Cost of Living Support Icon

Masnachu Stryd

Os rydych am fasnachu ar y stryd, efallai y bydd angen trwydded arnoch. Mae masnachu stryd yn golygu gwerthu neu ddangos neu roi rhywbeth ar werth.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

Y Broses Ymgeisio

Rhaid cwblhau ffurflen gais gan ddatgan unrhyw gollfarnau. Rhaid cyflwyno’r canlynol:

 • ffurflen gais berthnasol
 • dau lun pasbort o’r ymgeisydd a phob cynorthwyydd arfaethedig
 • ffi ymgeisio berthnasol (nid oes modd ei had-dalu)

Nodyn: Rhaid talu ffi gymeradwyo cyn y gellir cyflwyno’r
 
Rhaid i chi gynnig gwybodaeth benodol, gan gynnwys manylion am y stryd yr ydych yn dymuno masnachi arni a'r dyddiau a’r amseroedd perthnasol. Unwaith y mae cais cyflawn wedi’i gyflwyno, bydd ymgynghoriadau gyda phartïon â diddordeb yn cael eu cynnal gan gynnwys Iechyd yr Amgylchedd, Priffyrdd, Yr Awdurdod Tân, yr Adran Gynllunio ac Awdurdod yr Heddlu.
 
Mae’r cyfnod ymgynghori yn para 28 diwrnod.
 
Dan amgylchiadau penodol, os oes digon o sail i wrthod y cais, gall y Cyngor gyflwyno'r drwydded am ychydig llai o ddyddiau na ofynnwyd amdanynt, neu i fasnachu eitemau penodol yn unig.  Bydd y cyngor un ai’n cymeradwyo'r cais neu yn cyflwyno hysbysiad i chi o fewn amser rhesymol.
 
Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyflwyno os yw'r cyngor yn bwriadu gwrthod cais, yn ei gyflwyno ar delerau gwahanol na’r rhai y gofynnwyd amdanynt, yn cyfyngu ar y masnachu i le penodol mewn stryd, amrywio amodau trwydded neu ddiddymu trwydded. Bydd yr hysbysiad yn cynnwys manylion ar y rhesymau dros y penderfyniad ac yn nodi y gallwch gyflwyno sylwadau'n ysgrifenedig o fewn saith diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad.
 
Adnewyddu
Os mai “adnewyddu” yw’r bwriad, rhaid cyflwyno ffurflen gais gyflawn, ffurflen datgan collfarnau ar gyfer pob cynorthwyydd a’r ffi berthnasol cyn i drwydded bresennol ddod i ben.
 
Masnachu Stryd mewn Digwyddiad Cymunedol
Ar 9 Gorffennaf 2013, gwnaeth y Pwyllgor Trwyddedu benderfynu i ddiwygio’r polisi Masnachu Stryd i gynnwys proses ymgeisio symlach a rhatach i fasnachwyr sy’n dymuno cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol a masnachu am un diwrnod yn unig.
 
Rhaid cyflwyno'r dogfennau i’r Is-adran Trwyddedu o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Bydd proses ymgynghori cyfyngedig yn digwydd, e.e. pan fo’r masnachwr yn bwriadu gwerthu bwyd bydd rhaid ymgynghori ag Adran Iechyd yr Amgylchedd.
 
Bydd masnachwyr yn derbyn Hysbysiad Caniatâd gan Awdurdod Trwyddedu gan gadarnhau eu bod yn caniatáu i hyn ddigwydd. Bydd unrhyw fasnachwr nad ydynt wedi derbyn Caniatâd i fasnachu yn y digwyddiad yn cael eu hystyried yn Fasnachwyr Stryd anawdurdodedig ac yn destun camau cyfreithiol.

 

Cydsyniad Mud

Oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel bod eich hysbysiad wedi cael ei roi os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.
 
Y cyfnod amser targed yw 28 diwrnod calendr.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd

Mae Masnachu Stryd yn berthnasol i Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 Atodlen 4 – Masnachu Stryd.

 • Mae “Masnachu Stryd” yn golygu gwerthu neu arddangos neu gynnig unrhyw beth i'w werthu (gan
  gynnwys rhywbeth byw) mewn stryd
 • Mae “Stryd Ganiatâd” yn golygu stryd ble nad oes hawl masnachu arni heb ganiatâd y cyngor;
 • Mae “Stryd” yn golygu unrhyw lôn, troedffordd, traeth, neu ardal arall y mae gan y cyhoedd fynediad iddi heb balmant ac ardal wasanaeth fel y’i diffinnir yn adran 329, Deddf Priffyrdd 1980 ac unrhyw ran o stryd.

