Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Mae'r Cyngor yn gweithio ar hyn o bryd i adolygu'r modd y caiff ei holl wasanaethau eu darparu yng ngoleuni briff y Prif Weinidog ar 16 Mawrth 2020. Mae'r Cyngor wedi bod yn cydlynu ymateb i bandemig COVID-19 yn ystod yr wythnosau diwethaf ac mae ganddo drefniadau ar waith i flaenoriaethu'r gwasanaethau hynny sy'n cefnogi'r rhai mwyaf bregus.

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Wrth i ragor o benderfyniadau gael eu gwneud, bydd y rhain yn cael eu cyfleu drwy ein gwefan a ffrydiau’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Gwybodaeth LleoliadLleoliad Categori Statws Wedi diweddaru Sylwadau

Heroes plain headerArwyr y Fro

Allech chi fod yn arwr i rywun? 

Mae Arwyr y Fro yn dwyn ynghyd yr holl grwpiau gwirfoddol ledled Bro Morgannwg sy'n gweithio i helpu trigolion yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19.

 

Arwyr y Fro

 

Amddiffyn Pobl sy'n agored i niwed

Rydym wedi sefydlu tîm cymorth mewn argyfwng i roi cymorth i breswylwyr sydd â’r angen mwyaf. Bydd y tîm yn helpu'r rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad at hanfodion siopa, cael meddyginiaeth hanfodol neu ag angen cymorth dros dro o ganlyniad i Covid-19. 

 

Darganfod mwy

 

 • Gwasanaeth Cofrestrwyr 

  Nod Gwasanaeth Cofrestru Bro Morgannwg yw trin y rhai sydd mewn galar gyda gofal a thosturi, gan sicrhau urddas a pharch i'r ymadawedig.   Er mwyn helpu i barhau â'r broses Cofrestru Marwolaethau ac yn unol â deddfwriaeth frys, bydd y broses Cofrestru Marwolaethau a Genedigaethau Marw-anedig  yn cael blaenoriaeth dros bob gwasanaeth cofrestru arall.

   

  Mae teuluoedd mewn profedigaeth yn cael eu hysbysu y bydd y ddeddfwriaeth frys yn ei gwneud yn bosibl i hysbysiadau marwolaeth gael eu hanfon yn uniongyrchol oddi wrth y Meddyg Teulu sy'n ardystio, Ymarferydd Meddygol yr Ysbyty a/neu'r Crwner i’r Gwasanaeth Cofrestru a fydd yn cysylltu â'r perthynas agosaf neu'r hysbysydd penodedig i gofrestru dros y ffôn.  Gan na fydd unrhyw gofrestriadau wyneb yn wyneb, bydd y ffurflen Claddu/Amlosgi yn cael ei hanfon yn uniongyrchol o Wasanaeth y Cofrestrwyr at y Trefnwr Angladdau sydd wedi ei benodi i gynnal yr angladd.

   

  Ni fydd Tystysgrifau Marwolaeth yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd. Bydd y rhain ar gael i’w prynu’n hwyrach.   Bydd y Cofrestrwyr yn hysbysu’r perthynas agosaf neu'r hysbysydd pryd y bydd hyn, yn ystod y broses gofrestru dros y ffôn.

   

  Gofynnir i gwsmeriaid felly gysylltu â'r Gwasanaeth Cofrestru dim ond os yw'n ymwneud â Chofrestru Marwolaeth, Cofrestru Genedigaeth Farw-anedig neu Drwydded Gyffredinol Cofrestrydd tan y dywedir yn wahanol.  

   

  Mae pob Gwasanaeth Cofrestru arall wedi ei atal tan y nodir yn wahanol.  Ni fydd Cofrestriadau Genedigaeth/Ailgofrestru Genedigaeth, Rhybudd Priodas/Partneriaeth Sifil, Seremonïau Priodasau Sifil, Cofrestriadau Partneriaethau Sifil, Seremonïau Dinasyddiaeth, apwyntiadau dilysu Preswylio’n Sefydlog yr UE ar gael.

