Rhoi Celfi Stryd ar Balmentydd

Rhaid cael trwydded gan eich awdurdod lleol er mwyn rhoi byrddau, cadeiriau neu gelfi eraill ar y palmant.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Priffyrdd, Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Heol Chwarel yr Alpau, Gwenfô, CF5 6AA

Ffurflenni Cais

 

Ymgeisio Ar-lein

 

Y Broses Ymgeisio

Rhaid i'r cais gynnwys:

 • Llythyr yn cadarnhau diddordeb mewn ymgeisio am drwydded
 • Ffi perthnasol
 • Lleoliad a chynllun gosodiad safle
 • Disgrifiad o sut mae'r celfi'n edrych (llun, llyfryn y gwneuthurwr, braslun)
 • Nodwch nifer y byrddau a'r cadeiriau i'w lleoli
 • Copi o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (o leiaf pum miliwn o bunnoedd)
 • Asesiad Risg
 • Manylion o ble fydd y celfi'n cael eu cadw pan nad ydynt ar y safle

 

Dylid anfon y rhain at:

Rheolwr Gweithredol Priffyrdd a Pheirianneg,

Adran Priffyrdd a Pheirianneg

Cyngor Bro Morgannwg

Yr Alps

Heol y Quarry

Gwenfô

CF5 6AA

 

Byddwn yn cynnal cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod ar gyfer pob cais.

 

Bydd angen rhoi hysbysiad cyhoeddus ar y safle.

 

Rhaid adnewyddu’r drwydded bob tair blynedd.

 

Cydsyniad Dealledig

Rhif Mae er budd y cyhoedd i’r awdurdod brosesu eich cais cyn ei ddyfarnu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

 

Y cyfnod amser targed yw 84 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Y nod yw cydbwyso anghenion busnesau a phreswylwyr gyda'r disgwyliad cyhoeddus o droedffordd heb rwystrau arni.

 

Mae’r drwydded ar gyfer gosod byrddau, cadeiriau neu gelfi eraill ar briffyrdd a gynhelir yn gyhoeddus.

 

Nid yw Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi caniatâd ar gyfer priffyrdd a gynhelir yn breifat.

 

Yn ogystal, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw briffordd mewn cyflwr diogel er mwyn ei ddefnyddio gan aelodau’r cyhoedd. Mae’r ddyletswydd hon yn cynnwys yr angen i gynnal lled digonol ar gyfer cerddwyr a ffiniau diogelwch gyferbyn ag unrhyw lôn gerbydau.

 

Mae angen i’r Cyngor gynnal ei briffyrdd ac felly mae gofyn i atal unrhyw ganiatâd i waith cynnal a chadw gael ei wneud. Byddwn yn cadw’r atal caniatâd i leiafrif, gan ystyried y gofynion gweithredol.

 

Amodau

Un amod o gael caniatâd yw bod gofyn i’r person trwyddedig indemnio’r Cyngor yn erbyn unrhyw a phob golled a hawliad yn ymwneud â defnyddio’r byrddau, y cadeiriau neu unrhyw gelfi eraill ar y briffordd.

 

Rhaid i’r Cyngor fod wedi'i argyhoeddi bod gan y person trwyddedig yswiriant. Gall y Cyngor ofyn i gael gweld y ddogfen ar unrhyw adeg yn ystod cyfnod y caniatâd.

 

Ffioedd

Y ffi ar gyfer y caniatâd hwn ar hyn o bryd yw £367.00

 

Gwybodaeth Ategol

Ni all y Cyngor roi caniatâd nes bod hysbysiad wedi’i gyhoeddi:

 • drwy roi hysbysiadau mewn mannau amlwg yn neu ger y lleoliad y mae'r cynnig yn ymwneud ag ef
 • drwy gyflwyno copi o’r hysbysiad i berchnogion a meddianwyr unrhyw eiddo y mae’r Cyngor yn ystyried yn un a fydd yn gweld effaith

 

Ymgynghoriad / Sylwadau

Nid oes modd rhoi caniatâd tan o leiaf 28 diwrnod ar ôl i’r hysbysiadau gael eu cyhoeddi, ac hyd yn oed wedyn, dim ond os nad oes unrhyw sylwadau’n cael eu derbyn. Os gwneir unrhyw sylwadau, bydd yr Aelodau Pwyllgor perthnasol yn ystyried y mater.

Bydd y Cyngor yn ymgynghori gyda'r:

 • Heddlu
 • Adran Briffyrdd
 • Iechyd yr Amgylchedd
 • Cynghorwyr Lleol
 • Cyngor y Dref
 • Yr Arweinydd
 • Aelodau Lleol dros Hamdden a Thwristiaeth

 

Ardaloedd Cerddwyr

Pan gynigir rhoi caniatâd i osod byrddau, cadeiriau neu gelfi eraill ar briffyrdd nad oes gan gerbydau hawl i deithio arnynt yn sgil Orchymyn Rheoleiddio Traffig (h.y. ardaloedd cerddwyr) fel arfer, byddai’r caniatâd yn berthnasol pan nad oes gan gerbydau hawl i deithio yno oherwydd y gorchymyn cyfreithiol. Byddai hyn ar sail diogelwch ar y ffyrdd. Fel arfer, gellid defnyddio cadeiriau neu gelfi eraill ar droedffyrdd llydan, ond rhaid cynnal llwybrau cerddwyr digonol a mannau clir ger y lôn gerbydau bob tro. 

 

 

Troseddau a Dirwyon

Yn ôl adran 148 Deddf Priffyrdd (1980) mae’n drosedd rhoi unrhyw beth ar y briffordd sy’n cael ei ystyried yn niwsans heb ganiatâd yr Awdurdod Priffyrdd.

 

Mae unrhyw berson sy’n gwneud hynny yn agored i gael ei erlyn.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Ceisiadau a Fethodd

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw un sydd â chwyn oherwydd gwrthodiad i gael trwydded apelio i Magistrates Courts a all roi’r fath gyfarwyddiadau ynglŷn â’r drwydded neu ei amodau ag y mae’n eu gweld yn briodol.

 •  Deiliaid Trwyddedau'n Unioni

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf:

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Gall unrhyw berson sy’n anfodlon ar unrhyw amodau sy’n berthnasol i drwydded apelio i'r Llysoedd Ynadon Magistrates Courts a fydd yn cyflwyno cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau.

 •  Cwyn Cwsmer

  Mewn achosion o gwyno, hoffem argymell mai chi ddylai gysylltu â’r masnachwr yn y lle cyntaf, yn ddelfrydol ar ffurf llythyr gyda phrawf darparu. 

   

  Os nad yw hynny wedi gweithio ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi.    

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â'r UK European Consumer Centre.