Cyflogi Plant

Ni chaniateir i unrhyw un gyflogi plant llai na 13 mlwydd oed. Er hynny, dim ond o dan rhai amgylchiadau y gall plant 13 mlwydd oed weithio.

 

Mae’n RHAID i’r plentyn gael ‘Trwydded Waith’ oddi wrth Awdurdod Lleol perthnasol, waeth ble mae ef neu hi’n byw neu’n mynd i’r ysgol.

 

Dim ond ar rai adegau y caniateir i blant weithio. Crynodeb o’r ddeddfwriaeth a geir isod.

 

Ar ddiwrnod ysgol

Ni all plentyn weithio ar ddiwrnod ysgol ac eithrio am un awr cyn i’r ysgol ddechrau, a hynny nid cyn 7 o’r gloch y bore, ac wedyn ar ôl i’r ysgol gau tan 7.00 o’r gloch yr hwyr. Ni all unrhyw blentyn weithio mwy na dwy awr ar unrhyw ddiwrnod.

Ar Sadyrnau ac yn ystod gwyliau’r ysgol

Ni all plentyn weithio ar Sadyrnau a gwyliau’r ysgol ac eithrio rhwng 7 o’r gloch y bore a 7 o’r gloch yr hwyr, a hynny yn ôl y cyfyngiadau a restrir isod.

 

Ar y Sul

Ni all plentyn weithio ar y Sul ac eithrio rhwng 7 o’r gloch y bore a 7 o’r gloch yr hwyr, a hynny dim ond am ddwy awr yn unig. Mae’n rhaid i bob plentyn gael pythefnos gyfan o wyliau yn ystod y flwyddyn.

 

Oriau gwaith

Plant o dan 15 mlwydd oed*

  • Uchafswm yr oriau y caniateir ar unrhyw ddiwrnod ac eithrio Dydd Sul: 5 awr
  • Uchafswm y cyfnod y caniateir heb egwyl barhaus o 1 awr ar gyfer gorffwys a hamdden: 4 awr
  • Uchafswm yr oriau y caniateir yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol: 25 awr
  • Uchafswm yr oriau y caniateir yn ystod yr wythnos yn ystod y tymor: 12 awr

 

Plant 15 mlwydd oed a throsodd*

  • Uchafswm yr oriau y caniateir ar unrhyw ddiwrnod ac eithrio Dydd Sul: 8 awr
  • Uchafswm y cyfnod y caniateir heb egwyl barhaus o 1 awr ar gyfer gorffwys a hamdden: 4 awr
  • Uchafswm yr oriau y caniateir yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol: 35 awr
  • Uchafswm yr oriau y caniateir yn ystod yr wythnos yn ystod y tymor: 12 awr

 

*Dim ond un dyddiad gadael ysgol a geir ym Mlwyddyn 11 sef y Dydd Gwener olaf ym mis Mehefin bob blwyddyn. Dylid cyflwyno cais am drwydded (hyd yn oed os ydi’r plentyn dros 16) os ydi’r plentyn ar eu blwyddyn olaf yn yr ysgol, sef blwyddyn sefyll arholiadau TGAU.

Cosb 

Mae’n bosib y gall y cyflogwr gael ei ddirwyo hyd at £1,000.

 

Yn ôl Cymdeithas Yswirwyr Prydain oni bai fod y plentyn wedi cael ei gofrestru, nid fydd yn gynwysedig o dan bolisi yswiriant y cyflogwyr.

 

Mae pob math o gyflogaeth nad yw’n gofrestredig, lle nad oes Trwydded Waith mewn grym, yn anghyfreithiol. Rhaid i bob cyflogwr gofrestru’r gwaith ac mae’n rhaid i bob plentyn gael Trwydded Waith. Mae’n rhaid i’r cyflogwr gyflawni asesiad risg a’i gyflwyno i’r rhiant/gofalydd.

 

Nodwch: Nid yw gwarchod plant yn dod o dan y rheolau hyn. Mae rheoliadau ar wahân yn berthnasol i waith perfformio neu weithio fel model.


Mae’n RHAID i’r plentyn gael ‘Trwydded Waith’ gan Awdurdod Lleol perthnasol, waeth ble mae ef neu hi’n byw neu’n mynd i’r ysgol.

 

Legal jobs
 Math o swyddi a ganiateir yn ôl y gyfraithMathau o swyddi na chaniateir yn ôl y gyfraith
Danfon papurau newydd Danfon olew tanwydd
Gweithio mewn Canolfannau Garddio Gweithio mewn ceginau masnachol
Rhai mathau o waith fferm Gwerthu ar y stryd
Tynnu ffrwythau Gweithio mewn ffeiriau ac arcedau adloniant

Gweithio mewn Siop Trin Gwallt

Gweithio mewn tafarndai neu mewn bar
Gweithio mewn siop gan gynnwys gosod nwyddau ar y silff

Gweithio ar safleoedd adeiladu

 Gwaith domestig

Glanhau/gweithredu peiriannau

Gweinyddu mewn caffi Gweithio mewn clybiau hapchwarae
Gweithio yn y stabl Gwerthu dros y ffôn