Mae pob stryd ym Mro Morgannwg yn Strydoedd Caniatâd.  Os rydych am fasnachu ar stryd ganiatâd, rhaid i chi gael trwydded masnachu stryd.
 
Rhaid i chi fod dros 17 oed i gael trwydded.
 
Efallai y bydd trwyddedau’n cael eu gwrthod os oes unrhyw un o’r rhesymau isod yn berthnasol:

 • rydych yn dymuno masnachu am lai o ddyddiau na'r nifer o ddyddiau masnachu gofynnol lleiafrifol
 • ydych yn anaddas i fod â thrwydded oherwydd unrhyw gollfarnau blaenorol neu resymau eraill
 • rydych wedi methu â thalu ffioedd o'r blaen dan drwydded masnachu stryd arall
 • does dim digon o le yn y stryd yr ydych yn dymuno masnachu arni, heb ymyrryd ar neu greu unrhyw anghyfleustra i ddefnyddwyr y stryd

Efallai y bydd y Cyngor yn gwrthod cais i fasnachu ar stryd ganiatâd dros resymau y maen nhw’n eu hystyried yn berthnasol.

 

Amodau

 •  Amodau
  Bydd deiliad y Drwydded (a fydd yn cael ei alw’n “y deiliad” o hyn allan, sy’n cynnwys cyd-ddeiliaid y Drwydded os yw'n berthnasol) ac unrhyw berson a gyflogir ganddo ef i'w helpu wrth fasnachu yn ei chyflwyno neu gopi ohoni os oes Swyddog yr Heddlu yn gofyn i'w gweld neu swyddog sydd wedi'i awdurdodi gan Gyngor Bro Morgannwg (a fydd yn cael ei alw’n “y Cyngor” o hyn allan). 
   
  Bydd y caniatâd yn cael ei arddangos mewn man amlwg.
   
  Bydd deiliad y drwydded yn cymryd rhan yn y busnes o fasnachu ar y stryd dan y Caniatâd hwn, ac yn peidio â dyrannu'r rheolaeth ohoni i unrhyw berson arall.
   
  Os oes achos brys, bydd deiliad y drwydded a/neu ei gyflogai yn symud ei gerbyd, ei stondin neu unrhyw ddull masnachu arall os yw Swyddog yr Heddlu neu Swyddog y Cyngor neu unrhyw un o’r gwasanaethau brys yn gofyn iddo wneud.
   
  Bydd deiliad y drwydded yn symud unrhyw gerbyd neu stondin neu ddull masnachu arall yn syth pan fydd yr oriau masnachu yn dod i ben.
   
  Ni fydd deiliad y drwydded yn achosi unrhyw rwystr yn y stryd neu niwsans neu berygl i bobl sy’n ei defnyddio, nac ychwaith yn caniatáu i bobl ymgynnull o’i gwmpas neu ei gerbyd, stondin neu ddull masnachu arall felly a fydd yn achosi niwsans, neu berygl i unrhyw berson sy'n defnyddio'r stryd yn gyfreithlon.
   
  Ni fydd deiliad y drwydded yn gwneud, neu’n achosi i rywbeth ddigwydd ar y stryd a fydd ym marn y Cyngor yn berygl, neu’n dod yn berygl, niwsans neu flinder neu’n achosi niwed neu anghyfleustra i’r Cyngor neu berchnogion neu feddianwyr unrhyw eiddo cyfagos neu i aelodau’r cyhoedd.
   
  Bydd rhaid i ddeiliad y drwydded gario polisi yswiriant yn erbyn atebolrwydd cyhoeddus pob tro mewn perthynas ag anafiadau i drydydd partïon a niwed i eiddo gyda iawndal o leiaf £500,000. Ar gais swyddog y Cyngor, bydd rhaid i ddeiliad trwydded gyflwyno tystiolaeth ddigonol o'r yswiriant hwnnw. 
   
  Ni ddylai deiliad y drwydded wneud unrhyw gloddio neu dyllau o unrhyw fath o gwbl i wyneb y stryd neu leoedd neu osod unrhyw offer o unrhyw fath ar wyneb y stryd.
   
