Trwyddedau Amgylcheddol

Mae’n rhaid bod gennych drwydded amgylcheddol os byddwch yn gweithredu cyfleuster rheoleiddiedig ym Mro Morgannwg.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Tâl Cynhaliaeth Blynyddol

1.  Os ydych wedi derbyn anfoneb, gwnewch gais gan ddefnyddio’r Cyfleuster talu ar-lein Cyngor Bro Morgannwg

2.  Fel arall cysylltwch â Iechyd Amgylcheddol for further information on payment in person or via the telephone

 

Y Broses Ymgeisio 

Mae’n rhaid gwneud ceisiadau a chynnwys

 • ffurflen gais berthnasol
 • ffi (os yw'n berthnasol), yn dibynnu ar fath y cais a math y gweithgarwch rheoleiddedig

Os oes angen rhagor o wybodaeth, caiff yr ymgeisydd wybod gan y rheoleiddiwr ac mae’n rhaid iddynt ddarparu’r wybodaeth hon neu caiff y cais ei ystyried yn anghyflawn. Mae’n bosibl y bydd hysbysebion papurau newydd yn ofynnol o dan EPR yn ôl disgresiwn yr ALl fel rhan o’r broses ymgynghori wrth ystyried cais (gweler pennod 9 y Llawlyfr Arweiniad Cyffredinol, dolen isod). Ymgymerir â hyn a thelir amdano gan yr ALl ac mae’r cynllunio codi tâl yn cynnwys darpariaeth er mwyn i'r ALl ailennill ei gostau; 

 

Mae’n rhaid i’r cais fod gan weithredwr y cyfleuster rheoleiddedig.

 

Ar gyfer gweithrediadau gwastraff, ni chaiff unrhyw drwydded e roi heblaw y cafodd unrhyw ganiatâd cynllunio gofynnol ei roi yn gyntaf.

 

Bydd y rheoleiddiwr yn ystyried amddiffyn yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd trwy, yn benodol, atal, neu ble nad yw hynny’n ymarferol, lleihau allyriadau i'r awyr, i'r dŵr ac i'r tir. Mae’n rhaid i’r rheoleiddwr ddilyn yr Arweiniad Cyffredin a ragnodir gan y llywodraeth.

 

Mae’n bosibl y bydd y rheoleiddiwr yn rhoi gwybod i’r cyhoedd am y cais ac mae’n rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau.

Mae’n rhaid i’r rheoleiddiwr fod yn fodlon bod rhaid gweithredu’r cyfleuster yn unol â’r drwydded amgylcheddol.

 

Canllaw Cyffredinol ar Bolisi a Gweithdrefnau ar gyfer Gosodiadau A2 a B

 

Cydsyniad Dealledig

Cais am Drwydded Amgylcheddol  Rhan A2 a/neu Ran B

Rhif. Mae er budd y cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

Y cyfnod amser targed yw 120 diwrnod calendr.

 

Cais am newid Trwydded Amgylcheddol Rhan A2 a/neu Rhan B

Rhif Mae er budd y cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

Y cyfnod amser targed yw 60 diwrnod calendr.

 

Tâl cynhaliaeth blynyddol

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel bod eich hysbysiad wedi cael ei roi os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

Y cyfnod cwblhau targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Mae rhan 1 Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 

yn rhoi rheolaeth reoleiddiol i awdurdodau ac Asiantaeth yr Amgylchedd o allyriadau i'r awyr o ystod o weithgarwch diwylliannol gwahanol, a elwir yn ‘brosesau rhagnodedig'.

 

Mae’r drefn integredig ar gyfer Atal a Rheoli Llygredd (IPPC) yn cymryd lle y trefnau blaenorol Rheoli Llygredd yr Awdurdod Lleol (LAPC) a Rheoli Llygredd Integredig (IPC), ac ar hyn o bryd caiff ei gweithredu gan Rheoliadau Caniatáu (Lloegr a Chymru) 2007 (EPR 2007).

