Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Swyddi Gwag

Gweld yr holl swyddi gwag presennol - rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd (Uchelgeisiol / Agored / Gyda'n Gilydd / Balch) ac sydd yr un mor angerddol ag yr ydym am ddarparu gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

 • Cymwysiadau yn Gymraeg
  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith ein gweithlu. Ein nod yw y bydd ein gweithlu yn wirioneddol gynrychioliadol o bob rhan o gymdeithas a bod pob cyflogai yn teimlo ei fod yn cael ei barchu ac yn gallu rhoi o’i orau.
 • Ymrwymiad i Gydraddoldeb a Thegwch

  I'r perwyl hwnnw, nod Cyngor Bro Morgannwg yw darparu cydraddoldeb a thegwch i bawb yn ein cyflogaeth ac na fydd yn gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol (LHDTCRh+). Rydym yn gwrthwynebu pob math o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.

   

  Bydd pob cyflogai, boed yn rhan-amser, yn llawn amser neu dros dro, yn cael ei drin yn deg a chyda pharch.  Bydd dewis ar gyfer cyflogaeth, dyrchafiad, hyfforddiant ac unrhyw fudd arall ar sail dawn a gallu.

   

  Mae ein gwaith ym maes cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth yn mynd o nerth i nerth, gyda sefydlu dau rwydwaith: 

   

  • Rhwydwaith GLAM (LHDTCRh+)
  • Rhwydwaith Lleiafrifoedd Ethnig

  Felly, rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sydd mor angerddol ag yr ydym ni am ddarparu gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

  Equalities logos
 • Cymunedau am Waith
  CfW Logo W2

  Angen help i wneud cais am y swyddi hyn?

  Ar gyfer cymorth cyflogaeth a chyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â cymunedau ar gyfer gwaith