Y Fro ar frig tabl cynghrair y cynghorau am yr ail flwyddyn

 

07 Medi 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi’i enwi fel yr awdurdod lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru am yr ail flwyddyn.  

 

Mae bwletin perfformiad llywodraeth leol 2015/16, a grëwyd gan Uned Ddata Cymru, yn asesu perfformiad cynghorau mewn 44 o feysydd blaenoriaeth uchel. Roedd Cyngor Bro Morgannwg yn y grŵp uchaf o gynghorau ar gyfer 26 o’r rhain.  Perfformiodd Bro Morgannwg yn well na’r cyfartaledd mewn tri chwater o’r holl fesurau o’i gymharu â chynghorau eraill yn Ne-ddwyrain Cymru ac yn well yn 77% o’r dangosyddion o’i gymharu â’r holl gynghorau ledled y wlad.


Yn fwyaf nodedig perfformiodd Cyngor Bro Morgannwg yn berffaith mewn naw maes allweddol o’i waith.  Roedd cyflawniadau yn y meysydd hyn yn cynnwys sicrhau na adawodd unrhyw ddisgyblion (gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal) addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu’n seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol wedi'i gymeradwyo a bod 100% o anghenion gofalwyr y Fro wedi’u hasesu.

 
Dywedodd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Yn amlwg mae pawb yng Nghyngor Bro Morgannwg wrth eu boddau o weld mai'r Cyngor hwn yw'r un sy'n perfformio orau yng Nghymru am yr ail flwyddyn.

 
“Mae ein perfformiad gwych yn y blynyddoedd diwethaf wedi'i ysbrydoli gan y ffaith fod ein gwasanaethau yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywyd holl drigolion Bro Morgannwg.

 
“Ar ôl bod ar frig y tabl perfformiad yn 2015 dywedais na allen ni fod yn hunanfodlon a bod rhaid i ni wthio ein hunain i berfformio hyd yn oed yn well yn y dyfodol.  A dyna’n union ddigwyddodd.  Yn ogystal â chynnal ein sefyllfa, rydym ni wedi gwella ein perfformiad mewn mwy na hanner o feysydd hollbwysig ein gwaith.”


Mae Uned Ddata Cymru wedi cydnabod perfformiad uchel Cyngor Bro Morgannwg lai na phythefnos ar ôl i’r awdurdod gael ei ganmol gan yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC, ac Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, pan dderbyniodd y Cyngor asesiad corfforaethol "llethol gadarnhaol” gan Swyddfa Archwilio Cymru.