Safleoedd Carafanau a Chartrefi Symudol

Mae Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 (“y Ddeddf”) yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw feddiannydd tir (yn ddarostyngedig i eithriadau penodol) beidio ag  “achosi neu ganiatáu” i unrhyw ran o'u tir gael ei defnyddio fel safle carafanau oni bai bod ganddo drwydded safle cyfredol mewn perthynas â'r tir.

Creodd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 system reoleiddio newydd i bobl sy'n rhedeg safleoedd carafannau preswyl (ond nid safleoedd gwyliau), ac amddiffyniad i bobl sy'n byw ar safleoedd carafannau preswyl.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (SRS), Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Fel arfer cyhoeddir y drwydded safle’n awtomatig wrth wneud cais pan fo caniatâd cynllunio wedi’i gael.
 
Pan fo gan ymgeisydd ganiatâd cynllunio yn barod pan mae'n cyflwyno'r manylion, rhaid i'r awdurdod lleol gyhoeddi'r drwydded o fewn dau fis o gael y manylion. Os na cheir caniatâd cynllunio tan yn hwyrach, rhaid cyhoeddi'r drwydded o fewn chwe wythnos o gael y caniatâd. Ym mhob achos, gellir ymestyn y cyfnod trwy gytundeb ysgrifenedig rhwng yr ymgeisydd a'r awdurdod lleol.
 
Yn gyffredinol, nid oes dyddiad dod i ben ar gyfer trwydded safle. Fodd bynnag, os yw'r caniatâd cynllunio perthnasol am gyfnod cyfyngedig, rhaid i’r drwydded safle ddod i ben ar yr un adeg â’r caniatâd cynllunio.
 
Trosglwyddo trwydded safle
Os nad yw deiliad y drwydded safle am fod yn feddiannydd dros y tir mwyach, gall, gyda chaniatâd yr awdurdod lleol, drosglwyddo’r drwydded i’r person a fydd yn feddiannydd dros y tir. 
 
Hawl mynediad 
Dan Adran 26 (1) y Ddeddf, mae gan swyddogion awdurdodedig yr Awdurdod yr hawl i fynd i mewn, ar unrhyw adeg (ar ôl rhoi rhybudd o 24 awr) i dir a ddefnyddir fel safle carafán neu mewn perthynas â chais gafodd ei wneud ar gyfer trwydded safle.

 

 

Safleoedd Cartrefi Symudol Preswyl 

Ar hyn o bryd, mae gan Gyngor Bro Morgannwg bum safle preswyl sy'n dal trwyddedau dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Gellir gweld y trwyddedau safle hyn trwy ddewis y dolenni isod:

 

 

Parc Preswyl Cambrian
 
Parc Carafannau Castleton 
 
Parc Ham Manor 
 
Parc Hamdden Porthceri (Preswyl) 
 
Parc Millands 

 

 

 

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Cyflwynir trwydded safle ar ôl cael caniatâd cynllunio perthnasol ar gyfer y safle yn unig. 


Mae Adran 29 (1) y Ddeddf yn diffinio carafán fel “unrhyw strwythur wedi’i ddylunio neu’i addasu i fodau dynol fyw ynddo sy’n gallu cael ei symud o un lle i le arall (p’un a yw’n cael ei dynnu, neu’n cael ei gludo ar gerbyd modur neu ôl-gerbyd) ac unrhyw gerbyd modur wedi’i ddylunio neu’i addasu yn yr un modd”.
 
Mae Adran 1 (4) y Ddeddf yn nodi mai “tir y mae carafán wedi’i lleoli arno i fodau dynol fyw ynddo a thir a ddefnyddir ochr yn ochr â thir y mae carafán o’r fath wedi’i lleoli arno” yw safle carafanau. 
 
Ni ddylai awdurdod lleol gyhoeddi trwydded safle pan fo person, hyd eithaf gwybodaeth yr awdurdod, yn dal trwydded safle sydd wedi’i diddymu lai na thair blynedd yn ôl.
 