   

  Sylwer, pan fo apwyntiad wedi'i ohirio gan y Gwasanaeth Cofrestru yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, bydd yn dal yn ofynnol i gwsmeriaid wneud apwyntiad arall e.e. i gofrestru genedigaeth. Gofynnir felly i gwsmeriaid fonitro tudalen we'r Cofrestrwyr a fydd yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwch yn gallu ail-drefnu apwyntiad. Y rheswm dros hyn yw na allwn ad-drefnu apwyntiadau tan i ni wybod pryd bydd y Swyddfeydd Dinesig yn ailagor. Gofynnwn i chi hefyd fod yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd rhestr aros o gofrestriadau yn cronni yn ystod y cyfnod argyfwng.

   

  Hysbysir cwsmeriaid hefyd y gallant bellach wneud cais am Fudd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru, pan nad yw cwsmeriaid wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau brys sydd wedi eu rhoi ar waith gan Lywodraeth y DU.

   

  Ni dderbynnir unrhyw geisiadau am gopïau o dystysgrifau yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng oni bai eu bod yn gysylltiedig ag achosion/gorchmynion llys a materion yn ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Cynllunio

   

  Oherwydd effaith y pandemig Coronafeirws, mae adran Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg wediaddasu’r ffordd rydym yn gweithio.

  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae moddcysylltu â nhw drwy eu manylion cyswllt arferol.

   

  O ran ymholiadau cyffredinol:

   

  neu ffoniwch y swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar:

   

  • 01446 704681

   

  Gallai gymryd yn hirach na’r arfer i ymateb i ymholiadau’n ystod y cyfnod hwn a diolchwn ichi am eich amynedd.Byddwn yn dal i dderbyn ceisiadau cynllunio newydd a cheisiadau am gyngor cyn cais, a phenderfynuar y ceisiadau hyn lle y bo’n bosibl.

   

  Ond, ni fyddwn yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar yradeg hon. Byddwn hefyd yn annog ein cwsmeriaid i ddefnyddio e-bost neu gyflwyno gwybodaethdrwy ein porth cynllunio ar yr adeg hon i reoli’r llwyth gwaith yn effeithlon.

   

  Byddwn yn dal i wneud gwaith gorfodi, monitro cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio agweithredu’n erbyn tor-amodau rheolaeth cynllunio.

   

  Fel nifer o bwyllgorau eraill, ni fydd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor yn cwrdd am y dyfodolrhagweladwy. Ond, mae modd penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau drwy bwerau dirprwyedigswyddogion. Os oes gennych ymholiad penodol ar achos, cysylltwch â’r swyddog achos.

   

   

  Porthladd Cynllunio

 • Treth y Cyngor

  Nid yw ein llinell ffôn Treth Gyngor ar gael ar hyn bryd.

   

  Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â trethgyngor@bromorgannwg.gov.uk a bydd y tîm yn ffonio’n ôl gynted ag y gallant.

   

  Mae’n ddrwg gennym am hyn.

   

  Treth y Cyngor

   

 • Cytiau Traeth

  Mae pob cwt traeth ar gau. 

   

  Os oes gennych drwydded flynyddol, codir y swm pro rata arnoch yn unig. 

   

   

 • Llwybrau Cyhoeddus 

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, (Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Y Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Cerdded a Thir Mynediad) (Cymru) 2020), sy’n nodi bod angen i awdurdodau lleol gau llwybrau cerdded a hawliau tramwy cyhoeddus eraill lle bydd eu defnydd yn peri risg uchel o ledaenu’r coronafeirws.

