Cyngor Bro Morgannwg Grant Cychwyn Busnes

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

 

Grant wedi cau: 4ydd Medi 2020

 

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

 

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020

 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000

 • Heb fod yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Grant Ardrethi Annomestig, y Gronfa Cadernid Economaidd

 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru

 • Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynolo: Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEMo, Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAWo neu Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM

 • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020

 • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis

 • Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru i gael cymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru unwaith y dyfernir y grant

 

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes.

 

Gwneud cais am grant cychwyn

Os ydych chi wedi darllen y canllawiau a ch bod yn gymwys am y grant ac slogan gwneud cais, lawrlwythwch y prescription application a chwblhewch y cwestiynau gorfodol gan ddilyn canllawiau a ddarperir mewnsoder a'i dychwelyd mewn e-bost i: 

 

  

Wrth gyflwyno eich cais rhaid i chi gynnwys:

 

 • Prawf y gu gostyngiad o 50% yn eich incwm gyda datganiadau cyfrifon ban Mawrth - Mehefin 2020.
 • Prawf Adnabod
 • Prawf o'ch cyfeiriad
 • Prawf masnachu

Fel y nodwyd ar y Nodiadau Canllaw fel arall ni chaiff eich cais ei brosesu.

 

Sicrhewch nad yw'ch e-bost (gan gynnwys yr holl atodiadau) yn fwy na 10MG neu na fydd eich cais yn cael ei brosesu.

 

Bydd y Grant i Fusnesau Newydd yn agor ar 29 Mehefin 2020 ac yn parhau nes bod yr holl  gronfa wedi cael ei defnyddio. Mae 2,000 o grantiau ar gael ledled Cymru, a bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno’n cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio.

 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Cyngor.