Trwydded Sgip

Gwneud cais am drwydded i sgip gael ei rhoi ar briffordd.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Priffyrdd, Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Heol Chwarel yr Alpau, Gwenfô, CF5 6AA

 

Y Broses Ymgeisio

I wneud cais am drwydded sgip rhaid cyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen gais berthnasol
 • Y ffi berthnasol
 • Prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o ddim llai na phum miliwn o bunnoedd
 • Cynllun bras (nodwch raddfa’r cynllun)

Noder:  Nid cyfrifoldeb deiliad y tŷ neu'r contractwr adeiladu yw cael y drwydded priffyrdd. Cyfrifoldeb y cwmni sgip (cyflenwr) yw.

 

Gall trwydded fod yn ddilys am unrhyw gyfnod rhwng 1 diwrnod a 28 diwrnod. Am gyfnodau hirach dylid gwneud ceisiadau ychwanegol. Dim ond un sgip a ganiateir ar y safle ar unrhyw un adeg ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Dim ond un sgip a ganiateir ar y safle ar unrhyw un adeg ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Caniatâd dealledig

Ie. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu’n union fel pe byddai eich trwydded wedi ei chaniatáu os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

 

Yr amser targed yw 28 diwrnod

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyster

Cyfrifoldeb y cwmni sgip (cyflenwr) yw sicrhau bod sgipiau yn cael eu gosod ar y briffordd yn y fath fodd nad ydynt yn achosi rhwystr i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Mae'r cyflenwr hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl yswiriant yn ei le a rheoliadau priodol yn cael eu dilyn.

 

Noder: Nid cyfrifoldeb y deiliad tŷ neu’r contractwr adeiladu yw cael y drwydded briffordd. Cyfrifoldeb y cwmni sgip (cyflenwr) yw.

 

Gall trwydded fod yn ddilys am unrhyw gyfnod rhwng 1 diwrnod a 28 diwrnod. Am gyfnodau hirach dylid gwneud ceisiadau ychwanegol. Dim ond un sgip a ganiateir ar y safle ar unrhyw un adeg ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Am gyfnodau hirach dylid gwneud ceisiadau ychwanegol. Dim ond un sgip a ganiateir ar y safle ar unrhyw un adeg ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Pryd bynnag y bo modd, dylai sgipiau gael eu gosod ar eiddo preifat.

 

Mae'n rhaid i sgipiau a osodir ar y ffordd gerbydau fod ag arwyddion a goleuadau a chael eu gwarchod yn unol â chod ymarfer diogelwch gwaith stryd, rheoliadau pennod 8, ac mae'n rhaid ei marcio gydag enw a rhif ffôn y perchennog.

 

Yn ystod oriau tywyllwch, mewn gwelededd gwael yn ystod y dydd a thywydd gwael, rhaid gosod lampau perygl ffordd (yn fflachio’n ambr) yn erbyn neu ynghlwm wrth bob cornel o'r sgip. Os yw wedi ei lleoli ar y ffordd gerbydau, dylid gosod lamp rhwng pob côn.

 

Os gelwir ein contractwyr allan i osod lamp ar sgip neu i’w gwneud yn ddiogel, codir tâl.

 

Ni chaiff sgipiau a osodir ar y briffordd gynnwys unrhyw ddeunydd fflamadwy, ffrwydrol neu niweidiol, nac unrhyw beth sy'n debygol o achosi niwsans i ddefnyddwyr y briffordd.

 

Bydd rhaid ‘tampio i lawr’ gynnwys y sgip, neu ei gorchuddio i rwystro llwch neu ollyngiadau ar y briffordd. Ni ddylai'r sgip gael ei gorlwytho a rhaid ei symud ymaith pan fydd yn llawn.

  

Ffioedd

Cost trwydded sgip yw £60.00

  

Gall trwydded fod yn ddilys am unrhyw gyfnod rhwng 1 diwrnod a 28 diwrnod. Am gyfnodau hirach dylid gwneud ceisiadau ychwanegol. Dim ond un sgip a ganiateir ar y safle ar unrhyw un adeg ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Noder: Nid cyfrifoldeb y deiliad tŷ neu’r contractwr adeiladu yw cael y drwydded briffordd. Cyfrifoldeb y cwmni sgip (cyflenwr) yw.

 

Gwybodaeth Atodol

Rhaid i'r sgip gael ei symud ymaith cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl iddi gael ei llenwi; a rhaid symud pob sgip "Adeiladwyr" neu sgipiau gwastraff "DIY" o fewn dau ddiwrnod o gael eu llenwi.

 

Rhaid peidio â gosod sgipiau gwastraff yn y fath fodd fel eu bod yn ymyrryd â chasglu gwastraff domestig a/neu ddiwydiannol gan y Cyngor a'i Gontractwyr Ailgylchu. Rhaid i sgipiau gael eu symud er mwyn osgoi gwrthdaro â diwrnodau casglu biniau mewn lonydd cul a ffyrdd stad;

 

Rhaid lleoli sgipiau "Adeiladwyr" neu sgipiau gwastraff "DIY mor agos i ymyl y ffordd gerbydau ag y bo modd.

 

Rhaid iddynt beidio â rhwystro draenio dŵr wyneb, unrhyw dramwyfa neu ffordd, unrhyw hydrant tân neu bwynt tân, nac unrhyw orchuddion tyllau archwilio unrhyw Ymgymerwr Statudol (Dŵr, Prif bibell ddraenio, Nwy, Trydan, Ffôn, CATV, Teledu cebl, ayb.).

 

Tramgwyddau a Chosbau

 

Cyfeiriwch at Ddeddf Priffyrdd 1980

 

Cwynion ac Iawn Arall

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Gall unrhyw ddeiliad Tystysgrif sy'n dymuno apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth eu tystysgrif diogelwch, neu hepgor unrhyw beth o’u tystysgrif diogelwch, neu yn erbyn penderfyniad i wrthod newid neu adnewyddu tystysgrif diogelwch, neu gyflwyno hysbysiad gwahardd, apelio i'r llys ynadon. Gallant hefyd apelio i'r llys sirol yn erbyn gorchymyn llys yr Ynadon.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Gall unrhyw ddeilydd Tystysgrif sy'n dymuno apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth eu tystysgrif diogelwch, neu hepgor unrhyw beth o’u tystysgrif diogelwch, neu yn erbyn penderfyniad i wrthod newid neu adnewyddu tystysgrif diogelwch, neu gyflwyno hysbysiad gwahardd, apelio i'r llys ynadon. Gallant hefyd apelio i'r llys sirol yn erbyn gorchymyn llys yr Ynadon.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.

 

Rheoliadau a Chanllawiau

 • Telerau ac Amodau

  1.   Bydd pob sgip yn cael ei marcio'n glir gydag enw'r perchennog a rhif ffôn 24 awr.

  2.   Bydd pob sgip yn cael ei gosod ar y ffordd gerbydau/ ymyl y tu allan neu wrth ymyl lleoliad y gwneir cais amdano, gyda darpariaeth ddigonol o ddiogelwch i ymylon ac wynebau ffyrdd a rhaid ei gosod fel bod ei hochrau hiraf yn gyfochrog ag ymyl y ffordd ac mor agos at ymyl y ffordd gerbydau ag sy'n rhesymol ymarferol, ond gan sicrhau nad yw’n amharu ar ddraenio dŵr wyneb y briffordd nac yn rhwystro mynediad i unrhyw dwll archwilio neu unrhyw gyfarpar unrhyw ymgymerwr statudol Cyngor Bro Morgannwg.

  3.   Lle mae mwy nag un sgip ar y briffordd ar un adeg, bydd y sgipiau yn cael eu lleoli mor agos â phosibl i bob un ond nid mewn modd sy’n rhwystro mynediad i unrhyw adeilad oni bai y ceir caniatâd ymlaen llaw.

  4.  Ni fydd unrhyw sgip yn fwy na 5 metr o hyd a 2 fetr o led.

  5. Bydd pob sgip neu grŵp o sgipiau a osodir ar y briffordd yn cydymffurfio â'r gofynion canlynol;

  Rhaid i ddau ben pob sgip gael eu paentio'n felyn a dylid atodi stribedi o ddeunydd o gyfansoddiad sy'n cydymffurfio â rheoliadau sgipiau adeiladwyr 1984 o ran bod â streipiau fflworoleuol coch a melyn adlewyrchol lletraws islaw ac ar ymyl uchaf pob pen er mwyn bod yn weladwy i draffig. Bydd y paentiad a streipiau’r deunydd yn cael eu cadw'n lân bob amser a ddim yn cael eu  rhwystro gan darpolin neu unrhyw fath o gynfas.

  Pan osodir sgip ar y lôn gerbydau bydd yn cael ei gwarchod gan o leiaf 3 côn traffig a roddir ar y ffordd gerbydau mewn llinell letraws ar ochr dynesiad y sgip. Pan fo 2 neu fwy o sgipiau wedi eu gosod mewn rhes fel nad yw'r pellter rhwng sgipiau cyfagos yn fwy na 2 fetr, diogelir y rhes fel petai’n un sgip.

  Yn y nos (hynny yw, rhwng hanner awr cyn y machlud a hanner awr ar ôl codiad yr haul) gosodir lamp felen a weithredir â batri yn erbyn neu ynghlwm wrth bob cornel o'r sgip, neu ar gorneli pen y rhes neu sgipiau os oes 3 neu fwy o sgipiau i gael eu gosod mewn rhes ac nad yw’r pellter rhwng sgipiau cyfagos yn fwy na 2 fetr.

  6.    Pan osodir sgip ar y lôn gerbydau gosodir lampau fel yn 5c) i) uchod a’u gosod hefyd rhwng bob un o’r conau y cyfeirir atynt ym mharagraff 5b) uchod. Bydd gan bob lamp bŵer goleuo o ddim llai nag un candela a byddant yn parhau wedi’u goleuo drwy gydol y nos.

  7.     Ni chaiff sgipiau a osodir ar y briffordd gynnwys unrhyw ddeunydd fflamadwy, ffrwydrol neu niweidiol, sy'n debygol o bydru ac sydd fel arall yn achosi, neu'n debygol o achosi, niwsans i ddefnyddwyr y briffordd

  8.    Ni fydd unrhyw sgip yn cael ei defnyddio yn y fath fodd bod unrhyw ran o'i chynnwys yn syrthio ar y briffordd, neu fod llwch yn dianc o'r cynnwys.

  9.     Bydd pob sgip yn cael ei symud ar gyfer ei gwacáu cyn gynted ag y bo'n ymarferol a beth bynnag, ddim hwyrach na 2 ddiwrnod gwaith ar ôl ei llenwi. Rhaid i bob gwastraff gael ei gynnwys gyda rhwyd ​​malurion i atal gollwng gwastraff ar y briffordd wrth symud.

  10.   Ni chaiff unrhyw sgip aros ar y briffordd yn unol â chaniatâd hwn ar ôl i'r drwydded ddod i ben

   

  Os na ellir ffacsio neu e-bostio ceisiadau am unrhyw reswm, rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â Chyngor Bro Morgannwg i wneud cais ar lafar; yna gellir postio’r ffurflen gais.  Cyfrifoldeb ar yr ymgeisydd yw cofnodi'r holl wybodaeth am unrhyw gais llafar

   

  Cosb am dorri’r amodau: Bydd costau llawn unrhyw gamau a gymerir gan Gyngor Bro Morgannwg i unioni’r tor amodau hyn, neu i atgyweirio unrhyw ddifrod, yn cael eu hadennill gan y Deiliad Trwydded.

   

  Indemniad cyfreithiol: Bydd deiliad y drwydded yn indemnio, a pharhau i indemnio bob amser, Gyngor Bro Morgannwg a/neu ei weision ac asiantau yn erbyn unrhyw atebolrwydd, o bob hawliad, gorchymyn, camau gweithredu, costau ac iawndal sy'n codi o neu o ganlyniad i osod sgipiau ar y ffordd gerbydau, troedffordd, neu ymyl glaswelltog. Mae'r cyfnod o indemniad i redeg o gychwyn y gosodiad hyd symud ymaith y sgipiau’n derfynol. Y swm a gynhwysir dan y polisi i fod yn £5,000,000 ar gyfer unrhyw un digwyddiad gydag yswiriwr ag enw da. Pryd bynnag y bo’n ofynnol, bydd y Trwyddedai yn cynhyrchu i'r Awdurdod y polisi, neu bolisïau, yswiriant a'r derbynebau am dalu'r polisi cyfredol.