Tŷ Amlfeddiannaeth

Bwriad Deddf Tai 2004 yw gwella safonau tai ar gyfer tenantiaid sy’n rhentu llety yn y sector rhent preifat. Cyflwynodd y ddeddfwriaeth nifer o fesurau sy’n effeithio ar y sector rhent preifat ac yn benodol ar drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth.

 

SRS Wales logoDepartment:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

I wneud cais am drwydded Tai Amlfeddiannaeth, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno’r dogfennau canlynol:

 • Ffurflen gais wedi’i llenwi’n llawn
 • Ffi berthnasol
 • Datganiad ysgrifenedig
 • Braslun manwl neu gynllun wrth raddfa o’r eiddo, gyda mesuriadau (maint lleiaf; A4)
 • Tystysgrif Diogelwch Nwy gyfredol
 • Adroddiadau prawf BS5839 cyfredol yn ymwneud â'r system canfod tân (os yw’n berthnasol)
 • Adroddiadau prawf BS5266 cyfredol yn ymwneud â'r system goleuadau argyfwng (os yw’n berthnasol)
 • Adroddiad archwiliad cyfredol gan drydanwr cymwys

Wrth ystyried cais ar gyfer trwydded Tai Amlfeddiannaeth, mae Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried y materion canlynol:

 • Sicrhau bod holl landlordiaid Tai Amlfeddiannaeth, neu eu hasiantau yn bobl addas a phriodol
 • Sicrhau bod y tŷ yn rhesymol addas i fyw ynddo gan y nifer fwyaf o bobl neu aneddiadau 
 • Sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith ar gyfer rheoli’r Tai Amlfeddiannaeth
 • Nodi Tai Amlfeddiannaeth pan fo materion iechyd a diogelwch sylweddol dan Ran 1 Deddf Tai 2004.

Bydd yr awdurdod yn archwilio’r Tŷ Amlfeddiannaeth i benderfynu a oes angen cynnwys amodau penodol ar y drwydded ac i benderfynu a oes angen camau gweithredu gan Ran 1 y Ddeddf, System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai.

 

Cymeradwyir trwyddedau am bum mlynedd, er bod yr Awdurdod yn cadw’r disgresiwn i gymeradwyo trwydded am gyfnod llai, pan fo’n ystyried ei bod yn briodol i wneud felly.

 

Mae’r awdurdod yn debygol o wrthod cais am drwydded neu geisio amrywio neu ddiddymu trwydded ond pan nad yw’r Tŷ Amlfeddiannaeth yn rhesymol addas i fyw ynddo.

 

Rhaid adnewyddu trwydded ar ddiwedd cyfnod y drwydded trwy lenwi a chyflwyno ffurflen gais newydd a ffi; yr un peth â chyflwyno cais am y tro cyntaf.

 

 

Caniatâd Tacteg

Mae hyn yn golygu y gallwch weithredu fel bo eich hysbysiad wedi’i gymeradwyo os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed. 

 

Y cyfnod targed yw 90 diwrnod calendr.

 

Y cyfnod targed ar gyfer amrywio amodau trwydded yw 60 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol i Dai Amlfeddiannaeth sy’n bodloni’r tri amod canlynol:

 • Yr eiddo â thri neu fwy o loriau
 • mae pump neu fwy o bobl mewn mwy nag un annedd
 • mae’r meddianwyr yn rhannu amwynderau megis ystafelloedd ymolchi, toiledau neu gyfleusterau coginio

Mae eiddo penodol wedi’u heithrio o’r gyfundrefn drwyddedu:

 • pan fo’r holl eiddo’n cynnwys fflatiau hunangynhaliol 
 • pan fo’r islawr yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol a phan fo deulawr preswyl yn unig uwch ei ben 
 • pan fo cymdeithas tai, awdurdod lleol, ac addysg, yr heddlu, tân neu awdurdod iechyd yn meddu’r eiddo neu’i reoli
 • pan fo’r perchennog neu berchenogion ac aelodau o’u hannedd yn unig yn byw yn yr adeilad
 • pan fo 2 berson yn unig sy’n byw yn yr adeilad

Rhaid i’r Awdurdod Lleol ystyried bod deiliad y drwydded yn “berson addas a phriodol”.