   

  Mae nifer o lwybrau cerdded yn cael eu cau o amgylch Coleg yr Iwerydd, Cosmeston, Bae Dwnrhefn, Aberogwr a Porthceri:

  • Llwybr ceffylau 9, Sain Dunwyd

  • Cilffordd gyfyngedig 10, Sain Dunwyd

  • Llwybr cerdded 12, Penarth

  • Cilffordd gyfyngedig 13, 14, Penarth

  • Llwybrau cerdded 3, 4, Larnog

  • Llwybr cerdded 2, Sili

  • Llwybrau cerdded 16, 18, Saint-y-brid

  • Llwybrau cerdded 38, 44, Saint-y-brid

  • Llwybrau cerdded 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73, Y Barri

  • Llwybrau cerdded 7, 8, Porthceri

  • Llwybr cerdded 17, 20, Pen-marc

  • Cilffordd gyfyngedig 6, Porthceri

   

  Gellir gweld pob llwybr a fydd yn cau ar y mapiau canlynol:

 • Meysydd Parcio

  I gefnogi ymbellhau cymdeithasol mae'r meysydd / llefydd parcio canlynol ar gau:

  • Meysydd parcio Ynys y Barri

  • Maes parcio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

  • Maes parcio Parc Gwledig Porthceri

  • Yr holl feysydd parcio ger y traethau sy’n eiddo i’r Cyngor

  • Bydd Paget Road a Friars Road ar gau ar gyfer parcio -  Mynediad yn unig.

   

 • Parciau a Gerddi

  Bydd y parciau canlynol ar gau:

  • Parc Romilly - Y Barri

  • Parc Canolog - Y Barri

  • Parc Fictoria – y Barri

  • Parc Bassett – y Barri

  • Parc Milburn – y Rhws

  • Parc Alexandra – Penarth

  • Parc Belle Vue – Penarth

  • Parc Pen Penarth – Penarth

  • Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

  • Parc Gwledig Porthceri

  • Mae'r holl fannau chwarae ar gau

  • Mae pob ardal chwarae amlddefnydd ar gau

  Mae'r holl barciau a'r meysydd hamdden eraill ym Mro Morgannwg ar agor ar gyfer cerddwyr a'r rhai sy'n gwneud ymarfer corff. Dilynwch Canllawiau’r Llywodraeth os ydych yn gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored.

 • Ysgolion

  Rydym wedi rhoi arweiniad i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth.

   

  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU. 

   

  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol a’r rhai sy'n agored i niwed fynychu ddydd Llun. Mae trefniadau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y plant hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn eu cael. 

   

  Bydd ysgolion yn cysylltu â phob rhiant yn uniongyrchol. Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. 

   

  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Gweithwyr Allweddol

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

   

  Canllawiau Gweithwyr Allweddol

 • Cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden

  Mae pob Pafiliwn Chwaraeon, Clwb Cymdeithasol a Chlwb Bowlio sy'n cael eu gweithredu'n uniongyrchol gan y Cyngor neu sy'n gweithredu o safle'r Cyngor ar gau.  

   

  I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganolfannau hamdden, ewch i wefan y ganolfan hamdden. 

   

   

   

  leisurecentre.com/coronavirus 

 • Care Homes

  Closed.

   

 • Mannau cyhoeddus

  I gefnogi ymbellhau cymdeithasol bydd y canlynol ar gau o ddydd Mawrth 24 Mawrth:

  • Meysydd parcio Ynys y Barri

  • Meysydd parcio parciau gwledig Cosmeston a Porthceri

  • Penarth Pier

  • Yr holl feysydd parcio ger y traethau sy’n eiddo i’r Cyngor

  • Yr holl barciau â gatiau 

    

  • Ardaloedd chwarae

    

  • Toiledau cyhoeddus 

    

  • Cytiau Traeth (os oes gennych drwydded flynyddol, codir y swm pro rata yn unig)

  • Bydd Paget Road a Friar’s Road ar gau ar gyfer parcio -  Mynediad yn unig.

 • Ysgolion 

  Rydym wedi rhoi arweiniad i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth.

   

  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU.

   

  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol a’r rhai sy'n agored i niwed fynychu ddydd Llun.

   

  Mae trefniadau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y plant hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn eu cael.

   

  Bydd ysgolion yn cysylltu â phob rhiant yn uniongyrchol.

   

  Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.

   

  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. 


