Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

Cardiff Bay Barrage

Bydd yr astudiaeth yn ceisio archwilio ystod o gyfleoedd o fewn ardal yr astudiaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar y potensial i wneud y canlynol:

  • Cynyddu'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus
  • Annog newid mewn dulliau teithio yn hytrach na defnyddio ceir preifat  
  • Lleihau tagfeydd traffig ar y ffyrdd a chefnogi mwy o weithgarwch economaidd
  • Cynyddu hygyrchedd a chysylltedd
  • Cynyddu lefelau teithio llesol i gefnogi manteision iechyd cysylltiedig
  • Creu seilwaith sy'n cefnogi buddsoddiad twristiaeth

 

Er mwyn helpu i gefnogi a llywio’r arfarniad Cam Un, byddem yn croesawu eich barn ar y ffordd orau o gyflawni'r nodau hyn gan gynnwys ystyried problemau, cyfyngiadau a chyfleoedd canfyddedig sy'n gysylltiedig â theithio yn yr ardal hon.

 

Digwyddiad Galw Heibio

Dydd Iau 24 Ionawr 2019, 1.00pm – 7.00pm 

Ystafelloedd Paget, Victoria Road, Penarth, CF64 3EG

Byddwn yn cynnal digwyddiad galw heibio i'r cyhoedd ddydd Iau 24 Ionawr 2019 a byddem yn croesawu pawb i fynychu a rhoi eu barn i ni.

 

Yn ogystal â gwrando ar eich barn am y ffordd orau o deithio'n gynaliadwy yn yr ardal hon, bydd staff perthnasol wrth law i roi gwybodaeth ychwanegol i'r cyhoedd am yr astudiaeth a'r broses WelTAG.