Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Cyngor yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn - 25/11/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn ddydd Mercher yma (25 Tachwedd), ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o drais gan ddynion yn erbyn menywod.

 

Ysgol Palmerston yn sicrhau nawdd chwaraeon - 24/11/2020

Bydd timau chwaraeon yn Ysgol Gynradd Palmerston yn cael eu noddi gan Forces Fitness Ltd

 

Dechrau gwaith ar ehangu Ysgol Dewi Sant - 24/11/2020

Mae gwaith wedi dechrau ar adeilad ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Dewi Sant yn Nhregolwyn

 

Dechrau gwaith ar ysgol ddi-garbon gyntaf y Fro - 24/11/2020

Ysgol Gynradd Llancarfan fydd un o'r ysgolion carbon sero-net cyntaf yng Nghymru

 

Y Cyngor i adeiladu llety i'r digartref - 23/11/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu cynlluniau i adeiladu 11 uned o lety dros dro fel rhan o gynllun gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd.

 

Y Cyngor yn datgelu cynlluniau i adeiladu llety i yr digartref - 20/11/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu cynlluniau i adeiladu 11 uned o lety dros dro fel rhan o gynllun gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd.

 

Canolfan Ddydd y Cyngor yn ffurfio Tîm A - 20/11/2020

Unodd staff gwasanaethau dydd New Horizons a Rondel House yn ystod cyfnod clo Covid-19 i barhau i ddarparu cymorth i'w defnyddwyr.

 

Tîm gofal cymdeithasol arloesol yn datblygu llyfrgell ar-lein yn llawn fideos defnyddiol i gefnogi rhieni ledled y Fro - 19/11/2020

Mae Gwasanaeth Rhianta'r Fro wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd i adeiladu ar eu cryfderau a gwneud newidiadau cadarnhaol ers 2018.

 

Tad i siarad am lofruddiaeth ei ferch gan stelciwr yn ystod yr Wythnos Diogelu Genedlaethol - 16/11/2020

BYDD Clive Ruggles yn cyflwyno sgwrs am stelcian a rheolaeth drwy orfodaeth.

 

Lansio yr cynllun cyntaf yng Nghymru i rannu e-feiciau ymhlith y cyhoedd ym Mhenarth - 13/11/2020

The first public electric bike share scheme in Wales has been launched

 

Cysylltu Cymru'n helpu gyda chostau a gweithio gartref - 12/11/2020

Gallai'r llwyfan canolfan gyfathrebu a chyswllt a rennir fod y ffordd gyflymaf a mwyaf cost-effeithlon i Awdurdodau Lleol gyflawni nodau gweithio gartref o 30%.

 

Ardal chwarae Treoes i gael ei hadnewyddu'n sylweddol - 12/11/2020

The Vale of Glamorgan Council will be investing more than £85,000 to refurbish Treoes play area.

 

Gorsaf Ynys y Barri yn cael ei marchnata ar gyfer ailddatblygu cyffrous - 12/11/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i farchnata adeilad Gorsaf Ynys y Barri

 

Cyngor yn cynnal gwasanaeth Dydd y Cadoediad digidol - 12/11/2020

Cynhaliwyd y seremoni gosod torch ar Ddydd y Cadoediad ynghyd â dau funud o ddistawrwydd yng nghwrt blaen y Swyddfa Ddinesig

 

Safle profi dros dro ar gyfer coronafeirws i agor yn y Barri - 04/11/2020

Bydd cyfleuster profi COVID-19 galw heibio yn agor yng nghanol tref y Barri mewn ymateb i nifer yr achosion sy'n codi'n gyflym ym Mro Morgannwg.

 

Arwr yr Enfys yn cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Gofal Cenedlaethol 2020 - 04/11/2020

Mae un o gyflogeion Cyngor Bro Morgannwg wedi'i enwebu yn rownd derfynol y Gwobrau Gofal Cenedlaethol yn y categori Gweithiwr Cadw Tŷ 2020.

 

Ceisiadau i gronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru - 03/11/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi helpu i ddyrannu bron £25,000 drwy Gronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru

 

Cyngor yn derbyn 10m drwy brojectau A106 - 03/11/2020

Derbyniodd Cyngor Bro Morgannwg dros £10 miliwn i'w wario ar brojectau cymunedol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

 

Arweinydd y cyngor yn ymateb i gyhoeddi mesurau cendlaethol newydd - 02/11/2020

Mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi agweddau ar y mesurau cenedlaethol newydd heddiw fydd yn dod i rym yng Nghymru o 09 Tachwedd, pan ddaw'r cyfnod atal i ben.