  Gweithwyr Allweddol

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

   

  Canllaw i Weithwyr Allweddol

 • Ailgylchu a Gwastraff

  Mae nifer o newidiadau i'r gwasanaethau ailgylchu a gwastraff:

  • Casgliadau Gwastraff Gardd - Bydd casgliadau gwastraff gardd yn cael eu hatal dros dro o ddydd Llun 23 Mawrth 2020 oherwydd prinder staff. Os yw’n bosibl, compostiwch eich gwastraff gardd gartref.

  • Casgliadau bagiau du - Rydym yn gofyn i breswylwyr i geisio sticio i’r cyfyngiad o ddau o fagiau lle bo’n bosibl, drwy barhau i ailgylchu. Os ydych chi’n cael trafferth â’r cyfyngiad o ddau fag du, rydym yn cynyddu’r cyfyngiad i bedwar ar sail dros dro. Os nad ydych yn siŵr os oes modd ailgylchu rhywbeth, defnyddiwch ein chwiliwr ailgylchu A i Y defnyddiol.

  • Darnau pren - Rydym yn atal ein gwasanaethau torri pren am ddim nes y ceir rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi    

  • Canolfannau Ailgylchu - Ar gau

  • Bagiau a chynwysyddion ailgylchu - Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol. Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod. Mae'r danfoniadau i fod i ddechrau ddydd Llun 06 Ebrill.

 • Cartrefi Gofal

  Ar gau.

 • Dydd Gwener 2 Mawrth - Datganiad gan y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

  Yn dilyn fy neges yn gynharach yn yr wythnos, roeddwn am roi'r newyddion ddiweddaraf i chi ynglŷn â'r hyn y mae'r Cyngor wedi bod yn ei wneud mewn ymateb i ledaeniad y Coronafeirws.

   

  Yn amlwg, mae hwn yn gyfnod anodd i bawb ac yn un sydd wedi cyflwyno heriau eithriadol i'r Awdurdod wrth i ni geisio darparu gwasanaethau allweddol mewn amgylchiadau eithriadol o anodd.

   

  Yn wyneb yr adfyd hwnnw, mae ein staff ymroddgar yn gwneud eu gorau glas i gynnal y gwasanaethau mwyaf hanfodol y mae preswylwyr yn dibynnu arnynt.


  Mae'r ymdrechion hyn yn canolbwyntio ar ein cyfrifoldeb dros yr aelodau hynny o’n cymunedau sydd fwyaf agored i niwed. Rydym wedi gweithredu camau arwyddocaol i amddiffyn y bobl hyn.


  Heddiw, rydym wedi rhoi canllawiau i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth. 


  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU. 


  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol, y rhai sy'n agored i niwed, a'r rhai sydd ar hyn o bryd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim fynychu ddydd Llun.


  Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. 


  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. Bydd unrhyw blentyn sy'n gymwys am Brydau Ysgol am Ddim nad yw'n dod i'r ysgol yn gallu casglu pryd am ddim yn ystod y dydd, drwy drefniant gyda'r ysgol. 


  Anfonwyd llythyrau at ddefnyddwyr gwasanaethau gofal preswyl, eu teuluoedd a llu o bobl eraill y mae gennym gyfrifoldeb gofal cymdeithasol drostynt er mwyn rhoi sicrwydd meddwl iddynt bod eu hanghenion gwasanaeth yn cael eu blaenoriaethu.


  Mae tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos gyda'n staff i gymryd camau a fydd yn sicrhau bod y ddarpariaeth mewn meysydd hollbwysig o'r fath yn parhau er gwaethaf pwysau eraill.


  Mae gwasanaethau eraill sydd hefyd wedi eu pennu’n rhai hanfodol ac a fydd yn cael blaenoriaeth debyg yn cynnwys: Tai Gwarchod, asesiadau o Anghenion Cymhleth, Amddiffyn Plant a gwaith i fynd i'r afael â digartrefedd.

   

  Rydym yn y broses o ddyrannu adnoddau ychwanegol i wasanaethau blaenoriaeth uchel drwy hyfforddi ac adleoli staff o rannau eraill o'r sefydliad a bu’r cynigion o gymorth gan fusnesau a'n cymuned yn galonogol iawn.

