Cofrestru Safle Bwyd

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob busnes sy'n cynhyrchu, storio, cyflenwi, paratoi neu gynnig bwyd i'w werthu (boed am elw ai peidio) gofrestru eu busnes gyda'r cyngor lleol.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU 

 

Y Broses Ymgeisio

Rhaid i unrhyw un sy’n sefydlu busnes bwyd newydd gofrestru gyda'r cyngor o leiaf 28 diwrnod cyn y maent yn bwriadu dechrau masnachu.

 

Os ydych yn defnyddio eiddo mewn mwy nag un ardal cyngor lleol, yna rhaid i chi gofrestru ar wahân gyda phob cyngor.

Rhaid i chi gwblhau pob cwestiwn ar y ffurflen gofrestru a bydd gofyn i chi ddarparu naill ai gyfeiriad eich swyddfa gofrestredig neu gyfeiriad eich cartref. Rhaid i'r gweithredydd busnes bwyd lofnodi a dyddio'r ffurflen.

 

Rhoddir y manylion ar y ffurflen gofrestru ar ein cronfa ddata eiddo, sy'n ein galluogi i raglennu ein harchwiliadau.  Mae'n ofynnol i ni gadw cofrestr syml o’r holl fusnesau bwyd hynny sydd wedi cofrestru gyda ni.   Mae hon yn gofrestr gyhoeddus sydd yn syml yn nodi enw'r masnachu'r busnes, cyfeiriad y busnes bwyd ei hun a'r math o fusnes ydyw. Nid ydym yn datgelu eich cyfeiriad cartref ar y gofrestr hon.    

 

Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda ni, dim ond dan yr amgylchiadau canlynol y bydd angen i chi ein hysbysu am newid:

 • Os yw enw masnachu’r y busnes wedi newid
 • Os yw eich gweithrediadau bwyd wedi newid
 • Nad ydych bellach yn rhedeg y busnes bwyd a gofrestrwyd gennych. Yna bydd disgwyl i'r gweithredwr busnes bwyd newydd lenwi ei ffurflen i gofrestru ei hun 

 

 

Caniatâd dealledig

Ie. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu’n union fel pe byddai eich trwydded wedi ei chaniatáu os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Yr amser targed yw 14 diwrnod gwaith.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyster

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob busnes sy'n cynhyrchu, storio, cyflenwi, paratoi neu gynnig bwyd i'w werthu (boed am elw ai peidio) gofrestru eu busnes gyda'r cyngor lleol. 

Yn ymarferol mae hyn yn golygu tafarndai, ffreuturau staff, archfarchnadoedd, siopau cludfwyd, tai bwyta, caffis, siopau, stondinau marchnad, faniau hufen iâ, masnachwyr bwyd symudol, clybiau cinio, gwarchodwyr plant a hyd yn oed neuaddau pentref. 

 

Efallai y bydd angen i rai busnesau bwyd eraill wneud cais am gymeradwyaeth ymlaen llaw gan y cyngor cyn y gallant weithredu.

 

Mae cofrestru eiddo a ddefnyddir ar gyfer busnes bwyd yn caniatáu i'r cyngor gadw rhestr gyfredol o'r eiddo hwnnw yn eu hardal er mwyn iddynt allu ei archwilio pan fo angen iddynt wneud. Bydd amlder yr ymweliadau yn dibynnu ar y radd o risg dan sylw.

  

Ffioedd

Nid oes unrhyw ffioedd yn gysylltiedig â’r broses ymgeisio hon ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth Atodol

 

 • Archwiliadau

  Mae Swyddogion Diogelwch Bwyd yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r holl Safle Bwyd sy’n masnachu yn y fwrdeistref er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu diogelu; bod safonau uchel o hylendid bwyd yn cael eu cynnal ac yn y pen draw, bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta. Mae pob busnes sy'n cynhyrchu, pacio, storio, cyflenwi neu werthu bwyd (gan gynnwys diod) yn destun i archwiliad.