 

Os ystyrir nad yw’r Landlord yn addas a phriodol, efallai y gofynnir iddo benodi rheolwr cymwys fel deiliad y drwydded. Os na chynigir person cymwys yna rhaid i’r Awdurdod Lleol gyhoeddi Gorchymyn Rheoli a rheoli’r eiddo nes y gellir trefnu deiliad trwydded addas.

 

 

Amodau

Mae Deddf Tai 2004 yn nodi nifer o amodau gorfodol y mae rhaid cydymffurfio â nhw pan gymeradwyir trwydded. Mae’r amodau fel a ganlyn:

 • Os cyflenwir nwy yn y tŷ, bydd deiliad y drwydded yn cyflwyno tystysgrif diogelwch ar gyfer y tŷ nwy wedi’i chael ymhen y 12 mis diwethaf i’r awdurdod tai lleol yn flynyddol iddo ei harchwilio
 • Bydd deiliad y drwydded yn cadw’r holl offer trydanol a dodrefn y mae’n eu darparu yn y tŷ mewn cyflwr diogel
 • Bydd deiliad y drwydded yn rhoi’r awdurdod, ar gais, trwy ddatganiad o ran diogelwch yr offer neu ddodrefn
 • Bydd deiliad y drwydded yn sicrhau bod larymau mwg wedi’u gosod yn y tŷ a’u bod yn gweithio’n iawn
 • Bydd deiliad y drwydded yn rhoi i’r awdurdod, ar gais, ddatganiad ar gyflwr a lleoliad y larymau mwg
 • Bydd deiliad y drwydded yn rhoi datganiad ysgrifenedig o delerau byw i feddianwyr y tŷ.

Yn ogystal, rhaid i’r awdurdod nodi'r nifer uchaf o aneddiadau neu bobl sy’n gallu byw yn y tŷ a gall osod amodau diamod mewn trwyddedau lle bo amodau o’r fath yn briodol ar gyfer hybu’r nodau trwyddedu a nodir uchod.

 

Edrychwch ar yr Amodau Byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth.

 

Ffioedd

Y ffi ar gyfer cofrestru (grant) Tai Amlfeddiannaeth am y tro cyntaf yw £630.00 yr eiddo (ni waeth nifer o unedau llety yn yr eiddo).

 

Nid oes ffi ar gyfer amrywiadau i amodau trwydded Tŷ Amlfeddiannaeth, ond unwaith y mae’r drwydded wedi’i chyhoeddi nid oes modd ei throsglwyddo felly byddai angen i ddeiliad y drwydded gyflwyno cais newydd er mwyn ei newid.

 

Cysylltwch â’r awdurdod cyn gwneud cais i amrywio trwydded i sicrhau ei bod y broses gywir ar gyfer eich gofynion.

 

Gellir cyhoeddi Gorchmynion Eithrio Dros Dro am hyd at chwe mis os bydd y landlord yn penderfynu newid Tai Amlfeddiannaeth o rhai trwyddedadwy i anhrwyddedadwy.

 

Gwybodaeth Ategol

Mae angen cadw cofnodion penodol gan gynnwys:

 • Llyfr log o brofi'r system canfod a larwm tân
 • Tystysgrif diogelwch nwy gyfredol
 • Tystysgrif prawf archwilio goleuadau argyfwng cyfnodol 
 • Cofnodion gwasanaeth offer diogelwch tân (os yn berthnasol)
 • Adroddiad archwilio offer trydanol

Gall yr awdurdod gymryd camau gweithredu pan fo’u hangen dan un o'r amgylchiadau canlynol:

 • Mae gweithredu Tai Amlfeddiannaeth heb drwydded yn drosedd.
 • Mae torri amodau trwydded yn drosedd.
 • Galluogi mwy o bobl na chaniateir yn y drwydded i fyw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth
 • Dirymiad trwydded ar ôl torri rheoliadau'r drwydded neu reoliadau rheoli
 • Gorchymyn talu rhent pan fo landlord yn gweithredu heb drwydded
 • Gorchymyn rheoli pan fo’r awdurdod lleol yn rheoli Tai Amlfeddiannaeth ar ôl torri amodau trwydded neu reoli.
 • Amrywio amodau trwydded

Hawliau Mynediad

Fel arfer bydd swyddogion yn rhoi gwybod yn ysgrifenedig i berchenogion a meddianwyr o leiaf 24 awr ymlaen llaw o’u bwriad i fynd i mewn i’r eiddo er mwyn cynnal arolwg neu archwiliad.

 

Mewn amgylchiadau pan fo’r Awdurdod Tai o’r farn ei bod yn angenrheidiol cael gwybod a oes trosedd wedi bod, gall swyddog gorfodi fynd i mewn i’r eiddo ar unrhyw adeg resymol a heb rybudd ymlaen llaw.

 

Troseddau a Dirwyon

Bydd yn drosedd gweithredu Tai Amlfeddiannaeth trwyddedadwy heb drwydded ac mae dirwy o £20,000 ynghlwm wrth euogfarn. Os yw'r Awdurdod Lleol yn prosesu cais yna nid oes trosedd wedi bod.

 

Bydd unrhyw landlord neu asiantaeth gosod tai sy’n gweithredu heb Drwydded yn agored i ddirwy hyd at £20,000. Yn ogystal ni fyddant yn gallu rhoi rhybudd i denant a chaiff unrhyw rent a gafwyd yn ystod y cyfnod hwnnw ei hawlio yn ôl.

 

Gall troseddau gael eu cyflawni pan fo Tai Amlfeddiannaeth:

a) heb drwydded

b) â mwy o bobl ynddynt nag a ganiateir gan y drwydded

c) yn torri unrhyw amod trwydded

 

Mewn perthynas ag amod trwydded (a) a (b) – dirwy o £20,000 (dim mwy);

Mewn perthynas ag amod (c) dirwy nad yw’n fwy na lefel 5.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni a Phrosesau Unioni Eraill

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Os yw landlordiaid yn teimlo bod y rhesymau dros wrthod trwydded yn afresymol, neu fod yr amodau yn afresymol, cysylltwch â’r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf neu gallant apelio at Dribiwnlys Eiddo Preswyl. Ym mhob achos, rhaid i unrhyw apêl gael ei gyflwyno ymhen 28 diwrnod ar ôl i’r penderfyniad gael ei wneud.

 •  Deiliad Trwydded yn Unioni

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Rhaid i chi apelio at dribiwnlys eiddo preswyl os yw eich cais wedi’i wrthod, neu ynglŷn ag amodau sydd ynghlwm wrth drwydded neu unrhyw benderfyniad i amrywio neu ddirymu trwydded. Ym mhob achos rhaid i unrhyw apêl gael ei gyflwyno ymhen 28 diwrnod ar ôl i’r penderfyniad gael ei wneud.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, hoffem argymell mai rhyngoch chi a’r masnachwr y dylai’r pwynt cyswllt cyntaf gael ei gynnal, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf darparu. 

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.    

     

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.

   

  Os cymeradwyir trwydded a’ch bod am apelio yn ei herbyn rhaid i chi wneud felly at dribiwnlys eiddo preswyl.  e.e. ynghylch sŵn, llygredd, ac ati. Hefyd os bydd un deiliad trwydded yn cwyno am un arall.

  Ym mhob achos, rhaid i unrhyw apêl gael ei gyflwyno ymhen 28 diwrnod ar ôl i’r penderfyniad gael ei wneud.