Lleoliadau Gwerthu Bwyd Cymwys

Os yw eich busnes bwyd yn gwneud, paratoi neu’n mynd i’r afael â bwyd o dras anifeilaidd ac yn cyflenwi safleoedd eraill (hyd yn oed o fewn eich perchnogaeth eich hun) fel rhan sylweddol o’ch busnes cyffredinol, efallai y bydd angen Cymeradwyaeth ffurfiol arnoch yn hytrach na chofrestru safle bwyd gan y cyngor yn unig.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Mae angen y wybodaeth ganlynol er mwyn prosesu cais i’w gymeradwyo:

 • Ffurflen gais
 • Disgrifiad o’r system reoli diogelwch bwyd (arfaethedig) yn seiliedig ar egwyddorion HACCP
 • Disgrifiad o’r sefydliad (arfaethedig) a threfniadau cynnal offer
 • Disgrifiad o’r sefydliad (arfaethedig), offer, a threfniadau glanhau cludiant
 • Disgrifiad o’r trefniadau casglu a gwaredu gwastraff (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r cyflenwad dŵr (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau profi ansawdd y cyflenwad dŵr (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau profi ansawdd y cyflenwad dŵr (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau rheoli plâu (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau monitro iechyd staff (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau hyfforddi glanweithdra staff (arfaethedig)
 • Disgrifiad o’r trefniadau cadw cofnodion (arfaethedig)
 • Cynllun graddfa manwl o’r sefydliad (arfaethedig)  yn dangos lleoliad ystafelloedd a mannau eraill sydd i’w defnyddio i storio a phrosesu deunyddiau, cynnyrch a gwastraff amrwd, a gosodiad yr adnoddau a’r offer.

  

Bydd hepgor gwybodaeth ar yr adeg yma yn oedi'r prosesu ar eich cais.

 

Unwaith i gais gael ei dderbyn bydd swyddog o’r tîm masnachol yn trefnu i ymweld â’r safle a bydd am ddeall y prosesu bwyd arfaethedig.  Efallai y caiff cymeradwyaeth ei roi ar y pwynt hwn un ai yn llawn neu yn amodol am dri mis. 

 

Lle caiff cymeradwyaeth amodol ei roi, cewch eich hysbysu yn ysgrifenedig ynghylch telerau’r gymeradwyaeth.  Os ar ddiwedd y tri mis eich bod wedi cydymffurfio â thelerau’r gymeradwyaeth gallwch wedyn ddisgwyl ymweliad pellach, pan gewch un ai gymeradwyaeth lawn, cymeradwyaeth amodol am dri mis pellach (ni fydd cymeradwyaeth amodol yn para fwy na 6 mis) neu gwrthodir eich cymeradwyo. 

 

Ar bob cam gallwch ddisgwyl cael eich hysbysu’n llawn ynghylch statws eich cymeradwyaeth.  Pan fo cymeradwyaeth yn amodol neu’n cael ei wrthod bydd rhywfaint o hawliau apelio gennych.

 

Bydd y safleoedd hynny sy’n derbyn cymeradwyaeth lawn yn derbyn nod adnabod unigryw (nod hirgrwn) y dylid wedyn ei roi ar labeli neu ddeunydd pacio ar nwyddau i wneud yn glir fod cymeradwyaeth wedi ei roi.  Caiff y gymeradwyaeth ei rhoi i’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) sy’n cadw cronfa ddata o bob Safle llaeth a chynnyrch llaeth cymeradwy  a phob  Safle Cynhyrchion Cig Cymeradwy.

 

Bydd penderfynu ar gais yn cynnwys ymweliad â’r safle a bydd swyddog yn cysylltu â chi o fewn 14 diwrnod wedi derbyn y cais wedi ei gwblhau er mwyn trefnu hyn. 

 

Cewch wybod yn ysgrifenedig o fewn 28 diwrnod yn dilyn penderfynu ar eich cais i dderbyn cymeradwyaeth.

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel bod eich hysbysiad wedi cael ei roi os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Y cyfnod amser targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Os ydych yn gwneud cais yn bersonol neu drwy’r post nid yw’r awdurdod lleol fel rheol yn  cydnabod derbyn y cofrestriad oni bai fo cais iddynt wneud hynny

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Os yw eich busnes bwyd yn gwneud, paratoi neu’n mynd i’r afael â bwyd o dras anifeilaidd ac yn cyflenwi safleoedd eraill (hyd yn oed o fewn eich perchnogaeth eich hun) fel rhan sylweddol o’ch busnes cyffredinol, efallai y bydd angen Cymeradwyaeth ffurfiol arnoch yn hytrach na chofrestru safle bwyd gan y cyngor yn unig. Mae yna fodd bynnag rai eithriadau rhag cymeradwyaeth.

 

Os yw eich busnes yn lladd-dy neu’n uned dorri cig, bydd angen iddo gael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Safonau Bwyd.