  Ni ddylai’r deiliad roi unrhyw offer na chelfi ar y stryd oni bai ei fod wedi'i nodi yn y Caniatâd hwn, ac mae'n rhaid iddo eu cynnal nhw mewn cyflwr glân a thaclus a pheidio â’u rhoi mewn unrhyw le a fydd yn rhwystro mynediad neu allanfa unrhyw eiddo.
   
  Os caiff cerbyd sefydlog ei defnyddio mewn perthynas â’r masnachu stryd, dylid gwaredu ar unrhyw lidau o'r disbyddwr yn fertigol i'r awyr, a dylid gosod byrddau diferion olew oddi tano i ddiogelu wyneb y stryd.
   
  Ni ddefnyddir unrhyw offer uwchseinio.
   
  Bydd deiliad trwydded masnachu bwydydd poeth yn cario Diffoddwr Tân Powdr Sych 4.5kg ar y cerbyd bob tro.
   
  Os yw deiliad y trwydded yn masnachu o gerbyd sefydlog, bydd y cerbyd hwnnw yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu Cerbydau a'u Defnyddio.  Bydd cerbydau modur yn gyfrifol am eu gyriad eu hunain ac ni fyddant yn cael eu llusgo i'r lleoliad masnachu.
   
  Os rydych yn bwriadu masnachu o stondin, bydd y ffordd y mae’r stondin wedi’i adeiladu a’i faint yn destun cymeradwyaeth Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoliadol.
             
  Mewn achos o dywydd garw, gellid defnyddio cysgod ddim mwy na 3m x 3m.
                         
  Dylid gosod atalwyr tasgu i atal unrhyw dasgu neu olew poeth sy’n weddill ar ôl ei ddefnyddio ar y ferfa / trol / fan symudol.
   
  Rhaid i rywun fod yn gweithio ar y stondin bob tro e.e. wrth fynd i'r toiled, amser cinio, egwyliau neu er mwyn defnyddio cyfleusterau bancio.
   
  Bydd rhaid i bob person sy’n gosod berfâu / troliau ar y safle a chael gwared arnynt ar ddiwedd y cyfnod masnachu fod yn gymwys mewn technegau codi a chario.
   
  Bydd rhaid i ddeiliad y drwydded gadw ei gerbyd neu stondin neu ddull arall a ddefnyddir i fasnachu, a lleoliad masnachu a’r ardal gyfagos yn lân ac yn daclus yn ystod yr oriau a ganiateir ac yn ddi-rwystr ar ddiwedd pob cyfnod masnachu.
   
  Bydd y deiliad yn darparu ac yn talu am finiau sbwriel, neu offer cyffelyb er mwyn gwaredu ar sbwriel o ganlyniad i'r gweithgareddau masnachu stryd a'u symud ar ddiwedd y cyfnod masnachu.
   
  Bydd y deiliad yn gwaredu ar unrhyw ddŵr neu wastraff a gynhyrchir o ganlyniad i’r cerbyd tan ddiwedd y cyfnod masnachu a chael gwared arno mewn rhywle arall, ac yn benodol peidio â chael gwared arno ar unrhyw stryd, ddraen neu gwrs dŵr.
   
  Bydd deiliad y Caniatâd yn cydymffurfio â holl ofynion Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol, Amddiffyn y Cyhoedd a Thai mewn perthynas â masnachu stryd.
   
  Ni ddylid ymgymryd ag unrhyw fasnachu stryd os bydd deddfwriaeth hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, iechyd y cyhoedd neu gynllunio neu ddeddfwriaeth arall a gofynion Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu torri mewn perthynas ag unrhyw faterion o’r fath.
             
  Ni fydd y deiliad yn aseinio, is-osod neu'n gwaredu ar ei fuddiant neu feddiannaeth dan y Caniatâd hwn, ond mae ganddo'r hawl i'w roi i'r Cyngor ar unrhyw adeg.
   
  Gall y Cyngor ddiddymu’r Caniatâd hwn ar unrhyw adeg ac ni fydd y Cyngor yn atebol o gwbl i dalu unrhyw iawndal i’r deiliad mewn perthynas ag unrhyw ddirymiad.
   
  Gall y Cyngor amrywio, newid neu ychwanegu amodau i’r Caniatâd ar unrhyw adeg.

