Safleoedd Carafán

Yn unol â Deddf Safleoedd Carafán a Rheoli Datblygu 1960 (“y Ddeddf”), (yn amodol ar eithriadau penodol) ni ddylai unrhyw feddiannydd tir “achosi neu ganiatáu” i unrhyw ran o’i dir gael ei ddefnyddio fel safle carafán oni bai bod ganddo drwydded safle cyfredol mewn perthynas â’r tir.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Y Broses Ymgeisio

Fel arfer cyhoeddir y drwydded safle’n awtomatig wrth wneud cais pan fo caniatâd cynllunio wedi’i gael.
 
Pan fo gan ymgeisydd ganiatâd cynllunio yn barod pan mae'n cyflwyno'r manylion, rhaid i'r awdurdod lleol gyhoeddi'r drwydded o fewn dau fis o gael y manylion. Os na cheir caniatâd cynllunio tan yn hwyrach, rhaid cyhoeddi'r drwydded o fewn chwe wythnos o gael y caniatâd. Ym mhob achos, gellir ymestyn y cyfnod trwy gytundeb ysgrifenedig rhwng yr ymgeisydd a'r awdurdod lleol.
 
Yn gyffredinol, nid oes dyddiad dod i ben ar gyfer trwydded safle. Fodd bynnag, os yw'r caniatâd cynllunio perthnasol am gyfnod cyfyngedig, rhaid i’r drwydded safle ddod i ben ar yr un adeg â’r caniatâd cynllunio.
 
Trosglwyddo trwydded safle
Os nad yw deiliad y drwydded safle am fod yn feddiannydd dros y tir mwyach, gall, gyda chaniatâd yr awdurdod lleol, drosglwyddo’r drwydded i’r person a fydd yn feddiannydd dros y tir. 
 
Hawl mynediad 
Dan Adran 26 (1) y Ddeddf, mae gan swyddogion awdurdodedig yr Awdurdod yr hawl i fynd i mewn, ar unrhyw adeg (ar ôl rhoi rhybudd o 24 awr) i dir a ddefnyddir fel safle carafán neu mewn perthynas â chais gafodd ei wneud ar gyfer trwydded safle.

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel pe bai eich cais wedi cael ei dderbyn os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.
 
Y cyfnod amser targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Cyflwynir trwydded safle ar ôl cael caniatâd cynllunio perthnasol ar gyfer y safle yn unig. 


Mae Adran 29 (1) y Ddeddf yn diffinio carafán fel “unrhyw strwythur wedi’i ddylunio neu’i addasu i fodau dynol fyw ynddo sy’n gallu cael ei symud o un lle i le arall (p’un a yw’n cael ei dynnu, neu’n cael ei gludo ar gerbyd modur neu ôl-gerbyd) ac unrhyw gerbyd modur wedi’i ddylunio neu’i addasu yn yr un modd”.
 
Mae Adran 1 (4) y Ddeddf yn nodi mai “tir y mae carafán wedi’i lleoli arno i fodau dynol fyw ynddo a thir a ddefnyddir ochr yn ochr â thir y mae carafán o’r fath wedi’i lleoli arno” yw safle carafanau. 
 
Ni ddylai awdurdod lleol gyhoeddi trwydded safle pan fo person, hyd eithaf gwybodaeth yr awdurdod, yn dal trwydded safle sydd wedi’i diddymu lai na thair blynedd yn ôl.
 
