Gwersyllfa (Annedd symudadwy)

Dan Adran 269 Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 (“y Ddeddf”), mae angen trwydded safle os yw person yn caniatâu i unrhyw dir y mae’n byw arno gael ei ddefnyddio at ddibenion gwersylla (ac eithrio carafanau) ar fwy na 42 diwrnod olynol neu fwy na 60 diwrnod mewn unrhyw 12 mis olynol.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (SRS), Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Y Broses Ymgeisio

Cyflwynir trwydded safle ar ôl cael caniatâd cynllunio perthnasol ar gyfer y safle yn unig.
 
Er mwyn gwneud cais am drwydded safle, rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno cais gan gynnwys y canlynol:

 • Ffurflen gais berthnasol
 • Nifer y pebyll arfaethedig i gael eu gosod ar y safle ar unrhyw un adeg
 • Cyflenwad dŵr – prif gyflenwad neu breifat a phellter i’r safle
 • Gwaredu dŵr gwastraff
 • Gwaredu carthffosiaeth
 • Gwaredu sbwriel
 • Darpariaeth lanweithiol
 • Cynllun wrth raddfa

Nid oes dyddiad dod i ben ar gyfer trwydded. Fodd bynnag, os yw'r caniatâd cynllunio perthnasol am gyfnod cyfyngedig, rhaid i’r drwydded ddod i ben ar yr un adeg â’r caniatâd cynllunio.

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel pe bai eich cais wedi cael ei dderbyn os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.
 
Y cyfnod amser targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyso

Mae eithriadau ar gyfer sefydliadau sydd â thystysgrifau eithrio gwersylla.

 

Amodau

Gall awdurdod lleol osod amodau ar drwydded y mae’n eu hystyried sy’n addas mewn perthynas â defnydd o’r safle, gan gynnwys y gofod i’w gadw rhwng pebyll a sicrhau amodau glanweithiol.

 

Ffioedd

Nid oes ffioedd i’w talu ar gyfer y broses hon ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth Ategol

 
Caniatâd Cynllunio

Os yw’r tir i gael ei ddefnyddio ar gyfer gwersylla am fwy na 28 diwrnod mewn blwyddyn galendr bydd angen caniatâd cynllunio (Gorchymyn Datblygu Cyffredinol Cynllunio Tref a Gwlad 1977, Atodlen 1, Dosbarth IV).

 

Cynllun wrth raddfa
I ategu’r cais, rhaid cyflwyno cynllun wrth raddfa’n dangos:

 • Terfynau’r safle
 • Lleoliadau arfaethedig y pebyll
 • Parcio
 • Trefniadau diffodd tân
 • Cyfleusterau glanweithiol
 • Trefniadau sbwriel
 • Cyflenwadau dŵr
 • Trefniadau mynediad/gadael

 

 

Troseddau a Dirwyon

Mae'n drosedd i berson dorri unrhyw un o ddarpariaethau’r Adran, neu beidio â chydymffurfio ag unrhyw amod sydd ynghlwm wrth drwydded wedi’i chymeradwyo iddo dan yr Adran.

 

Cwynion Cwsmer a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni os Na Chaniatawyd y Cais

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw ymgeisydd nad yw wedi cael trwydded apelio i’r Llys Ynadon lleol. Rhaid cyflwyno’r apêl ymhen 6 mis o’r dyddiad y derbyniwyd hysbysiad ysgrifenedig o benderfyniad yr awdurdod.

 •  Gwneud yn Iawn i Ddeiliaid Trwyddedau

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw ymgeisydd nad yw wedi cael trwydded apelio i’r Llys Ynadon lleol. Rhaid cyflwyno’r apêl ymhen 6 mis o’r dyddiad y derbyniwyd hysbysiad ysgrifenedig o benderfyniad yr awdurdod.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, dylech gysylltu â’r masnachwr yn y lle cyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf danfon. 
   
  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.