Siopau Anifeiliaid Anwes

Rhaid i berson sy'n dymuno cynnal busnes gwerthu anifeiliaid (neu gadw anifeiliaid gyda'r bwriad o'u gwerthu) fel anifeiliaid anwes mewn unrhyw eiddo, gan gynnwys annedd breifat, gael trwydded a roddir o dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

I wneud cais am drwydded Siop Anifeiliaid Anwes, mae'n rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ynghyd â'r ffi berthnasol.

 

Wrth benderfynu ar y cais am drwydded, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried p’un:

 • a fydd yr anifeiliaid yn cael eu bwydo a’u dyfrio’n addas ac yr ymwelir â hwy yn rheolaidd 
 • a fydd pob rhagofal rhesymol yn cael ei gymryd i atal lledaeniad o glefydau heintus ymhlith anifeiliaid 
 • a gymerir camau priodol i amddiffyn yr anifeiliaid mewn achos o dân neu argyfwng arall
 • na fydd yr anifeiliaid (fel mamaliaid) yn cael eu gwerthu pan yn rhy ifanc 
 • a gaiff yr anifeiliaid fynediad at lety addas ar bob adeg, o ran maint, tymheredd, goleuo, awyru, a glendid 

 

Bydd Swyddog Trwyddedu o’r Cyngor yn ymweld â'r safle i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r uchod. Mewn rhai amgylchiadau gellir hefyd gynnal archwiliad milfeddygol.

 

Noder: Bydd angen i chi ystyried trefniadau ar gyfer gwaredu gwastraff.

 

Bydd trwydded yn unol â gofynion ymgeiswyr yn ymwneud â'r flwyddyn y caiff ei chaniatáu neu’r flwyddyn ganlynol nesaf. Mae blwyddyn trwydded yn gweithredu o 1 Ionawr hyd at 31 Rhagfyr; fodd bynnag, gallwch wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwnnw.

 

Caniatâd Dealledig

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu’n union fel pe byddai eich trwydded wedi ei chaniatáu os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Yr amser targed yw 60 diwrnod.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyster

Ni chaiff anifeiliaid eu gwerthu fel anifeiliaid anwes mewn unrhyw ran o stryd neu fan cyhoeddus, neu ar stondin neu whilber mewn marchnad.

 

 • Eithriadau

  Nid ystyrir bod person yn cadw siop anifeiliaid anwes os yw ond yn cadw neu werthu anifeiliaid pedigri sy'n cael eu bridio ganddo, neu sy’n epil anifail a gedwir fel anifail anwes.

   

  Cysylltwch â swyddog yng Nghyngor Bro Morgannwg os ydych chi yn bridio o anifeiliaid pedigri ac, mewn cyswllt â'r busnes, yn gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes a gafaelwyd yn wreiddiol gyda golwg ar gael eu defnyddio, os yn addas, at ddibenion bridio neu eu dangos mewn sioeau, ond y gwelwyd wedyn nad oeddynt yn addas i’r dibenion hynny. Yn yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd gennych hawl i gael eich eithrio rhag cael trwydded gan y Cyngor

 • Diffiniadau

  'Anifail' – mae hyn yn cynnwys unrhyw ddisgrifiad o fertebrat.

   

  'Anifail Pedigri' - mae hyn yn golygu anifail o unrhyw ddisgrifiad sydd oherwydd ei frîd yn gymwys i’w gofrestru gyda chlwb neu gymdeithas gydnabyddedig sy’n cadw cofrestr o anifeiliaid o'r disgrifiad hwnnw.

   

  Gall unrhyw un wneud cais oni bai eu bod nawr, neu erioed wedi:

   

  - Eu gwahardd rhag cadw sefydliad marchogaeth

  - Eu gwahardd rhag cadw ci

  - Eu gwahardd rhag cadw siop anifeiliaid anwes

  - Eu gwahardd rhag cael gwarchodaeth o gi

  - Eu gwahardd rhag cadw cadw sefydliad preswyl ar gyfer cŵn

  - Bod yn destun i erlyniad o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006

  

Amodau

Bydd amodau yn cael eu cymhwyso i unrhyw drwydded a roddir i siop anifeiliaid anwes. Dylid cyfeirio at Amodau Trwyddedu a Chanllawiau ar gyfer Siopau Anifeiliaid Anwes.

 

Ceir rhagor o wybodaeth mewn perthynas â chludo anifeiliaid o dan Erthygl 3 a Rheolau Technegol Anifeiliaid.

 

 

 

Ffioedd

Cais am drwydded siop anifeiliaid anwes: £217.00

  

Bydd yr holl gostau sy'n gysylltiedig â phenderfynu ar y cais am drwydded neu unrhyw gostau milfeddygol a gaiff Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cyfnod y drwydded yn daladwy gan ddeiliad y drwydded.

 

Tramgwyddau a Chosbau

Mae'r troseddau a chosbau canlynol yn berthnasol i siopau anifeiliaid anwes:

 • gall unrhyw un a geir yn euog o gadw siop anifeiliaid anwes heb drwydded fod yn agored i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 2 ar y raddfa safonol neu dri mis yn y carchar neu'r ddau;
 • gall unrhyw un a geir yn euog o fethu â chydymffurfio ag amodau ei drwydded fod yn destun i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 2 ar y raddfa safonol neu dri mis yn y carchar neu’r ddau;
 • bydd unrhyw un a geir yn euog o gynnal busnes o werthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes mewn unrhyw ran o stryd neu fan cyhoeddus, neu ar stondin new whilber mewn marchnad yn euog o drosedd, ac yn destun i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 2 ar y raddfa safonol  neu dri mis yn y carchar neu’r ddau;
 • bydd unrhyw un a geir yn euog werthu anifail fel anifail anwes i berson y mae ganddo achos rhesymol dros gredu ei fod o dan ddeuddeng mlwydd oed, yn euog o drosedd heb fod yn fwy na lefel 2 ar y raddfa safonol neu dri mis yn y carchar neu’r ddau;
 • gall unrhyw un a geir yn euog o rwystro neu oedi arolygydd, neu lawfeddyg milfeddygol neu Ymarferydd Milfeddygol awdurdodedig, rhag arfer eu pwerau mynediad fod yn agored i ddirwy nad yw'n fwy na lefel 2 ar y raddfa safonol.
 • Hawliau mynediad

  Gall swyddogion awdurdodedig y cyngor a/ neu lawfeddygon/ymarferwyr milfeddygol awdurdodedig fynd i mewn ac archwilio siop anifeiliaid anwes ar unrhyw adeg resymol.

   

  Pan fo person yn euog o unrhyw drosedd o dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 neu unrhyw drosedd o dan unrhyw un o adrannau 4,5,6 (1), (2), 7 i 9, a 11 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, gall y llys lle caiff ei gollfarnu ddileu unrhyw drwydded a ddelir ganddo dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951, a gall, p’un ai yw’n ddeiliad y fath drwydded ai pheidio, ei wahardd rhag cadw siop anifeiliaid anwes am y cyfryw gyfnod ag y gwêl y llys yn dda.

   

  Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999 a Rheoliadau Gwerthu Cŵn (Tag Adnabod) 1999.

  Mae’n bwysig i geidwaid siop anifeiliaid anwes nodi bod rhaid yn ôl y gyfraith i geidwaid sefydliadau bridio trwyddedig, wrth werthu i siop anifeiliaid anwes, ddarparu ci sydd â choler gyda thag neu fathodyn adnabod.

   

  Bydd ceidwad siop anifeiliaid anwes drwyddedig yn dod yn euog o drosedd os yw’n gwerthu ci a oedd, pan gafodd ei gyflenwi iddo, yn gwisgo coler gyda thag neu fathodyn adnabod ond nad yw'n gwisgo coler o'r fath pan gaiff ei gyflenwi i'r person y mae'n cael ei werthu iddo.

   

  Tag neu fathodyn adnabod, mewn perthynas â chi, yw’r tag neu fathodyn sy'n dangos gwybodaeth glir ynghylch y sefydliad bridio trwyddedig lle y cafodd ei eni, dyddiad geni'r ci, a rhif adnabod, os o gwbl, a ddyrennir i’r ci gan y sefydliad bridio trwyddedig lle cafodd ei eni.

   

 

 

 

 

Cwynion ac Iawn Arall

 

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Caiff unrhyw berson a dramgwyddir gan wrthodiad i roi trwydded iddo apelio i'r Llys Ynadon a all roi cyfarwyddiadau o’r fath ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y gwêl yn briodol.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleolyn y lle cyntaf.

 

Caiff unrhyw berson a dramgwyddir gan wrthodiad i roi trwydded iddo apelio i'r Llys Ynadon a all roi cyfarwyddiadau o’r fath ynghylch y drwydded neu ei amodau fel y gwêl yn briodol.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.