 

O dan y ddeddfwriaeth hon, mae tri dosbarthiad proses bras, ac mae pob dosbarthiad yn diffinio'r rheoleiddiwr a'r materion hynny i'w rheoleiddio:

 • prosesau rhan A - wedi'u rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • prosesau rhan A - wedi'u rheoleiddio gan yr Awdurdodau Lleol
 • prosesau rhan B - wedi'u rheoleiddio gan yr Awdurdodau Lleol

Mae’n ofynnol i weithredwyr prosesau feddu ar drwydded er mwyn gweithredu'r broses yn gyfreithiol. Bydd y drwydded yn cynnwys amodau y gellir eu gorfodi a gynllunnir i reoli allyriadau i’r awyrgylch a/neu i atal gweithrediad y broses yn achosi niwsans i feddianwyr adeiladu eraill.

 

Bydd gan brosesau A1 ac A2 drwyddedau sy’n ymwneud ag allyriadau i’r awyr yn unig (sy’n debyg i’r system LAPC flaenorol).

 

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rheoleiddio’r prosesau mwyaf (A1) ac felly dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau o ran rheoleiddio prosesau A1 at Asiantaeth yr Amgylchedd.

 

 

Ffioedd

Adran 1: Taliadau LAPPC (Rhan B)

Math o daliad

Math o Weithgarwch

Ffi 2010

Ffi Ymgeisio

Gweithgarwch Safonol

£1587

Peiriannau symudol

 

Ail gais a chais cyntaf

£1587

Trydydd i seithfed ceisiadau

£947

Wythfed cais a rhai dilynol

£479

Cyfuniad o Ran B a chais gwastraff ar gyfer unrhyw un o’r uchod

Adio £297 i’r symiau uchod

Gweithgareddau gyda ffioedd wedi’u gostwng

 

Ail-orffenwyr Cerbydau

£346

PVR I a II cyfunol

£246

Pob gweithgaredd ffioedd gostyngedig arall

£148

Ffi ychwanegol am weithredu heb drwydded

 

Gweithgarwch safonol

£1137

Gweithgarwch ffioedd cyfyngedig

£68

Tâl Cynhaliaeth Blynyddol

 

Gweithgarwch safonol

Rhan B a gosodiad gwastraff wedi’u cyfuno

Isel

£742

£99

Canolig

£1116

£149

Uchel

£1679

£198

Gweithgarwch ffioedd cyfyngedig

 

Ail-orffenwyr Cerbydau

£217

£350

£528

Pob gweithgaredd ffioedd gostyngedig arall

£74

£151

£226

PVR I   PVR 1 a 11

£108

£216

£324

Peiriannau Symudol

 

Ail drwyddedau a thrwyddedau cyntaf

£621

£994

£1491

Trydydd i seithfed trwyddedau

£371

£594

£890

Wythfed trwydded a thrwyddedau dilynol

£190

£303

£455

Gosodiad Rhan B sy’n destun adrodd o dan e-PRTR

Ychwanegu £99 i’r ffi a aseswyd o ran risg

Trosglwyddo ac Ildio

Trosglwyddo gweithgarwch safonol

£163

Trosglwyddo gweithgarwch safonol rhannol

£478

Trosglwyddo gweithgarwch ffioedd gostyngedig

£0

Trosglwyddo gweithgarwch ffioedd gostyngedig rhannol

£45

Ildio: pob gweithgarwch Rhan B

£0

Newid Sylweddol

Gweithgarwch safonol

£1010

Gweithgarwch lle mae newid sylweddol yn arwain at weithgarwch EPR newydd

£1587

Gweithgarwch ffioedd cyfyngedig

£98

 

Allwedd

Gellir talu taliadau cynhaliaeth mewn pedwar rhandaliad chwarterol cyfartal a delir ar 1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref a 1 Ionawr. Pan gaiff ei dalu yn chwarterol, caiff y swm a delir i’r awdurdod lleol ei godi gan £36.

 

O 1 Ebrill mewn unrhyw flwyddyn, os bu newid o ran gweithredwr yn y 12 mis blaenorol am ffi gostyngedig a ystyriwyd yn risg isel, ac wedyn bydd ffi ychwanegol o £74 yn daladwy gan y gweithredwr newydd.  Mae hyn i dalu costau ymweliad Awdurdod Lleol arall i wirio a all y gweithgarwch barhau i gael ei ystyried yn risg isel o dan y gweithredwr newydd.

