tai a ddyfernir i chi a swm y rhent rydych yn ei dalu. 
 • os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac mae'r elfen tai yn llai na’ch rhent 

Mae’n rhaid eich bod yn derbyn Budd-dal Tai er mwyn gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Ar gyfer beth y gellir defnyddio Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

 • gostyngiadau o ran Budd-dal Tai neu Gredyd cynhwysol lle cafodd y cap budd-daliadau ei gymhwyso
 • gostyngiadau o ran budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol ar ôl dileu cymhorthdal ystafell sbâr yn y sector rhentu cymdeithasol
 • gostyngiadau o ran Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol o ganlyniad i gyfyngiadau ar lwfans tai lleol
 • cyfyngiadau swyddogion rhent
 • gostyngiadau Budd-dal i’r rhai nad ydynt yn ddibynnol, neu gyfraniadau o gost eiddo mewn Credyd Cynhwysol
 • diffygion rhent er mwyn atal aelwyd rhag mynd yn ddigartref tra bod yr awdurdod tai yn archwilio dewisiadau eraill
 • gostyngiadau oherwydd eich incwm

 

Byddwn hefyd yn ystyried:

 • Blaendaliadau Rhent a rhent o flaen llaw – am eiddo rydych yn symud iddo
 • Cymorth gyda chostau symud tŷ

 

I fod yn gymwys ar gyfer hyn mae’n rhaid eich bod

 • Yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn eich cartref presennol ar hyn o bryd
 • Dangos nad oes unrhyw drefniadau eraill y gallwch chi eu gwneud
 • Mae’r swm yn rhesymol - mae’n bosibl y byddwn yn gwneud ein cymhariaeth ein hunain gyda chwmnïau symud tŷ.

Telir blaendaliadau a chostau symud tŷ yn uniongyrchol i'r landlord newydd neu'r cwmni symud tŷ. 

 

Nodwch: NI allwch gael Taliadau Tŷ yn ôl Disgresiwn ar gyfer:  Taliadau gwasanaeth nad ydynt yn gymwys i gael Budd-dal Tai, ôl-ddyledion rhent ac unrhyw godiadau rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent, sancsiynau a gostyngiadau o ran budd-daliadau, gordaliadau Budd-dal Rhent neu Gredyd Cynhwysol ac unrhyw ddiffygion a achosir gan adfer neu'r Dreth Gyngor.  

 

Gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Gallwch wneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn mewn 3 ffordd

 

Llenwi ffurflen Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn a’i dychwelyd at:

     Gofyn am ffurflen:
 • 01446 709244

 

Galw’n bersonol yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU a chodi ffurflen o'r cownter Budd-daliadau Tai.

 

Byddwn yn gofyn cwestiynau i chi am eich sefyllfa.  Mae hyn yn ein helpu i ffurfio darlun o’ch amgylchiadau.  Byddwn yn gofyn am:

 • YAmgylchiadau eich aelwyd
 • Yr incwm sydd gennych yn dod i mewn i’ch aelwyd, gan gynnwys unrhyw incwm a chyfraniadau gan bobl eraill sy’n byw gyda chi
 • Unrhyw gynilon sydd gennych
 • Eich treuliau – bydd y rhain yn eitemau byddwch yn gwario arian arnynt bob wythnos megis biliau, bwyd, treuliau'r aelwyd, teithio, dyledion ac unrhyw dreuliau eraill sydd gennych

 

 • Beth allwch chi ei wneud i'ch helpu eich hun?
  DHP awards are a short term solution as they are from a fund.  They are nearly always awarded for any period from a few weeks but can be awarded up to 12 months to give you time to look for longer term solutions. There are exceptions and each application is looked at individually giving discretion to your circumstances.

   

  What kind of action could you take to make up the short-fall between HB and your rent? Suggestions include:

   - Start work or work more hours

   - Cut spending on things that you would consider non-essential.

   - Move to a smaller/cheaper property with your current landlord.

   - Move to a smaller/cheaper property with a different landlord.

   - Rent out a room.

   - Ensure other adults in your home are contributing fairly

 • A allaf apelio yn erbyn y penderfyniad?

  Yes, you can ask for a reconsideration of the decision.  This will need to be made in writing and received within a calendar month of the date on the decision letter. 

   

  You will need to provide reasons why you feel the decision needs to be looked at again.  We may ask for more supporting information such as bills, receipts, and letters to support your request.  We may also ask about other expenses such as details of any support you receive or extra items of household products or personal items you may need as a result of a disability.  We ask for a lot of information because we need to have a good picture of your financial situation and your circumstances.

   

  If you are still unsuccessful you can appeal against the decision.  Appeals must be made in writing within a calendar month from the date on the revision letter.  Your appeal will then be heard in front of a panel

   

 

Cyllid, Cyllidebu a Chyngor ar Ddyledion

Os ydych yn cael profiad o galedi ariannol oherwydd dyledion, mae sefydliadau a all eich cynghori ar reoli eich cyllid, eich dyledion a’ch credydwyr. 

 

Cyngor ar Bopeth Y Barri a’r Fro 

Cyngor ar sut i reoli eich dyled neu ble gallwch gael cymorth i reoli a chyllidebu ar gyfer eich dyled a budd-daliadau eraill y gallwch eu hawlio o bosibl.

 • 0845 120 3756

 

 

Tîm Cyngor Ariannol Bro Morgannwg

 • 01446 709512 / 01446 709513

 

 

Newid Sylweddol

Elusen dyledion sy’n cynnig cyngor ar ddyledion sydd am ddim ac yn ddiduedd.

 • 0800 138 1111

 

 

Mind

Mae MIND yn elusen ym Mro Morgannwg sy’n gweithio gyda phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a throstynt.

 • Y Barri: 01446730792 - Tynewydd Road 
 • Penarth: 02920350330 - 56 Windsor Road, CF64 1JJ
 • Llanilltud Fawr: 01446730792 - 29 Crawshay Drive, Llanilltud Fawr

 

 

Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro

Mae Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro yn sefydliad cymuned leol sy’n cynnig cynilon a benthyciadau.

 

    

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’n gronfa a sefydlwyd i’ch helpu gydag unrhyw gostau tai sydd gennych y tu allan i’r rhai a gefnogir gan y gronfa taliadau tai yn ôl disgresiwn.  Mae’n bosibl y bydd y rhain yn cynnwys cymorth tuag at ddodrefn os ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar. 

 • 0800 8595924 / 03301 015000