Grantiau Cymunedol

Yma ceir trosolwg o’r cymorth grant sydd ar gael i'r sector gwirfoddol, a'r manylion cyswllt perthnasol.

 

Y sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy’n gymwys ar gyfer cyllid yw’r rhai sy’n bodloni’r canlynol:

 • Yn annibynnol: Rhaid i sefydliad fod yn gyfansoddiadol annibynnol a heb ei reoli’r uniongyrchol gan sefydliad dielw neu’r sector cyhoeddus
 • Yn hunanlywodraethol: Rhaid i sefydliad fod â’i brosesau penderfynu mewnol ei hun
 • Yn sefydliad dosbarthu dielw: Nid yw’r sefydliadu yn talu (heblaw am dreuliau parod rhesymol neu daliadau eraill y’u caniateir gan y ddogfen lywodraethu e.e. am wasanaethau proffesiynol achlysurol neu am grantiau) aelodau neu ymddiriedolwyr
 • Yn annog gwirfoddoli: Rhaid i sefydliad fuddio o swm arwyddocaol o ddyngarwch (h.y. rhoddion mewn nwyddau neu o amser, gan gynnwys gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr na thelir)
 • O fudd i'r cyhoedd: Mae nodau a gweithgareddau'r sefydliad yn buddio'r cyhoedd neu gymaint o bobl â phosibl gyda'r etholaeth a ddiffinnir gan ei nodau ei hun

 

Meini prawf craidd ar gyfer ceisiadau:

 • Rhaid i’r cais fuddio trigolion a chymunedau ym Mro Morgannwg yn bennaf, yn glir ac yn uniongyrchol
 • Rhaid i geisiadau fodloni nodau strategaeth sy’n berthnasol yn lleol
 • Rhaid i'r sefydliad sy’n gwneud cais fod yn grŵp gwirfoddol, fel y diffinnir uchod
 • Rhaid i’r sefydliad hybu Cyfle Cyfartal wrth weithredu a darparu ei wasanaeth

 

O ganlyniad i ddiffyg adnoddau, rhaid i bob ymgeisydd fod gallu dangos sut bydd grant yn cyfrannu at un neu fwy o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor:

 • Dysgu Gydol Oes: Hybu diwylliant dysgu gydol oes i bawb
 • Arweinyddiaeth Gymunedol: Hybu teimlad o falchder yn y gymuned a dinasyddiaeth weithredol
 • Adfywio’r Economi: Hybu economi amrywiol a chynaliadwy
 • Yr Amgylchedd: Hybu’r defnydd o ymarferion cynaliadwy
 • Llesiant Cymunedol: Hybu cymuned ddiogel ac iach i fyw ynddi

Ni all y Cyngor roi'r grantiau hyn i unigolion. I ddarllen mwy am gynlluniau grant i unigolion, dewiswch o'r is-ddewislen. 

 

Cronfa Deddf Eglwysi Cymru

Mae Cronfa Deddf Eglwysi Cymru yn ymddiriedolaeth elusennol sy’n annibynnol ar y Cyngor.

Ei nod yw rhoi grantiau dyngarol ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion megis:

 • Addysg: Buddion sydd ar gael gan ffynonellau eraill.
 • Cymorth gyda salwch: cymorth pan nad yw help o’r fath ar gael gan ffynonellau eraill.
 • Cymorth gydag angen: Cymorth cyffredinol pan fo angen, caledi neu ofid
 • Llyfrgelloedd, amgueddfeydd, orielau celf, ac ati sy’n cynyddu gwerthfawrogiad o gelfyddydau a llenyddiaeth Gymraeg yn gyffredinol.
 • Cyfleusterau cymdeithasol a hamddenol yn gyffredinol.
 • Ymchwil, triniaeth feddygol a chymdeithasol ac ati.
 • Cyfnod Prawf: Cymorth i bobl sydd ar gyfnod prawf, neu eu teuluoedd.
 • Cymorth i Bobl Ddall neu'r Henoed.
 • Lleoedd addoli a thiroedd claddu: adfywio a chynnal a chadw.
 • Argyfyngau neu gymorth gyda thrychinebau.
 • Dibenion elusennol eraill, sy'n gyson â'r uchod.
 • Amddiffyn adeiladau hanesyddol: Cynyddu diddordeb ym mhensaernïaeth Cymru, hanes a gwyddoniaeth yn gyffredinol, er budd pobl Cymru.

Rhoddir grantiau unwaith bob blwyddyn.

 

 •  Oes blaenoriaethau cyllid?

  Ni nodir blaenoriaeth cyllid ond o ganlyniad i lefel yr adnoddau sydd ar gael, fel arfer ni dderbynnir ceisiadau gan unigolion. Derbynnir ceisiadau gan sefydliadau yn ardaloedd daearyddol Cynghorau Bro Morgannwg a Dinas a Sir Caerdydd.

 •  Beth yw uchafswn / lleiafswm y grantiau a roddir?
  Nid yw uchafswm / lleiafswm wedi’u pennu ond fel arfer tua £1,500 y mae’r grantiau.
 •  Beth yw'r amserlen ar gyfer ceisiadau?

  Derbynnir ceisiadau trwy gydol y flwyddyn a bydd ymddiriedolwyr yn cyfarfod er mwyn ystyried ceisiadau yn ôl yr angen.

 

 

 

Manylion Cyswllt

Bro Morgannwg

Miss. G H Jones, 

Adran Gyfrifyddiaeth, 
Cyfarwyddiaeth Cyllid, TGCh ac Eiddo,
Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holltwn,

Y Barri,

CF63 4RU

 • 01446 709152 / Fax: 01446 701729

Caerdydd

Robert Giddings, 

Strategaeth Tai, 
Cyngor Caerdydd, 
Tŷ Willcox, 
Blwch SP 335 
Caerdydd

CF11 1FP

 

 • 029 2053 7484