Eithriadau
Mae nifer o eithriadau pan nad oes angen trwydded:

  • Carafán wedi’i lleoli gyda chwrtil annedd a’i defnydd yn atodol i’r annedd. Mae hyn yn golygu na all pobl fyw ynddo ar wahân

  • Carafán unigol wedi’i lleoli am ddim mwy na dwy noson olynol am 28 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw 12 mis. Hyd at dair carafán ar safle nad yw’n llai na phum erw am 28 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw 12 mis

  • Safleoedd a feddiannir gan sefydliadau wedi'u heithrio megis y Clwb Carafanau

  • Safleoedd o hyd at 5 carafán wedi’u hardystio gan sefydliad wedi’i eithrio ac sydd ar gyfer aelodau yn unig

  • Safleoedd a feddiannir gan yr awdurdod lleol. Safleoedd sipsi yw’r rhain fel arfer

  • Safleoedd at ddibenion dros dro ac arbennig megis digwyddiadau carafanau, gweithwyr amaethyddol a choedwigaeth a safleoedd peirianneg a gwerthwyr teithiol

 

 

Amodau

 

Mae safonau model wedi’u cyhoeddi dan ddarpariaethau Adran 5 (6) y Ddeddf. Cyfarwyddir yr awdurdod lleol i ystyried y safonau wrth benderfynu pa amodau (os oes rhai) i’w hatodi i’r drwydded safle.

 

 

 

 

Gwybodaeth Ategol

Bydd angen i'r ymgeisydd gynnwys y manylion canlynol yn ei gais:

  • Y math o safle carafanau y mae angen trwydded ar ei gyfer – parhaol, preswyl, tymhorol neu deithiol
  • uchafswm arfaethedig y carafanau i gael eu lleoli ar y safle ar unrhyw un adeg i fodau dynol fyw ynddynt
  • manylion am y trefniadau ar gyfer gwaredu gwastraff ac ar gyfer gwaredu carthffosiaeth a dŵr gwastraff
  • cynllun gosodiad ar gyfer y safle, i raddfa nad yw’n llai na 1/500 yn dangos terfynau’r safle, lleoliadau’r carafanau, a, lle bo'n briodol, lleoliadau ffyrdd a llwybrau cerdded, blociau toiled, storfeydd ac adeiladau eraill, draeniau dŵr wyneb a bwyd, cyflenwad dŵr, lleoedd hamdden, pwyntiau tân a mannau parcio

 

 

Troseddau a Dirwyon

Mae Adran 1(2) y Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd i feddiannwr unrhyw dir i beri neu ganiatáu i unrhyw ran o’i dir gael ei ddefnyddio fel safle carafanau oni bai ei fod yn meddu ar drwydded safle cyfredol ar gyfer y tir.


Mae Adran 9 (1) y Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd i ddeiliad trwydded safle fethu cydymffurfio ag unrhyw amodau sy’n gysylltiedig â’r drwydded. Os bydd yr awdurdod lleol yn fodlon bod tor amod o dan drwydded safle wedi digwydd, yn y lle cyntaf gall gychwyn achos yn Llys yr Ynadon.
 
Os, ar ôl cael ei euogfarnu o dorri amod(au) trwydded safle ar dri achlysur neu fwy, bydd deiliad trwydded safle yn parhau i dorri amodau’r drwydded, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol, yn hytrach na chymryd camau cyfreithiol pellach, yn gwneud cais i Lys yr Ynadon i ddiddymu ei drwydded.
 
Pan geir gorchymyn am ddiddymiad, ni chaiff trwydded arall ei dosbarthu ynglŷn â thir i’r un deiliad am dair blynedd o leiaf.

 

Cysylltwch â: 

Tai Sector Preifat (SRS Cymru) - 0300 123 6696