Tyrau Oeri a Chyddwysyddion Anweddol

Rhaid i bob eiddo gyda thyrau oeri a chyddwysyddion anweddol gofrestru gyda’r awdurdod lleol i nodi meysydd posib all achosi afiechydon heintus megis clefyd y lleng filwyr.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Y Broses Ymgeisio

Dylid anfon hysbysiad at Gyngor Bro Morgannwg. 

Byddwn yn ychwanegu’r hysbysiad at y gofrestr gyhoeddus ar ôl ei dderbyn. Fel arfer, ni fydd angen i ni gysylltu â chi'n bellach. Dim ond pe byddai angen eglurhad pellach fyddai hyn yn digwydd.

 

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel bod eich hysbysiad wedi cael ei roi os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Y cyfnod cwblhau targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Mae dyletswydd dan Reoliadau Hysbysu am Dyrau Oeri a Chyddwysyddion Anweddol 1992 i feddianwyr eiddo busnes roi gwybod i’r awdurdod lleol perthnasol yn ysgrifenedig am fanylion unrhyw dyrau oeri a chyddwysyddion anweddol yn eu heiddo.

 

Yr eithriad yw pan nad yw tyrau oeri neu gyddwysyddion anweddol yn cynnwys dŵr sy’n agored i aer a/neu eu cyflenwad dŵr neu drydan.

 

Rhaid rhoi gwybod i Gyngor Bro Morgannwg, waeth a yw'r busnes yn cael ei orfodi gan Gyngor Bro Morgannwg neu'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID) neu beidio.

Mae angen hysbysu er mwyn cynorthwyo Cyngor Bro Morgannwg neu AGID wrth archwilio i achosion o glefyd y lleng filwyr.

  

Ffioedd

Does dim ffioedd yn gysylltiedig â’r broses hon ar hyn o bryd. 

 

Cwynion 

Unioni Cais nas Cymeradwywyd: Yn y lle cyntaf cysylltwch â’r Awdurdod Lleol.

 

Gwneud yn Iawn i Ddeiliad Trwydded: Yn y lle cyntaf cysylltwch â’r Awdurdod Lleol.

 

Cwyn Cwsmer: Gweler ein gweithdrefn gwyno i gwsmeriaid.