 

Y gweithgareddau ffioedd gostyngedig yw; Gorsafoedd Gwasanaeth, Ail-orffenwyr Cerbydau, Sychlanhawyr a Llosgwyr Olew Gwastraff Bach o dan 0.4MW

 

Taliadau peiriannau symudol LAPPC ar gyfer 2010

 

Nifer yr awdurdodiadau

Ffi Ymgeisio 2010

Ffi Cynhaliaeth 2010

Isel

Canolig

Uchel

1

£1587

£621

£994

£1491

2

£1587

£621

£994

£1491

3

£947

£371

£594

£890

4

£947

£371

£594

£890

5

£947

£371

£594

£890

6

£947

£371

£594

£890

7

£947

£371

£594

£890

8 a throsodd

£479

£190

£303

£455

 

Adran 2: LA-IPPC (Rhan A2) taliadau ar gyfer 2010

Sylwer – mae pob tâl cynhaliaeth yn y tabl isod yn cynnwys y taliad ychwanegol o £99 i dalu am gostau ALl ychwanegol o ran ymdrin ag adrodd o dan y Rheoliad E-PRTR

 

Math o dâl

2010

Cais

£3233

Ffi ychwanegol am weithredu heb drwydded

£1137

Tâl Cynhaliaeth Blynyddol ISEL

£1389

Tâl Cynhaliaeth Blynyddol CANOLIG

£1547

Tâl Cynhaliaeth Blynyddol UCHEL

£2244

Amrywiad Sylweddol

£1315

Trosglwyddo

£227

Trosglwyddo Rhannol

£671

Ildio

£671

 

Allwedd

Gellir talu taliadau cynhaliaeth mewn pedwar rhandaliad chwarterol cyfartal a delir ar 1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref a 1 Ionawr. Pan gaiff ei dalu’n chwarterol, caiff y cyfanswm sy’n daladwy i’r Awdurdod Lleol ei godi gan £36.  Nid oes ffi ychwanegol yn daladwy i Asiantaeth yr Amgylchedd pan gaiff taliadau chwarterol eu gwneud.

 

Hysbysebion Papurau Newydd

Mae’n bosibl y bydd hysbysebion papurau newydd yn ofynnol o dan EPR yn ôl disgresiwn yr ALl fel rhan o’r broses ymgynghori wrth ystyried cais (gweler Pennod 9 y Llawlyfr Arweiniad Cyffredinol). Ymgymerir â hyn a thelir amdano gan yr ALl ac mae’r cynllun codi tâl yn cynnwys darpariaeth i’r ALl adennill ei gostau. 

 

Gwybodaeth Ategol

 •  Gweithgarwch a Restrir
  • ynni - llosgi tanwydd, gweithgareddau nwyeiddio, hylifo a phruo
  • metelau - gweithgynhyrchu a phrosesau metelau
  • mwynau - gweithgynhyrchu calch, sment, cerameg neu wydr
  • cemegau - gweithgynhyrchu cemegau, deunydd fferyllol neu ffrwydron, storio swmp o gemegau
  • gwastraff - llosgi gwastraff, gweithredu safleoedd tirlenwi, adfer gwastraff
  • toddyddion - defnyddio toddyddion
  • arall - cynhyrchu papur, mwydion a bordau, trin cynnyrch coed, caenu, trin tecstilau ac argraffu,
   cynhyrchu teiars newydd, ffermio dwys - moch a dofednod

   Rhennir y gweithgarwch a restrir yn dri chategori: Rhan A(1), Rhan A(2) a Rhan B.
 •  Trwyddedau Rhan A

   Mae Rhan A yn caniatáu gweithgarwch rheoli gydag ystod o effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys

  • allyriadau i’r awyr, i’r tir ac i’r dŵr
  • effeithlonrwydd ynni
  • lleihau gwastraff
  • defnyddio deunyddiau craidd
  • sŵn, dirgrynu a gwres
  • atal damweiniau
 •  Mae Rhan B yn caniatáu 
   Mae Rhan B yn caniatáu gweithgarwch rheoli sy’n achosi allyriadau
 •  Unrhyw wybodaeth arall

  Mae’r drwydded sy’n ofynnol ar gyfer eich busnes yn dibynnu ar y prosesau penodol perthnasol

  Mae trwyddedau ar gael o Asiantaeth yr Amgylchedd neu’r awdurdod lleol (y rheolydd), yn dibynnu ar ym mha gategori mae eich busnes:

  Caiff gosodiadau neu beiriannau symudol Rhan A (1) eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

  Caiff gosodiadau neu beiriannau symudol Rhan A (2) a Rhan B eu rheoleiddio gan Cyngor Bro Morgannwg, heblaw am:

  Weithrediadau gwastraff a wneir mewn gosodiadau Rhan B a gaiff eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

   - Caiff gweithrediadau gwastraff neu beiriannau gwastraff symudol eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

   - Caiff gweithrediadau gwastraff mwyngloddio eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

 •  Hysbysebion Papurau Newydd

  Mae’n bosibl y bydd hysbysebion papurau newydd yn ofynnol o dan EPR yn ôl disgresiwn yr ALl fel rhan o’r broses ymgynghori wrth ystyried cais (gweler Pennod 9 y Llawlyfr Arweiniad Cyffredinol). Ymgymerir â hyn a thelir amdano gan yr ALl ac mae’r cynllun codi tâl yn cynnwys darpariaeth i’r ALl adennill ei gostau. 

 

 

Troseddau a Dirwyon

Mae Adran 1(2) y Ddeddf yn ei wneud yn drosedd i feddiannwr unrhyw dir i beri neu ganiatáu i unrhyw ran o’i dir gael ei ddefnyddio fel safle carafanau oni bai ei fod yn meddu ar drwydded safle gyfredol ar gyfer y tir.

 

Mae Adran 9 (1) y Ddeddf yn ei wneud yn drosedd i rywun sy’n meddu ar drwydded safle fethu cydymffurfio ag unrhyw amodau sy’n gysylltiedig â’r drwydded. Os bydd yr awdurdod lleol yn fodlon bod tor amod o dan drwydded safle wedi digwydd, yn y lle cyntaf gall gychwyn achos yn Llys yr Ynadon.

 

Os, ar ôl cael ei euogfarnu o dorri amod(au) trwydded safle ar dri achlysur neu fwy, bydd daliwr trwydded safle yn parhau i dorri amodau’r drwydded, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol, yn lle cychwyn achos arall, yn gwneud cais i Lys yr Ynadon i gael ei drwydded wedi’i diddymu.

 

Pan geir gorchymyn am ddiddymiad, ni chaiff trwydded arall ei dosbarthu ynglŷn â thir i’r un daliwr am dair blynedd o leiaf.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Ceisiadau a Fethodd

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw un sydd â chwyn oherwydd gwrthodiad i gael trwydded apelio i Llysoedd yr Ynadoan a all roi’r fath gyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei amodau ag y mae’n eu gweld yn briodol.

 •  Deiliad Trwydded yn Unioni

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy’n anfodlon ar unrhyw amodau sy’n berthnasol i drwydded apelio i'r Llysoedd Ynadon a fydd yn cyflwyno cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, hoffem argymell mai rhyngoch chi a’r masnachwr y dylai’r pwynt cyswllt cyntaf gael ei gynnal, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf darparu. 

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.    

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â'r  UK European Consumer Centre.

 

 

Rheoliadau a Chanllawiau

Rheoliadau

 

Cofrestr Gyhoeddus

 

Canllawiau

 

Iechyd a Diogelwch

Cyn sefydlu unrhyw fusnes yn y DU, mae’n rhaid i chi sicrhau y bydd yn cydymffurfio â’r rheoliadau iechyd a diogelwch priodol Gweler y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth:

 

Cymdeithasau Masnach

 

FETA  ESA