Cefnogaeth fawr ar gyfer buddsoddiad arfaethedig mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y Fro

 

22 Medi 2016

 

Mae 92% o ymatebwyr i ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gan Gyngor Bro Morgannwg wedi rhoi eu cefnogaeth i gynigion a allai olygu bod £19.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn Ysgol Bro Morgannwg, sef ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y Fro. 

 

Rhoddwyd cyfle i rieni, staff a llywodraethwyr ddweud eu dweud ynglŷn â’r cynigion a gynlluniwyd i gynyddu capasiti’r ysgol gan 299 o leoedd. 

 

O dan y cynlluniau a roddwyd ger bron gan y Cyngor, byddai ehangu safle presennol Ysgol Bro Morgannwg yn cynnwys adeiladu maes chwaraeon 3G newydd a gwneud gwelliannau i’r dderbynfa, y maes parcio a mannau allanol, yn ogystal â galluogi'r ysgol i fodloni'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn y Fro.  

 

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Cafodd y cynigion ar gyfer ehangu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Fro eu datblygu trwy weithio gyda bwrdd ymgynghorol a oedd yn cynnwys pennaeth Ysgol Bro Morgannwg, cynrychiolwyr corff llywodraethu yr ysgol, a gweithwyr addysg proffesiynol eraill. 

 

“Mae’r ymateb i’r ymgynghoriad yn dangos yn glir, ym marn y rhieni a’r disgyblion, bod y bwrdd wedi llunio cynllun a fydd yn golygu y caiff yr ysgol ei hehangu mewn ffordd sydd o fudd i bawb.”

 

Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn trafod canlyniadau'r ymgynghoriad yn ei gyfarfod ar 26 Medi ac os cytunir ar argymhellion yr adroddiad, bydd yr awdurdod lleol yn cyhoeddi’r hysbysiad statudol sy’n ofynnol er mwyn symud y cynlluniau ymlaen ymhellach.    

 

Derbyniwyd cyfanswm o 232 o ymatebion i'r ymgynghoriad.  O’r rhain, roedd 213 (92%) yn cefnogi’r cynnig, roedd 12 (5%) yn gwrthwynebu a pheidiodd 7 (3%) â chynnig barn y naill ffordd neu'r llall. Derbyniodd y Cyngor ymateb gan Estyn ac ymateb gan gorff llywodraethu yr ysgol, y gellir dod o hyd i'r ddau ohonynt ar wefan y Cyngor. Nid oedd unrhyw ymateb gan unrhyw un o’r undebau llafur yr ymgynghorwyd â nhw fel rhan o’r ymarfer. 

 

Ar hyn o bryd mae 1361 o leoedd ar gael yn yr ysgol ac o’r rhain mae 210 o leoedd yn y cyfnod cynradd a 1151 yn y cyfnod uwchradd.