Cynlluniau i Gau Ffyrdd Wrth i’r Gwaith o Adeiladu’r Lôn Bum Milltir Newydd Barhau

Mae gwaith ar y Lôn Bum Milltir (AA4226) newydd, yn mynd rhagddo’n dda - a disgwylir y bydd y lôn yn agor ar amser yn yr haf (2019) yn unol â’r rhaglen.

 

  • Dydd Iau, 29 Mis Tachwedd 2018

    Cyngor Bro Morgannwg

 

 

Five Mile Lane from Weycock Cross

Ar ôl ei chwblhau, bydd defnyddwyr y lôn ar eu hennill o gael siwrneiau byrrach, tra bydd busnesau yn elwa o gysylltiadau trafnidiaeth gwell rhwng Croes Cwrlwys a Maes Awyr Caerdydd ac Ardal Fenter Sain Tathan.   

 

Dechreuodd gwaith paratoi ar gyfer y cynllun gwerth £25 miliwn, gan gynnwys clirio tir, ar ddechrau 2018 a sefydlwyd y safle lle y caiff y cynllun ei reoli ohono ym mis Mawrth.

 

Five Mile Lane

Cau Ffordd Rhannol 

Wrth i’r project fynd rhagddo, bydd rhaid cau tua hanner milltir o’r lôn bresennol tua’r gogledd yn unig o Chylchfan Weycock i Ganolfan Heboca Cymru am gyfnod o 12 wythnos o 7 Ionawr 2019.

 

Bydd dargyfeiriad gydag arwyddion llawn ar waith yn ystod cyfnod y bydd y lôn ar gau. Caiff trigolion a’r cyhoedd sy’n teithio yn yr ardal wybodaeth lawn am y sefyllfa.

 

Ni fydd y cau hwn yn effeithio ar draffig tua'r de ar hyd y Lon Pum Milltir (A4226).

 

 

 

“Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd y project hwn yn cael effaith fawr ar nid yn unig yrwyr sy'n defnyddio'r llwybr, ond hefyd y gymuned fusnes leol. Bydd y ffordd wedi’i huwchraddio hefyd yn creu dewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwell a llwybr beicio diogel.

 

Bydd y gwaith hanfodol yn debygol o darfu ar yrwyr yn yr ardal dan sylw, gan y bydd rhaid cau rhan o’r lôn bresennol am gyfnod. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i osgoi tarfu gormod ar yr ardal gan ofyn i yrwyr gynllunio ymlaen llaw a diolch iddynt am eu hamynedd a’u dealltwriaeth yn ystod y cyfnodau hyn.” - Dywedodd y Cyng. John Thomas, Arweinydd Bro Morgannwg 

 

Er mwyn cael yr holl ddatblygiadau diweddaraf ar gyfer Cynllun Five Mile Lane ewch i dudalen Cynllun Lon Pum Milltir.