 

 Mae rheoliadau (CE) Rhif 853/2004yn mynnu bod cynhyrchwyr bwyd sy’n cynnwys cynnyrch sy’n tarddu o anifeiliaid (POAO), megis llaethdai, cynhyrchwyr cynnyrch cig neu farchnadoedd cyfanwerthu pysgod yn cael eu cymeradwyo gan awdurdod lleol cyn dechrau masnachu. Edrychwch hefyd ar Reoliad (CE) 852/2004.

  

Ffioedd

Does dim ffioedd yn gysylltiedig â’r broses hon ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth Ategol

Mae cymeradwyaeth yn fath ar ‘drwydded’ ar gyfer unrhyw fusnes sy’n dymuno mynd i’r afael â, paratoi, neu gynhyrchu bwydydd penodol a rhaid i gymeradwyaeth gael ei roi (un ai yn llawn neu’n amodol) cyn y gellir gwerthu bwyd. Rhaid i safleoedd cymeradwy gyrraedd safonau hylendid bwyd uchel, a gwneud yn siŵr y gallant olrhain tarddiad eu holl gynhwysion fel y gallant sicrhau fod eu bwyd yn ddiogel.

 

Rhaid i safleoedd gaiff eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol ddangos nod iechyd hirgrwn ar eu cynnyrch (neu gall bwydydd gael eu cludo gyda thystysgrif iechyd os yn mynd i ffatri fwyd arall). Gall unrhyw un sy’n prynu bwyd, boed o archfarchnad neu mewn swmp ar gyfer eu busnesau, weld wedyn fod y bwyd risg uchel y maent yn ei brynu yn cyrraedd safonau hylendid bwyd uchel.

 

Mae gan bob Awdurdod Lleol yn y wlad (a llefydd dros yr UE) god unigryw sy’n sicrhau y gellir sefydlu tarddiad bwyd bob tro. Mae hyn yn hynod bwysig er mwyn sicrhau diogelwch bwydydd risg uchel, oherwydd y mae’n golygu y gellir olrhain y bwydydd risg uchel hyn nôl yn uniongyrchol i’r ffatrïoedd a’u cynhyrchodd hwy.

 

Mae yna eithriadau penodol rhag cymeradwyaeth. Os yw’r busnes bwyd yn cyflenwi bwyd sy’n tarddu o anifeiliaid i’r cwsmer terfynol, h.y. y person sy’n bwyta’r cynnyrch bwyd, yna maen nhw wedi eu heithrio rhag cymeradwyaeth. Yn ychwanegol efallai bod yna eithriad ar gael yn dibynnu ar i ba raddau mae’r busnes yn dymuno cyflenwi bwyd sy’n tarddu o anifeiliaid i fusnesau eraill. Cysylltwch â’r tîm masnachol am eglurhad pellach.

 

Os bydd unrhyw fanylion yn ymwneud â’ch cymeradwyaeth yn newid ar unrhyw adeg mae gofyn eich bod yn hysbysu’r cyngor yn  ysgrifenedig o'r newid,  ar y cyfle cyntaf posib.

 

Troseddau a Chosbau

Bydd busnes bwyd yn cyflawni trosedd os yw’n gosod bwyd yn y farchnad sy’n amodol ar ofynion perthnasol Rheoliad CE 853/2004 & 852 /2004 heb dderbyn cymeradwyaeth rhag blaen.

 

Mae rhoi cychwyn ar fusnes heb gymeradwyaeth yn drosedd a gellir erlyn y busnes. 

 

Caiff ymgeiswyr eu hysbysu’n ysgrifenedig o’r rhesymau dros wrthod a’r camau sy’n angenrheidiol i gwrdd â’r gofynion cyfraith bwyd perthnasol er mwyn derbyn cymeradwyaeth.

 

Unwaith i gymeradwyaeth gael ei wrthod ni chaiff y busnes fynd i’r afael â gweithgareddau sydd angen eu cymeradwyo heb gymeradwyaeth lawn neu amodol.

 

Bydd busnesau sy’n dechrau neu’n parhau i fasnachu heb gymeradwyaeth yn cyflawni trosedd.

 

Cwynion Defnyddwyr a Phrosesau Unioni Eraill

Unioni Cais nas Cymeradwywyd: Yn y lle cyntaf cysylltwch ag Awdurdod Lleol  Os caiff y cais ei wrthod cewch eich hysbysu yn ysgrifenedig o’r rhesymau am hynny a’r materion sy’n ofynnol er mwyn bodloni’r gofynion cymeradwyo.

 

Mae hawl i apelio gan ymgeiswyr yn erbyn penderfyniad i wrthod cymeradwyaeth.  Rhaid gwneud apêl i’r Llys Ynadon lleol o fewn un mis i ddyddiad y gwrthodiad ysgrifenedig.

 

Gwneud yn Iawn i Ddeiliad Trwydded Yn y lle cyntaf cysylltwch â’r Awdurdod Lleol Pan fo cymeradwyaeth yn amodol bydd rhywfaint o hawliau apelio gennych.

Cewch eich hysbysu o’r hawl i apelio i Lys yr Ynadon.

 

Cwyn Cwsmer: Gweler ein gweithdrefn cwynion cwsmeriaid