   

  Mewn mannau eraill, er mwyn parhau i gasglu gwastraff ailgylchu, bwyd a bagiau du fel yr arfer, rydym yn atal casglu gwastraff gwyrdd dros dro. Rydym yn annog preswylwyr i barhau i ailgylchu cymaint â phosibl, ond byddwn yn caniatáu hyd at bedwar bag du i bob cartref bob pythefnos. 


  Rydym hefyd yn atal unrhyw weithredu mewn perthynas â pheidio â thalu'r Dreth Gyngor ac yn ildio’r gost £60 arferol am osod teleofal, gwasanaeth larwm a monitro 24 awr ar gyfer yr henoed a phobl sy'n agored i niwed. 


  Mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnig cyngor cyfredol a chymorth i fusnesau, ac rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ar ein gwefan a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol am faterion sy’n ymwneud â’r Coronafeirws.


  Gofynnaf am eich dealltwriaeth ar yr adeg anodd hon ac i chi  ddefnyddio gwasanaethau ar-lein lle bynnag y bo modd.


  Mae ein staff yn gwneud popeth y gallant i gadw gwasanaethau'n rhedeg mewn ffordd mor arferol â phosibl yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon.


  Rwy'n gwybod y byddant yn gwneud eu gorau glas i gynnig y cymorth sydd ei angen ar drigolion Bro Morgannwg. 

 • Cartrefi’r Fro

  Rydym yn gwybod y bydd hwn yn gyfnod llawn straen i'n tenantiaid wrth i’r sefyllfa gyda’r Coronafeirws Covid-19 barhau i ddatblygu.Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gefnogi tenantiaid yn ystod yr amser anodd hwn. Rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu ein gwasanaethau mwyaf pwysig.

   

  Os ydych yn denant Cyngor Bro Morgannwg mae rhent yn dal i fod yn ddyledus. Serch hyn, os yw'ch incwm wedi stopio cysylltwch â ni. Bydd ein tîm o Ymgynghorwyr Arian yn hapus i siarad â chi am y gefnogaeth sydd ar gael.

   

  Gellir cysylltu â'n Hymgynghorwyr Arian yn ystod oriau swyddfa ar y rhifau isod:

  • Marc: 07739194963
  • Lisa: 07739194956
  • Charlotte: 07739194962
 • Sgamiau Coronafeirws

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael gwybod am nifer o sgamiau sy'n ymwneud â'r Coronafeirws. Cafwyd adroddiadau am becynnau profi ar gyfer y feirws yn cael eu cynnig gan werthwr wrth y drws.

   

  Dylai preswylwyr fod yn ymwybodol nad oes unrhyw brofion ar gael yn fasnachol ar gyfer y Coronafeirws a bod pob prawf yn cael ei gynnal gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

   

  Cyngor ar sgamiau Coronafeirws

 • Gosod Teleofal am ddim

  Mae Teleofal yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a thechnoleg i alluogi pobl sy’n agored i niwed i fyw gyda mwy o annibyniaeth a diogelwch yn eu cartrefi eu hunain. 

   

  Mae dyfeisiadau TeleV wedi'u cysylltu â Chanolfan fonitro 24 awr yn y Barri. Beth bynnag yw'r rheswm, os byddwch yn clywed sŵn yng nghanol y nos, os byddwch yn cael damwain neu ddigwyddiad yn y cartref neu'n dioddef argyfwng meddygol, bydd y gweithredwr yn trefnu help cyn gynted ag y bo modd.

   

  Sut mae TeleV yn gweithio

 • Cyrsiau'r Fro

  Bydd Cyrsiau'r Fro ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall, mae'r holl ddosbarthiadau wedi'u canslo.

 • Gwasanaeth Ieuenctid

  Bydd yr holl ddarpariaethau ieuenctid yn cael eu canslo nes bydd rhybudd pellach oherwydd y firws. Mae darpariaethau ieuenctid yn cynnwys:

  • Clybiau ieuenctid

  • Grwpiau cyfranogi ieuenctid

  • Clybiau ar ôl ysgol 

  • Dug Caeredin

  • V-Pod

  • Llysgenhadon Hawliau’r Fro