Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Swyddi Gwag

Gweld yr holl swyddi gwag cyfredol gan gynnwys gwybodaeth ychwanegol (polisïau a gwirfoddoli / cyfleoedd hyfforddi)

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith ein gweithlu.  Ein nod yw y bydd ein gweithlu yn wirioneddol gynrychioliadol o bob rhan o gymdeithas a bod pob cyflogai yn teimlo ei fod yn cael ei barchu ac yn gallu rhoi o’i orau.

I'r perwyl hwnnw, nod Cyngor Bro Morgannwg yw darparu cydraddoldeb a thegwch i bawb yn ein cyflogaeth ac na fydd yn gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol (LHDTCRh+). Rydym yn gwrthwynebu pob math o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.  Bydd pob cyflogai, boed yn rhan-amser, yn llawn amser neu dros dro, yn cael ei drin yn deg a chyda pharch.  Bydd dewis ar gyfer cyflogaeth, dyrchafiad, hyfforddiant ac unrhyw fudd arall ar sail dawn a gallu.

Mae ein gwaith ym maes cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth yn mynd o nerth i nerth, gyda sefydlu dau rwydwaith: 

  • Rhwydwaith GLAM (LHDTCRh+)
  • Rhwydwaith Lleiafrifoedd Ethnig

Felly, rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sydd mor angerddol ag yr ydym ni am ddarparu gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

Prentisiaethau o fewn y Cyngor

Dewch yn Asesydd Annibynnol (Maethu)

Gweithio i'r Cyngor - Buddion a Chefnogaeth

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys i Blant - Mynegwch Ddiddordeb

Equalities logos

*** Sylwch na allwch weld yr hysbyseb na gwneud cais am rôl trwy Internet Explorer - defnyddiwch borwr gwahanol fel Google Chrome i wneud cais ***

 

CfW Logo W2

Angen help i wneud cais am y swyddi hyn?

Ar gyfer cymorth cyflogaeth a chyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â cymunedau ar gyfer gwaith

Gwybodaeth Ychwanegol

Gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi.