Gwersyllfa (Annedd symudadwy)

Dan Adran 269 Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 (“y Ddeddf”), mae angen trwydded safle os yw person yn caniatáu i unrhyw dir a feddiannir ganddo gael ei ddefnyddio at ddibenion gwersylla (ac eithrio carafanau) am fwy na 42 ddiwrnod dilynol neu fwy na 60 diwrnod mewn unrhyw 12 mis dilynol.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (SRS), Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Y Broses Ymgeisio

Dim ond ar ôl cael y caniatâd cynllunio perthnasol ar gyfer y safle y gellir cyhoeddi trwyddedau safle.

 

 

I wneud cais am drwydded safle, rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno cais gan gynnwys y canlynol:

 • Ffurflen gais berthnasol
 • Nifer y pebyll arfaethedig i gael eu gosod ar y safle ar unrhyw un adeg
 • Cyflenwad dŵr – prif gyflenwad neu breifat a phellter i’r safle
 • Gwaredu dŵr gwastraff
 • Gwaredu carthffosiaeth
 • Gwaredu sbwriel
 • Darpariaeth lanweithiol
 • Cynllun wrth raddfa

Nid oes dyddiad dod i ben i drwydded. Fodd bynnag, os rhoddir y caniatâd cynllunio perthnasol am gyfnod cyfyngedig yn unig, rhaid i’r drwydded ddod i ben ar yr un adeg â’r caniatâd cynllunio

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel pe bai eich cais wedi cael ei dderbyn os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.
 
Y cyfnod amser targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyso

Mae eithriadau ar gyfer sefydliadau sydd â thystysgrifau eithrio gwersylla.

 

Amodau

Gall awdurdod lleol osod amodau ar drwydded y mae’n eu hystyried sy’n addas mewn perthynas â defnydd o’r safle, gan gynnwys y gofod i’w gadw rhwng pebyll a sicrhau amodau glanweithiol.

 

Ffioedd

Ar hyn o bryd nid oes ffi i’w thalu ar gyfer y broses hon.

 

Gwybodaeth Ategol

 
Caniatâd Cynllunio

Os yw’r tir i gael ei ddefnyddio ar gyfer gwersylla am fwy na 28 diwrnod mewn blwyddyn galendr bydd angen caniatâd cynllunio (Gorchymyn Datblygu Cyffredinol Cynllunio Tref a Gwlad 1977, Atodlen 1, Dosbarth IV).

 

Cynllun wrth raddfa
I ategu’r cais, rhaid cyflwyno cynllun wrth raddfa’n dangos:

 • Terfynau’r safle
 • Lleoliadau arfaethedig y pebyll
 • Parcio
 • Trefniadau diffodd tân
 • Cyfleusterau glanweithiol
 • Trefniadau sbwriel
 • Cyflenwadau dŵr
 • Trefniadau mynediad/gadael

 

 

Troseddau a Chosbau

Mae’n drosedd mynd yn groes i unrhyw ddarpariaethau'r Adran, neu fethu â chydymffurfio ag unrhyw amod trwydded a roddwyd dan yr Adran

 

Cyswllt:

Tai Sector Preifat (GRhR Cymru) 0300 123 6696