  Gall archwilio eiddo ddigwydd ar unrhyw adeg resymol gyda neu heb rybudd ymlaen llaw. O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn gwneud apwyntiadau ar gyfer ymweliadau. Os oes Swyddog Diogelwch Bwyd yn galw, byddant yn dangos eu cerdyn adnabod ac awdurdodiad i chi, ac mae gennych hawl i weld y rhain.

   

  Mae gan Swyddogion Diogelwch Bwyd yr hawl i fynd i mewn i'r eiddo ar unrhyw adeg resymol neu pan fyddant yn amau y gallai fod problem benodol. Mae ganddynt hawl i gymorth ac i gael atebion i’w cwestiynau. Yn ystod yr ymweliad, mae ganddynt hawl gyfreithiol i siarad â gweithwyr, cymryd samplau (gweler isod), ffotograffau, ac os oes angen, atafaelu neu gadw bwyd. Mae rhwystro swyddog diogelwch bwyd yn drosedd.

   

  Gall Swyddogion ofyn am gael gweld dogfennau megis asesiadau HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), dogfennau Safer Food Better Business (SFBB), cofnodion tymheredd, cofnodion hyfforddi, cofnodion rheoli plâu neu amserlenni glanhau, a dylai’r rhain fod ar gael ar y safle i'w harchwilio.

   

  Ar ddiwedd yr archwiliad, bydd y swyddog yn eich hysbysu o'u canfyddiadau a pha gamau pellach, os o gwbl, y byddant yn eu cymryd a beth sydd angen i chi ei wneud. Byddant yn trafod gyda chi yr amser a ganiateir ar gyfer cydymffurfio â'r gyfraith. Yn gyffredinol, byddwch yn cael cyfnod rhesymol o amser i wella safonau er y gall rhai gofynion fynnu eich sylw ar unwaith.  Byddwch fel arfer yn cael adroddiad ar yr archwiliad ar y pryd, neu efallai y gadewir copi ar y safle i chi.   O bryd i'w gilydd, bydd llythyr yn cael ei anfon i gadarnhau'r archwiliad ac i adrodd ar y canfyddiadau.

 • Samplu Bwyd

  Mae'r Tîm Masnachol yn cymryd rhan mewn rhaglenni samplu bwyd cenedlaethol a lleol. Mae'r rhaglenni hyn yn anelu at brofi rhai mathau o fwyd a gynhyrchir neu sydd ar werth, er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni meini prawf penodol diogelwch bwyd (diogelwch microbiolegol a/ neu safonau ansawdd) ac, yn y pen draw, i sicrhau eu bod yn ddiogel i’r defnyddiwr eu bwyta. Gellir cymryd samplau bwyd naill ai gyda neu heb yn wybod i'r gwerthwr. 

   

  O bryd i'w gilydd, yn dilyn archwiliad hylendid bwyd, cwyn am Safle Bwyd penodol, neu os oes amheuaeth ynghylch gwenwyn bwyd, mae'n bosibl y byddwn hefyd yn cymryd samplau o swabiau bwyd neu arwyneb.

   

  Ymchwilir i’r holl ganlyniadau o samplau anfoddhaol a, lle bo angen, cymerir camau i atal unrhyw risgiau i iechyd defnyddwyr.

 • Cymeradwyaeth

  Yn gyffredinol, bydd y busnesau bwyd hynny sy'n cynhyrchu cynhyrchion cig, pysgod neu wyau ac sy'n cyflenwi i eiddo arall (hyd yn oed eiddo sydd yn eu perchnogaeth hwy eu hunain) fel rhan sylweddol o'u busnes cyffredinol, angen cymeradwyaeth ffurfiol yn hytrach na dim ond cofrestru. 

 

Tramgwyddau a Chosbau

Mae'n drosedd i ddarparu gwybodaeth anghywir.

 

Mae'n drosedd i beidio â chofrestru eich busnes bwyd gyda'r cyngor.

 

Cwynion ac Iawn arall

 

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.