Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth sydd ar gael i fusnesau yng nghyd-destun Coronafeirws.  

  

Newyddion Diweddaraf 

 

Grant y Gronfa Adferiad Ddiwylliannol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £53m ar gael i ddiogelu dyfodol y sectorau diwylliant a threftadaeth.

 

Mae'r gronfa grant ar gyfer sefydliadau wedi bod ar agor ers yr wythnos gyntaf ym mis Medi ac mae'n cau ar 2 Hydref.

 

Bydd y gronfa grant ar gyfer gweithwyr llawrydd ar agor ar gyfer ceisiadau o 5 Hydref ymlaen.

 

Sefydliadau: - yn cau 2 Hydref - gall lleoliadau cerddoriaeth; stiwdios recordio ac ymarfer; sefydliadau treftadaeth ac atyniadau hanesyddol; amgueddfeydd achrededig a gwasanaethau archifau; llyfrgelloedd; digwyddiadau a'u cyflenwyr cymorth technegol; sinemâu annibynnol a'r sector cyhoeddi wneud cais am gyfran o £18.5 miliwn. Mae'r Gwiriwr Cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Adferiad Diwylliannol wedi bod yn fyw ers 1 Medi ac mae'n cau ar 2 Hydref.

 

Bydd grant nad yw'n ad-daladwy o hyd at £150,000 (hyd at 100% o'r costau cymwys) fesul sefydliad ar gael drwy ddau bwynt mynediad at gais: dan £10,000: proses gyflym ar gyfer sefydliadau llai yn seiliedig ar gostau cymwys. Rhwng £10,000 a £150,000: proses fanylach yn seiliedig ar gostau cymwys. Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd isod.

 

Grant Llawrydd – yn agor 5 Hydref - Bydd cronfa o £7 miliwn hefyd ar gyfer gweithwyr llawrydd i gefnogi unigolion yn y sector y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt.  Bydd y gronfa'n agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 5 Hydref. Gofynnir i unigolion wirio eu cymhwysedd a bod yn barod gyda'r holl ddogfennau sy'n ofynnol cyn i'r cais agor.  Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd isod.

 

Gwiriwr cymhwysedd


Grant Darparwyr Gofal Plant

Gall darparwyr gofal plant cofrestredig (AGC) wneud cais am hyd at £5,000.

Nawr yn agored i geisiadau nes bod y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn neu tan 31 Hydref 2020, pa un bynnag sydd gyntaf.

 

Grant Darparwyr Gofal Plant


Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (CThEM)

Gwiriwch a allwch hawlio grant drwy'r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, sydd wedi'i gapio ar £6,570.

 

Mae’r grant terfynol trethadwy hwn yn werth 70% o'ch elw masnachu misol cyfartalog, wedi'i dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth 3 mis o elw, a'i gapio ar gyfanswm o £6,570.  Os ydych chi'n gymwys ac yr effeithiwyd yn andwyol ar eich busnes ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, rhaid i chi gyflwyno'ch cais ar neu cyn 19 Hydref 2020.

 

Bydd CThEM yn cyfrifo eich cymhwyster ar gyfer ail grant y SEISS yn yr un modd â'r grant SEISS cyntaf.

Gallwch hawlio’r ail grant SEISS os ydych chi'n gymwys, hyd yn oed os na wnaethoch chi gais am y grant SEISS cyntaf.

 

Dylech chi gysylltu â CThEM os byddwch yn derbyn unrhyw negeseuon testun, galwadau neu negeseuon e-bost amheus sy'n honni eu bod gan CThEM gan y gallai’r rhain fod yn sgam.

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth CThEM

 


Y diweddaraf am y newidiadau i Reoliadau Coronafeirws yng Nghymru. 


Cynllun Cadw Swyddi

Bydd CynCllun Cadw Swyddi’r Coronafeirws y Llywodraeth yn parhau ar agor tan ddiwedd mis Hydref.

 

Gwybodaeth am y Cynllun Ffyrlo


Bonws Cadw Swyddi 

Nod y cynllun yw parhau i gefnogi swyddi yn ystod  adferiad economaidd y DU o Coronafeirws drwy annog a helpu cyflogwyr i gadw cynifer o weithwyr sydd wedi bod ar ffyrlo ag y bo modd. 

 

Bonws Cadw Swyddi

 


Cronfa Sgiliau a Swyddi

Mae Llywodraeth Cymru yn addo cefnogi pawb i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant neu helpu i ddechrau eu busnes eu hunain wrth iddi lansio cronfa sgiliau a swyddi gwerth £40m. 


Bydd y pecyn gwerth £40m yn cynnig:

  • dros £20 miliwn i gymell cyflogwyr i recriwtio a chadw 5,000 o brentisiaid, cynyddu gallu rhaglenni hyfforddi a chefnogi mwy o raddedigion i gael profiad gwaith, cyrsiau blasu gwaith a lleoliadau gwaith â thâl.
  • bron i £9m i helpu gweithwyr i gael ail-hyfforddiant a dod o hyd i gyflogaeth newydd, gan gynnwys mewn meysydd lle mae galw am sgiliau, drwy ReACT a Chronfa Ddysgu'r Undebau. Mae hyn yn cynnwys ymestyn y rhaglen cyfrifon dysgu personol yn genedlaethol fel bod 2,000 o bobl ychwanegol yn gallu dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd.
  • mwy o gyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi, Cymru’n Gweithio a Chymunedau am Waith a Mwy i helpu i baru pobl â chyfleoedd am swyddi a hyrwyddo hunangyflogaeth a ffyrdd newydd o weithio, yn ogystal â chyllid i gefnogi hyfforddiant a arweinir gan gyflogwyr drwy'r rhaglen Sgiliau Hyblyg.
  • cefnogaeth i Gronfa Rwystrau newydd, fydd yn cynnig hyd at £2,000 i gefnogi pobl nad ydynt o bosibl wedi ystyried hunangyflogaeth o'r blaen, yn enwedig menywod, pobl ifanc, pobl o gymunedau Du ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a phobl anabl.

Cymorth Ariannol a Hyfforddiant


Grantiau Busnes 

Ffigurau cyfredol ar gyfer Grantiau Busnes ym Mro Morgannwg. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r cynllun cymorth busnes ar gyfer eiddo ardrethol cymwys bellach wedi cau. Mae cyfanswm o 2,056 o daliadau grant gwerth £25,652,000 wedi cael eu gwneud. 


Diwylliant, Celf a Threftadaeth 

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pecyn cymorth buddsoddi gwerth £1.57 biliwn i ddiogelu sefydliadau diwylliannol, celfyddydol a threftadaeth o safon ryngwladol yn y DU. 

 

Cymorth Celf Ddiwylliannol a Threftadaeth


Eiddo a Busnesau Canol Tref

Am gyngor a gwybodaeth ar weithio neu redeg siopau yn ystod pandemig covid-19, e-bostiwch:

 

Canllaw Coronafeirws i Fanwerthwyr


Cystadleuaeth Cychwyn Cyflym

Ar 20 Mai 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn dyblu'r buddsoddiad yn y Gystadleuaeth Dechrau'n Gyflym gyda £20 miliwn ychwanegol. Bydd busnesau arloesol a busnesau newydd yn elwa ar fuddsoddiad o £40 miliwn gan Lywodraeth y DU i roi hwb i ddatblygiadau technolegol newydd. Ymhlith y projectau llwyddiannus i dderbyn yr arian hyd yma mae efelychydd hyfforddi llawfeddygol rhithwir a llwyfan marchnad ffermwyr ar-lein.

 

Hwb i fusnesau newydd arloesol


Cymorth i weithgynhyrchwyr bwyd a diod Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi'i leoli mewn tair canolfan fwyd ledled Cymru. Gall y tîm o arbenigwyr diwydiannol gefnogi gweithgynhyrchwyr o bob maint i lywio eu ffordd drwy ystod o faterion technegol a masnachol cymhleth.

 

Pecyn Cymorth Arloesedd Bwyd


Cynllun Benthyciadau Adfer

Hwb mawr i BBaCh Cymru wrth i'r Cynllun Benthyciadau Adfer agor ar gyfer ceisiadau.

 

Cynllun benthyciadau Adfer

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn 'canfod cymorth' newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i ddarganfod yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael yn ystod y pandemig COVID-19.  Mae'r teclyn canfod yn gofyn i berchenogion busnes lenwi holiadur ar-lein, sy’n cymryd munudau i'w gwblhau, a'ch cyfeirio at restr o'r holl gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i'w gael.

 

Teclyn Canfod Cymorth Newydd i Fusnesau 

 

Mynediad at Gyllid

Mae'r Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws (CBILS) wedi'i ehangu'n sylweddol ynghyd â newidiadau i nodweddion a meini prawf cymhwysedd y cynllun.  Mae'r newidiadau hyn yn golygu y gall hyd yn oed mwy o fusnesau llai ar draws y DU y mae’r coronafeirws yn effeithio arnynt gael y cyllid sydd ei angen arnynt.  

 

Coronafirws cefnogaeth ar gyfer busnesau Cymru 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

Yn yr argyfwng economaidd hwn, nas gwelwyd ei fath o’r blaen, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws drwy dudalen we Cymorth Busnes Coronafeirws y Cyngor. Caiff y dudalen ei diweddaru'n rheolaidd, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion:

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg  

 

Logo - Dev Bank

Banc Datblygu Cymru

 

Logo Business Wales1

Busnes Cymru

 

 

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes