Storio Petroliwm

Mae angen trwyddedu gwirod petroliwm i sicrhau bod y rhai sy’n cadw a dosbarthu petrol yn gwneud hynny mewn modd diogel sy'n annhebygol o beri risg i'r cyhoedd na'r amgylchedd.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Rhaid gwneud cais am ganiatâd neu adnewyddiad drwy ddefnyddio ffurflen gais berthnasol a chynnwys y ffi berthnasol.

 

Rhaid i geisiadau grant hefyd gynnwys llun o:

 • gynllun y safle dosbarthu
 • y system cyfyngiant petrol ar y safle dosbarthu, gan gynnwys tanciau storio a phibellau
 • system ddraenio ar gyfer petrol yn yr adeilad dosbarthu

Mae storio gwirod petroliwm a chymysgeddau angen tystysgrif drydanol ar gyfer gosodiadau newydd ac arolygiadau blynyddol o osodiadau presennol - rhaid i hyn gael ei ddarparu gan drydanwr cymwys a phrofiadol.

 

Caniatâd dealledig

Na. Mae er budd y cyhoedd bod yr awdurdod yn gorfod prosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

 

Yr amser targed yw 42 diwrnod calendr 

 

Meini Prawf Cefndir a Chymhwyster

Petroliwm yw unrhyw gynnyrch petroliwm crai sydd â fflachbwynt sy’n is na 21°C. Mae hyn yn cynnwys petrol, bensen, pentan ac unrhyw gymysgedd sy'n cynnwys y cynhyrchion hyn ac sydd â fflachbwynt yn is na 21°C. Nid yw hyn yn cynnwys gwirod gwyn, paraffin, olew disel neu olew tanwydd.

 

Bydd trwydded yn eich galluogi i gadw swm cymeradwy o betroliwm.

 

Os ydych yn storio petroliwm at ddibenion masnachol neu fanwerthu ac nad oes gennych drwydded, gallwch fod yn cyflawni trosedd felly dylech gysylltu â ni ar unwaith.

 

 • Storio domestig o betroliwm

  Gallwch storio’n gyfreithiol (heb drwydded) hyd at 20 litr o betrol mewn dau gynhwysydd metel 10 litr, neu 10 litr mewn dau gynhwysydd plastig pum litr. Rhaid i bob cynhwysydd gael ei gynllunio i’r diben a rhaid iddynt gael eu marcio 'Gwirod Petroliwm' a 'Hynod fflamadwy'.

   

  Storiwch unrhyw gynwysyddion mewn garej neu sied i ffwrdd oddi wrth unrhyw adeiladau eraill. Peidiwch â'i gadw yn y tŷ. Gwnewch yn siŵr fod yr ardal yn cael ei hawyru'n dda ac i ffwrdd oddi wrth unrhyw fflam noeth neu offer trydanol byw.

   

  Gwiriwch y cynwysyddion yn rheolaidd am ddiferiadau. Os ydych yn arogli mygdarthau petrol, awyrwch yr ardal a gwnewch yn siŵr nad oes neb yn ysmygu neu'n troi switsys trydanol ymlaen neu i ffwrdd. Gallai'r wreichionen leiaf achosi ffrwydrad.

 • Cludo petroliwm

  Ar gyfer defnydd domestig - ar wahân i beth sydd yn y tanc tanwydd, ni allwch ond cludo petrol mewn cynwysyddion diogel caeedig a gynlluniwyd i’r diben ac sydd wedi eu marcio 'Gwirod Petroliwm' a 'Hynod fflamadwy'. Gwnewch yn siŵr eu bod yn ddiogel yng nghist y cerbyd wrth eu cludo.

   

  Dim ond yn yr awyr agored y dylech lenwi eich tanc o gynhwysydd.

 

  

Amodau

 • Rhan 1. Diffiniadau 

  Yn y drwydded ac at ddibenion yr amodau hyn (ac eithrio i'r graddau y mae'r cyd-destun yn mynnu fel arall) bydd gan yr ymadroddion canlynol yr ystyron a neilltuwyd iddynt yn y drefn honno:

   

  Mae Cymeradwy yn golygu derbyniad ysgrifenedig gan yr Awdurdod Trwyddedu Petroliwm.

   

  Mae Trefniadau a gymeradwywyd yw'r trefniadau hynny yn ymwneud â dyluniad, adeiladwaith a dull gweithredu'r eiddo trwyddedig, sy'n unol â'r cynlluniau a'r manylebau a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Trwyddedu Petroliwm.

   

  Arolygydd yw person a benodwyd yn briodol yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Trwyddedu Petroliwm, o dan Adran 19 o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb. 1974.

   

  Person Cymwys yw person â digon o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol, hyfforddiant a phrofiad gwirioneddol i gyflawni tasg benodol yn ddiogel ac yn effeithiol. Dylai'r unigolyn fod â’r gallu angenrheidiol o ran gweithrediad penodol y math o offer a chyfarpar y mae’n ymwneud â hwy, dealltwriaeth o ofynion statudol perthnasol a gwerthfawrogiad o'r peryglon dan sylw. Dylai'r person hwnnw hefyd allu adnabod yr angen am gyngor neu gymorth arbenigol pan fo angen, ac i asesu pwysigrwydd canlyniadau archwiliadau a phrofion. Gall 'person' gael ei gymryd i olygu mwy nag un, neu gorff corfforaethol neu anghorfforedig. Felly, mae'n bosibl penodi sefydliadau priodol (e.e. cwmnïau yswiriant neu gyrff arolygu) i gyflawni tasgau a ddynodwyd i bobl gymwys.

   

  Mae Sylweddau Peryglus yn golygu'r un fath â'r hyn a ddiffinnir yn Rheoliadau Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydrol 2002.

   

  Trwydded yw trwydded sy’n awdurdodi cadw gwirod petroliwm a roddwyd gan Awdurdod Trwyddedu Petroliwm yn unol â Deddfau Petroliwm (Rheoleiddio) 1928 a 1936.

   

  Eiddo trwyddedig yw eiddo mewn perthynas â’r drwydded sydd mewn grym a bydd yn cynnwys yr holl adeiladau neu rannau o adeilad, tanciau, pibellau, pympiau, peiriannau, draenio, cyfarpar ategol, ac ardal blaengwrt o fewn y rhan honno o'r eiddo perthnasol i storio, cyflenwi a dosbarthu gwirod petroliwm.

   

  Mae Newidiadau perthnasol yn golygu unrhyw newid, a allai effeithio ar y risgiau o dân a ffrwydrad yn yr Adeiladau Trwyddedig a byddant yn cynnwys:

   - newid neu roi'r gorau i ddefnyddio’r eiddo trwyddedig

   - gwaredu, dadgomisiynu dros dro neu’n barhaol, trwsio, amnewid, addasu neu osod unrhyw danc a ddefnyddir ar gyfer storio gwirod petroliwm ac unrhyw bibell neu biblinell anwedd sy'n gysylltiedig â storio a dosbarthu gwirod petroliwm

   - newid yn y defnydd o danc a ddefnyddir i storio gwirod petroliwm

   - cael gwared heb ailosod o unrhyw bympiau/peiriannau gwirod petroliwm

   - gosod unrhyw bwmp/ dosbarthwr mewn lleoliad newydd

   - dileu neu osod unrhyw ran o'r system canfod gollyngiadau, gollyngiadau neu reolaeth gyflenwi’r safle

   - newid yn Null Gweithredu’r offer dosbarthu

   - dileu neu osod unrhyw offer trydanol o fewn yr ardaloedd peryglus ar y safle trwyddedig

   - adeiladu unrhyw adeiladau neu waith o fewn yr ardaloedd peryglus neu yn rhywle arall ar y safle trwyddedig

   - storio neu roi’r gorau i storio unrhyw sylweddau peryglus eraill ar y safle trwyddedig 

   

  Mae’r Awdurdod Trwyddedu Petroliwm yn golygu Cyngor Bro Morgannwg.

   

  Mae Gwirod petroliwm yn golygu'r un fath â'r hyn a ddiffinnir yn adran 23 o Ddeddf Petroliwm (Cydgrynhoi) 1928 

  Mae Dull Gweithredu yn golygu:

   - ‘gwasanaeth gyda chymorth’ ble mae gwasanaethydd hyfforddedig yn gweithredu'r offer dosbarthu

   - ‘hunanwasanaeth gyda chymorth’ ble mae'r cwsmeriaid yn gweithredu'r offer dosbarthu o dan oruchwyliaeth gwasanaethydd hyfforddedig

   - ‘hunanwasanaeth heb gymorth’ neu ‘safleoedd heb staff’ ble mae'r cwsmeriaid yn gweithredu'r offer dosbarthu heb oruchwyliaeth gwasanaethydd hyfforddedig.

   

  Mae Cynhwysydd addas yn golygu:

   - cynhwysydd metel sy'n bodloni gofynion adeiladol a labelu'r gwirod petroliwm  Rheoliadau (Cerbydau Modur ayb) 1929

   - cynhwysydd plastig sy’n bodloni gofynion adeiladol a labelu'r gwirod petroliwm Rheoliadau (Cynhwysyddion Plastig) 1982

   - tanc tanwydd dros dro cwch modur neu long debyg

   - cynhwysydd i gludo petrol a gymeradwywyd gan y Cenhedloedd Unedig.

   

  Cyflenwad yw gwerthu neu ddarparu.

 • Rhan 2. Amodau Cyffredinol

  Bydd y drwydded ac unrhyw amodau trwydded a roddwyd, neu gopïau o'r dogfennau hyn, yn cael eu cadw ar y safle trwyddedig.

   

  Lle mae'r trwyddedai yn dymuno cael trosglwyddo’r drwydded i ryw berson neu gorff arall, rhaid iddo hysbysu'r Awdurdod Trwyddedu Petroliwm o enw a chyfeiriad y trosglwyddai arfaethedig o leiaf 28 diwrnod cyn i feddiant neu berchenogaeth y safle trwyddedig gael ei drosglwyddo i’r person neu'r corff arall hwnnw.

   

  Ni fydd y Trwyddedai yn ymgymryd na chaniatáu ymgymryd ag unrhyw newidiadau perthnasol i’r trefniadau a gymeradwywyd, oni bai bod caniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Trwyddedu Petroliwm wedi ei dderbyn.

   

  Bydd y Trwyddedai cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, yn hysbysu'r Awdurdod Trwyddedu Petroliwm a chadarnhau yn ysgrifenedig fanylion unrhyw:

  - dân neu ffrwydrad yn yr eiddo trwyddedig

  - gollwng sylweddol o wirod petroliwm neu sylwedd peryglus arall yn yr eiddo trwyddedig

   - gollwng gwirioneddol neu a amheuir o wirod petroliwm neu sylwedd peryglus arall o'r tanciau storio, peiriannau a gosodiad pibellau yn yr eiddo trwyddedig

   - digwyddiad arwyddocaol arall, a allai effeithio ar weithrediad diogel y safle trwyddedig.

 • Rhan 3. Dosbarthu a chyflenwi gwirod petroliwm

  Ni fydd unrhyw gynorthwyydd gweithredu o dan 16 oed a phan ar agor ar gyfer busnes, bydd y safle trwyddedig yn cael ei oruchwylio gan berson cymwys na a fydd o dan 18 oed.

   

  Ni fydd y trwyddedai yn cyflenwi gwirod petroliwm nac unrhyw sylwedd peryglus arall i unrhyw berson o dan 16 oed.

   

  Ac eithrio lle profir dosbarthwr gwirod petroliwm am gywirdeb neu yn ystod y cwrs o atgyweiriadau i'r gosodiad neu unrhyw ran ohono, dim ond i danc tanwydd peiriant tanio mewnol, neu i gynhwysydd addas, y bydd gwirod petroliwm yn cael ei ddosbarthu. Rhaid i unrhyw gynhwysydd a ddefnyddir i’r diben hwn gael ei gau yn ddiogel ar unwaith a'i symud o'r safle trwyddedig neu ei gadw mewn lle diogel.

 • Rhan 4. Cadw Cofnodion

  Rhaid i'r trwyddedai sicrhau bod cofnodion digonol yn cael eu cadw o'r monitro gwirod petroliwm a’r system gysoni neu weithrediad unrhyw system canfod gollyngiadau addas arall neu system atal gollyngiadau fel bod unrhyw ollyngiad o wirod petroliwm o'r tanciau storio neu bibellau cysylltiedig yn cael ei ganfod cyn y gall sefyllfa beryglus godi.

   

  Dylid cadw cofnodion a dogfennau o'r fath am o leiaf 12 mis ac os gofynnir amdanynt, dylent fod ar gael i'r Awdurdod Trwyddedu Petroliwm cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

   

  Rhaid i'r trwyddedai sicrhau bod cofnodion digonol yn cael eu cadw o'r drefn gynnal a chadw ac atgyweiriadau a wnaed i'r:

   - gosodiad petrol; gan gynnwys y tanciau storio, pibellau, pympiau a dosbarthwyr

   - y system cyfyngiant gollyngiadau; gan gynnwys rhigolau draenio a gwahanwyr olew

   - unrhyw beiriant neu gyfarpar arall a leolir mewn ardaloedd a ddosbarthwyd fel rhai 'peryglus' o fewn ystyr rheoliad 7 o Reoliadau Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydrol 2002.

 •  Rhan 5. Gwybodaeth ychwanegol

  Fel y trwyddedai, fe'ch atgoffir nad yw cydymffurfio â Rhannau 1 i 4 o'r Amodau Trwydded Petroliwm hyn, mewn unrhyw ffordd, yn eich rhyddhau o'ch dyletswyddau statudol o dan y:

   - Rheoliadau Trydan yn y Gwaith 1989

   - Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974

   - Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999

   - Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydrol 2002 (DSEAR)

   - i reoli'r risgiau o danau neu ffrwydron sy'n codi o ddadlwytho (o danceri ffordd), storio a dosbarthu gwirod petroliwm neu unrhyw sylwedd peryglus arall. 

 

 

Ffioedd

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm heb fod yn fwy na 2,500 litr

 

 1 flwyddyn     £44.00 

 2 flynedd       £88.00

 3 blynedd    £132.00

 4 blynedd    £176.00

 5 mlynedd   £220.00

 6 blynedd    £264.00

 7 mlynedd   £308.00 

 8 mlynedd   £352.00

 9 mlynedd   £396.00

10 mlynedd  £440.00

 

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm mwy na 2,500 o litrau ond heb fod yn fwy na 50,000 o litrau

 1 flwyddyn     £60.00 

 2 flynedd     £120.00

 3 blynedd    £180.00

 4 blynedd    £240.00

 5 mlynedd   £300.00

 6 blynedd    £360.00

 7 mlynedd   £420.00

 8 mlynedd   £480.00

 9 mlynedd   £540.00

10 mlynedd  £600.00

 

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm mwy na 50,000 o litrau

 1 flwyddyn     £125.00 

 2 flynedd       £250.00

 3 blynedd      £375.00

 4 blynedd      £500.00

 5 mlynedd     £625.00

 6 blynedd      £750.00

 7 mlynedd     £875.00

 8 mlynedd   £1000.00

 9 mlynedd   £1125.00

10 mlynedd  £1250.00

 

Gall ymweliadau a wneir yn rhannol neu’n gyfan gwbl y tu allan i oriau swyddfa arferol olygu y codir gordal o 50% ar y ffi safonol neu ar y gyfradd awr safonol fesul swyddfa fesul awr.

 

Tramgwyddau a Chosbau

Mae'n drosedd cadw unrhyw mwy na'r swm a gymeradwywyd. Mae hefyd yn drosedd i fethu â chydymffurfio ag unrhyw un o amodau'r drwydded neu gadw symiau trwyddedadwy o wirod petroliwm heb drwydded.

 

Gall methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau hyn arwain at erlyniad a dirwy o hyd at £5,000.

 

Cwynion ac Iawn arall

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Os gwrthodir cais, gall yr ymgeisiydd apelio i’r Ysgrifennydd Gwladol.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr