Tystysgrifau Diogelwch i Feysydd Chwaraeon

O dan Ddeddf Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1975, os ydych yn gweithredu maes chwaraeon, sy'n dal mwy na 5,000 o wylwyr ar gyfer pêl-droed neu 10,000 ar gyfer chwaraeon eraill, efallai y bydd angen i chi gael tystysgrif diogelwch.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Uned Diogelwch Dinesig, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

Diffinnir maes chwaraeon fel man lle mae chwaraeon neu weithgareddau cystadleuol eraill yn cael eu cynnal yn yr awyr agored, a lle darperir llety ar gyfer gwylwyr gan gynnwys strwythurau artiffisial, neu strwythurau naturiol a addaswyd yn artiffisial.

 

 

Y Broses Ymgeisio

I wneud cais rhaid cyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen gais
 • Cynllun lleoliad/safle
 • Asesiad risg
 • Cynlluniau wrth gefn
 • Polisi diogelwch i wylwyr
 • Tystysgrif trydan

 

Mae’r gofynion mewn perthynas â meysydd chwaraeon yn bellgyrhaeddol a byddant hefyd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu, i'r canlynol:

 • Uniondeb strwythurol y stand/ stadia 
 • Darpariaethau ar gyfer ffyrdd o ddianc 
 • Rhagofalon tân digonol 
 • Cydlynu’r gwasanaethau brys 
 • Darparu strategaethau rheoli addas (h.y. stiwardio, rheoli torf, trefniadau diogelwch ar ddiwrnod gêm, gweithdrefnau gwacáu, cynlluniau wrth gefn, ayb.)

 

Byddwn yn ystyried p’un a yw'r ymgeisydd mewn sefyllfa i atal unrhyw achos o dorri'r telerau ac amodau tystysgrif.

Rhaid i ni, fel yr awdurdod lleol, anfon copi o gais am dystysgrif diogelwch i brif swyddog heddlu yr ardal, yr awdurdod tân ac achub, ac awdurdod adeiladau.

 

Rhoddir tystysgrifau i barhau am gyfnod amhenodol neu fel arall gall gynnwys dyddiad terfynu. O dan y ddeddfwriaeth mae gan yr awdurdod lleol reolaeth a phwerau gorfodi parhaus er mwyn sicrhau fod safonau rhesymol o ddiogelwch yn cael eu cynnal.

 

Mae'r ddeddfwriaeth yn caniatáu ar gyfer rhoi hysbysiadau gwahardd i atal mynediad i wylwyr i unrhyw faes chwaraeon neu ran ohono, pan ystyrir fod hynny’n risg diogelwch uniongyrchol.

 

Os gwneir cais i drosglwyddo tystysgrif, rhaid i'r awdurdod lleol benderfynu os fyddai'r person y mae'r dystysgrif yn cael ei throsglwyddo iddo yn gymwys ar gyfer cael tystysgrif. Gall yr ymgeisydd fod y deiliad cyfredol o’r dystysgrif, neu'r person y mae'r dystysgrif yn cael ei throsglwyddo iddo.

 

Rhaid i'r awdurdod lleol anfon copi o gais trosglwyddo i brif swyddog heddlu yr ardal, yr awdurdod tân ac achub, a'r awdurdod adeiladau. Byddant yn ymgynghori â hwy am unrhyw newid, adnewyddu neu drosglwyddo arfaethedig.

 

Caniatâd Dealledig

Na. Mae er budd y cyhoedd bod rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni

 

Y cyfnod amser targed yw 60 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyster

 • Tystysgrifau Diogelwch i Feysydd Chwaraeon

  Mae angen tystysgrif diogelwch ar gyfer meysydd pêl-droed neu feysydd chwaraeon eraill sydd â chapasiti i ddarparu ar gyfer  dros 10,000 o wylwyr, yn achos meysydd yr Uwchgynghrair neu'r Gynghrair Bêl-droed yng Nghymru a Lloegr. Diffinnir seiliau o'r fath o dan Ddeddf Diogelwch mewn Maes Chwaraeon 1975 fel "maes dynodedig”.

  Gall tystysgrif diogelwch fod naill ai:

   - yn dystysgrif diogelwch cyffredinol a roddir ar gyfer y defnydd o faes chwaraeon i weithgaredd, neu weithgareddau, penodol yn ystod cyfnod amhenodol

   - yn dystysgrif diogelwch arbennig ar gyfer defnyddio maes chwaraeon i weithgaredd, neu weithgareddau, penodol ar achlysur neu achlysuron penodol

  I fod yn gymwys am dystysgrif diogelwch, rhaid i chi fod yn debygol o fod mewn sefyllfa i atal torri amodau a thelerau tystysgrif.

 • Tystysgrifau diogelwch i stondinau rheoledig mewn meysydd chwaraeon

  Mae Deddf Diogelwch Tân a Mannau Chwaraeon 1987 yn ei gwneud yn ofynnol i feysydd pêl-droed a chwaraeon eraill tu allan i feini prawf “maes dynodedig” sydd â llety â tho i fwy na 500 o bobl, fod â “thystysgrif stondin rheoledig”.

  Gall tystysgrif diogelwch fod naill ai:

   - yn dystysgrif diogelwch cyffredinol sy’n ymdrin â defnydd y stondin i weld y gweithgaredd, neu nifer o weithgareddau, a nodir yn y dystysgrif am gyfnod amhenodol, sy’n dechrau ar ddyddiad penodedig

   - yn dystysgrif diogelwch arbennig sy’n ymdrin â defnydd y stondin i weld y gweithgaredd, neu nifer o weithgareddau, ar achlysur neu achlysuron penodol.

  I fod yn gymwys i gael tystysgrif diogelwch cyffredinol, rhaid i chi fod y person sy’n gyfrifol am:

   - reoli’r maes

   - y gweithgaredd sydd i’w weld o’r stondin ar yr achlysur hwnnw.

   

  Ceir tystysgrifau diogelwch gan yr awdurdod lleol ble lleolir y maes chwaraeon.

   

  Nid yw'r darpariaethau deddfwriaethol yn berthnasol i arenâu dan do, fodd bynnag, bydd maes chwaraeon gyda tho symudol a agorir ar gyfer rhai mathau o chwaraeon yn dod o dan y diffiniad o faes chwaraeon.

   

  

Ffioedd

Nid oes unrhyw ffioedd yn gysylltiedig â’r ceisiadau hyn ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth atodol

Dylai cynlluniau a dogfennau amgaeedig a gyflwynir gan yr ymgeisydd fod yn glir ac yn ddarllenadwy ym mhob ffordd berthnasol, ac y gellir eu darllen, eu hatgynhyrchu ar ffurf ysgrifenedig a’u defnyddio fel cyfeiriad pellach wedi hynny gan ein harolygwyr ac awdurdodau cyfrifol. Lle nad yw hyn yn wir, cysylltir â’r ymgeisydd/ asiant i ailgyflwyno'r cynlluniau.

 

Dylai meysydd chwaraeon nad ydynt angen tystysgrif sicrhau nad yw pobl sy'n gweithio yn y maes (yn ogystal â gwylwyr) yn cael eu rhoi mewn perygl. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974, yn amddiffyn pobl sy'n defnyddio'r adeiladau hyn yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau trwyddedig mwy. 

 

Gellir defnyddio amodau yn ôl disgresiwn y Cyngor.

 

Cwynion ac Iawn Arall

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â’r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Gall unrhyw ddeiliad Tystysgrif sy'n dymuno apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth, neu hepgor unrhyw beth o, eu tystysgrif diogelwch, neu yn erbyn penderfyniad i wrthod newid neu adnewyddu tystysgrif diogelwch, neu gyflwyno hysbysiad gwahardd, apelio i'r llys ynadon. Gallant hefyd apelio i'r llys sirol yn erbyn gorchymyn llys Ynadon.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â’r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Gall unrhyw ddeilydd Tystysgrif sy'n dymuno apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth, neu hepgor unrhyw beth o, eu tystysgrif diogelwch, neu yn erbyn penderfyniad i wrthod newid neu adnewyddu tystysgrif diogelwch, neu gyflwyno hysbysiad gwahardd, apelio i'r llys ynadon. Gallant hefyd apelio i'r llys sirol yn erbyn gorchymyn llys Ynadon.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.