Hybiau Gofal Plant

Darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Bro Morgannwg sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 

 

O 22 Mehefin 2020, caiff y model hyb ei ddiddymu a bydd darpariaeth gofal plant yn parhau yn ysgol gartref eich plentyn, lle mae wedi cael ei addysgu cyn y pandemig COVID-19. 

 

Bydd gofal plant ar gyfer y teuluoedd hyn yn gweithredu rhwng 8:30am a 4:30pm yn ystod yr wythnos a bydd gofyn i rieni/gofalwyr ddarparu pecyn cinio ar gyfer eu plentyn gan na fydd cyfleusterau arlwyo ar gael mewn ysgolion o'r dyddiad hwn. 


Mae angen y newidiadau hyn i sicrhau'r amgylchedd mwyaf diogel posibl wrth i ddisgyblion ddychwelyd, a'r logisteg o amgylch ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo, a lliniaru'r risgiau o drosglwyddo COVID-19. 
Bydd ysgolion yn gweithredu eu ceisiadau lleol eu hunain ar gyfer gofal plant a bydd manylion y broses hon ar gael drwy ysgol eich plentyn. 


O 29 Mehefin 2020, bydd angen i rieni wneud cais yn uniongyrchol i ysgol gartref eu plentyn am le mewn ysgol, drwy ddolen i'r ffurflen gais ar gael ar wefan pob ysgol unigol. 


Mae'r ffurflen isod ar gyfer gweithwyr allweddol/hanfodol yn unig sydd â phlant rhwng 3 a 14 oed.
Mae'r gofal plant brys hwn ar gael i drigolion Bro Morgannwg, cyflogeion Bro Morgannwg ac yn enwedig plant gweithwyr allweddol. 


Mae pob ysgol yn cynnig gofal plant i gartrefi lle mae'r ddau riant/gofalwr yn weithwyr allweddol neu ar gyfer cartrefi rhiant sengl lle mae'r rhiant/gofalwr yn weithiwr allweddol. 


Bydd gofyn am dystiolaeth o hyn. Cyfeiriwch at y rhestr o rolau gweithwyr allweddol sydd i’w gweld yn adran hybiau gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol ar wefan Cyngor Bro Morgannwg.

 

Diffiniad gweithiwr allweddol


Dylai plant aros gartref lle bynnag y bo modd ac os yw’n ddiogel iddynt wneud hynny. Mewn amgylchiadau eithriadol, ystyrir ceisiadau gan deuluoedd gydag un gweithiwr allweddol yn unig.


Dylai cadw plant yn ddiogel yn eu cartref gyfyngu ar y perygl o ledaenu'r feirws a diogelu'r rhai sy'n agored i salwch mwy difrifol o ganlyniad i'r feirws.


Dim ond ar ôl ystyried popeth arall y dylech wneud cais am ddarpariaeth gofal plant brys.


Fel bob amser, mae'r ddarpariaeth hon yn cael ei hadolygu'n gyson, a byddwn yn mabwysiadu dull pragmatig a hyblyg o weithio gydag arweinwyr ein hysgolion ardal i sicrhau darpariaeth ddiogel ac effeithiol ar gyfer ein staff, teuluoedd gweithwyr allweddol a'r plant mwyaf agored i niwed.

 

  

Gwneid cais ar-lein

Mae proses ymgeisio a reolir yn ganolog wedi'i rhoi ar waith er mwyn neilltuo lleoedd i blant cymwys.

 

Dylai rieni cyflwyno ceisiadau bob wythnos, erbyn 4pm ar ddydd Iau ar gyfer yr wythnos ganlynol (dydd Llun i ddydd Sul). Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir rhoi cynlluniau ac adnoddau priodol ar waith i ddarparu ar gyfer pob plentyn.

 

 

Rydym yn parhau i adolygu effeithiolrwydd ein hybiau i sicrhau mai lles ein plant a'n staff yw'r brif ystyriaeth o hyd. O ganlyniad, penderfynwyd o 18 Mai, y bydd plant gweithwyr allweddol a fyddai fel arfer yn mynychu Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph neu Ysgol Pen Y Garth yn mynychu'r hwb yn Ysgol Gynradd Llandochau yn lle Ysgol Y Deri.

 

Os ydych wedi cyflwyno ffurflen gais ar gyfer yr wythnos sydd ohoni a’ch bod angen newid yr oriau sydd eu hangen, cysylltwch ag admissions@valeofglamorgan.gov.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

 

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

 

Canllaw i Weithwyr Allweddol