Ardaloedd Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno Telerau ac Amodau dros dro ar gyfer darparu Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd a Diodydd ar briffyrdd i'w cymhwyso o 27 Gorffennaf - 01 Hydref 2020.

 

Caffis, bwytai, tafarndai neu sefydliadau arlwyo eraill sy’n gweini bwyd a diod ar y safle yn unig fydd yn cael trwyddedau ardaloedd masnachu bwyd a diod dros dro.

 

Rhaid i unrhyw ddyraniad dros dro o ardal fasnachu neu fan y tu allan fod yn gymesur â gweithrediad presennol y busnes ac unrhyw ofod mewnol o fewn y safle busnes.

 

Os cânt eu cymeradwyo, ni chaniateir gosod unrhyw rwystrau, ffensys, hysbysfyrddau, dodrefn neu gyfarpar arall ar y briffordd o fewn yr ardal drwyddedig y cytunwyd arni a fydd yn cael ei nodi mewn paent chwistrellu gan y cyngor neu ei gynrychiolydd dynodedig.

 

Gwneud cais am Ardaloedd Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

I wneud cais, darllenwch y telerau ac amodau, llenwch ffurflen gais a'i dychwelyd at:

 

 

Sylwer: Caiff pob cais ei asesu'n fanwl yn unol â thelerau ac amodau dros dro Bro Morgannwg ar gyfer adfer COVID-19-ardaloedd masnachu dros dro ar gyfer bwyd a diod.

 

Bydd methu â chydymffurfio â thelerau ac amodau Bro Morgannwg yn arwain at wrthod y cais. Gall busnes ailymgeisio gan ddefnyddio'r un ffurflen.