Eithriadau
Mae nifer o eithriadau pan nad oes angen trwydded:

 • Carafán wedi’i lleoli gyda chwrtil annedd a’i defnydd yn atodol i’r annedd. Mae hyn yn golygu na all pobl fyw ynddo ar wahân

 • Carafán unigol wedi’i lleoli am ddim mwy na dwy noson olynol am 28 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw 12 mis. Hyd at dair carafán ar safle nad yw’n llai na phum erw am 28 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw 12 mis

 • Safleoedd a feddiannir gan sefydliadau wedi'u heithrio megis y Clwb Carafanau

 • Safleoedd o hyd at 5 carafán wedi’u hardystio gan sefydliad wedi’i eithrio ac sydd ar gyfer aelodau yn unig

 • Safleoedd a feddiannir gan yr awdurdod lleol. Safleoedd sipsi yw’r rhain fel arfer

 • Safleoedd at ddibenion dros dro ac arbennig megis digwyddiadau carafanau, gweithwyr amaethyddol a choedwigaeth a safleoedd peirianneg a gwerthwyr teithiol

 

 

Amodau

 

Mae safonau model wedi’u cyhoeddi dan ddarpariaethau Adran 5 (6) y Ddeddf. Cyfarwyddir yr awdurdod lleol i ystyried y safonau wrth benderfynu pa amodau (os oes rhai) i’w hatodi i’r drwydded safle.

 

Ffioedd

Nid oes ffioedd i’w talu ar gyfer y broses hon ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth Ategol

Bydd angen i'r ymgeisydd gynnwys y manylion canlynol yn ei gais:

 • Y math o safle carafanau y mae angen trwydded ar ei gyfer – parhaol, preswyl, tymhorol neu deithiol
 • uchafswm arfaethedig y carafanau i gael eu lleoli ar y safle ar unrhyw un adeg i fodau dynol fyw ynddynt
 • manylion am y trefniadau ar gyfer gwaredu gwastraff ac ar gyfer gwaredu carthffosiaeth a dŵr gwastraff
 • cynllun gosodiad ar gyfer y safle, i raddfa nad yw’n llai na 1/500 yn dangos terfynau’r safle, lleoliadau’r carafanau, a, lle bo'n briodol, lleoliadau ffyrdd a llwybrau cerdded, blociau toiled, storfeydd ac adeiladau eraill, draeniau dŵr wyneb a bwyd, cyflenwad dŵr, lleoedd hamdden, pwyntiau tân a mannau parcio

 

 

Troseddau a Dirwyon

Mae Adran 1(2) y Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd i feddiannwr unrhyw dir i beri neu ganiatáu i unrhyw ran o’i dir gael ei ddefnyddio fel safle carafanau oni bai ei fod yn meddu ar drwydded safle cyfredol ar gyfer y tir.


Mae Adran 9 (1) y Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd i ddeiliad trwydded safle fethu cydymffurfio ag unrhyw amodau sy’n gysylltiedig â’r drwydded. Os bydd yr awdurdod lleol yn fodlon bod tor amod o dan drwydded safle wedi digwydd, yn y lle cyntaf gall gychwyn achos yn Llys yr Ynadon.
 
Os, ar ôl cael ei euogfarnu o dorri amod(au) trwydded safle ar dri achlysur neu fwy, bydd deiliad trwydded safle yn parhau i dorri amodau’r drwydded, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol, yn hytrach na chymryd camau cyfreithiol pellach, yn gwneud cais i Lys yr Ynadon i ddiddymu ei drwydded.
 
Pan geir gorchymyn am ddiddymiad, ni chaiff trwydded arall ei dosbarthu ynglŷn â thir i’r un deiliad am dair blynedd o leiaf.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Cais na Gymeradwywyd

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw un sydd â chwyn oherwydd gwrthodiad i gael trwydded, apelio i Lys yr Ynadon a roi’r fath gyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei hamodau ag y mae’n eu gweld yn briodol.

 •  Unioni gan Ddeiliad Trwydded
  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy’n anfodlon ar unrhyw amodau sy’n berthnasol i drwydded apelio i Lys yr Ynadon a all roi’r fath gyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei hamodau ag y mae’n eu gweld yn briodol.

 •  Cwynion Cwsmeriaid

  Byddem yn argymell os daw cwyn i law, y dylech gysylltu â'r masnachwr yn gyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda thystiolaeth o’i anfon. 
   
  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi. 
   
  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â'r UK European Consumer Centre.