 

 

 

Ffioedd

Nid oes modd ad-dalu’r ffioedd cais ac mae’n rhaid talu’r ffi cyn cyflwyno’r drwydded.

Bydd rhaid talu’r ffi cymeradwyo er mwyn adnewyddu trwydded bresennol.

 

Fees
Math y DrwyddedFfi YmgeisioFfi Cymeradwyo
Masnachu Stryd mewn Digwyddiad Cymunedol (Er caniatâd)

£18.00

Dd/B
Masnachu Stryd 1 diwrnod £22.00  £44.00
Masnachu Stryd 2 ddiwrnod £22.00  £44.00
Masnachu Stryd 3 i 31 diwrnod £44.00  £88.00
Masnachu Stryd hyd at 6 mis £70.00  £727.00
Masnachu Stryd hyd at 12 mis £140.00  £1,454.00

 

Gwybodaeth Ategol

Mae’r holl strydoedd ym Mro Morgannwg wedi’u dynodi yn Strydoedd Caniatâd. Os rydych am fasnachu ar stryd ganiatâd, rhaid i chi gael trwydded masnachu ar y stryd.
 
Gall deiliad trwydded gyflogi pobl eraill i gynorthwyo gyda'r masnachu heb ganiatâd pellach os yw eu henwau a'u cyfeiriadau wedi'u rhoi i'r Cyngor.
 
Nid yw’r canlynol yn Fasnachu Stryd at ddibenion yr atodlen hon: 
 
Pedler
Bydd trwyddedau’n cael eu cyflwyno gan yr heddlu, nid Cyngor Bro Morgannwg.
Mae’r term “pedler” yn golygu unrhyw bedler, tincer, castiwr, trwsiwr cadeiriau neu unrhyw berson sydd, heb geffyl neu anifail arall yn tynnu pwysau, yn teithio ac yn masnachu ar droed o dref i dref neu i dai pobl eraill, gan gario neu werthu unrhyw gynnyrch, crochenwaith neu nwyddau, neu achosi archebion ar gyfer cynnyrch, crochenwaith neu nwyddau yn syth i'w darparu, eu gwerthu neu geisio gwerthu ei sgiliau;
 
Dosbarthwr
Mae Roundsman yn golygu rhywun sy’n mynd o amgylch ei gwsmeriaid i gasglu archebion a darparu nwyddau ac yn dynodi person sy’n dilyn llwybr penodol i wasanaethu cwsmeriaid penodol/adnabyddus at ddibenion cymryd archebion neu ddarparu nwyddau. Mae’r ddeddf yn nodi bod modd gwerthu pethau dros dro, ond mae hynny yn ychwanegol i'r llwybr arferol.
 
Masnachu fel gwerthwr newyddion
Masnachu sy’n digwydd ar safle a dderbynnir fel gorsaf danwydd neu sy'n digwydd ar eiddo a ddefnyddir fel siop neu ar stryd gyferbyn ag eiddo a ddefnyddir fel rhan o fusnes y siop.
 
Marchnad neu ffair
Rhywbeth a wneir mewn marchnad neu ffair, cafwyd yr hawl i wneud hynny drwy grant neu ei sefydlu drwy orfodi gorchymyn.
 
Cefnffordd
Bydd masnachu mewn ardal bicnic ar gefnffordd a ddarperir gan Ysgrifennydd Gwladol dan adran 112 Deddf Priffyrdd 1980.

 

Troseddau a Dirwyon

1) Bydd person sy’n
(a) ymgysylltu mewn masnach stryd neu stryd waharddedig; neu
(b) ymgysylltu mewn masnach stryd ar stryd drwyddedig neu stryd ganiatâd heb awdurdodiad dan 
yr Atodlen hon; neu
(c) torri unrhyw un o’r prif delerau o drwydded masnach stryd; neu
(d) sydd wedi cael awdurdod caniatâd masnach stryd i fasnachu mewn stryd ganiatâd, yn masnachu yn y stryd honno -
    (i) o fan sefydlog, trol, berfa neu gerbyd arall; neu
    (ii) o stondin symudol, heb gael caniatâd i wneud hynny dan baragraff 7(8)    
     uchod;
neu
(e) sy’n torri amod dan baragraff 7(9) uchod, yn euog o drosedd.
 
(2) Bydd unrhyw berson sy'n euog o drosedd dan is-baragraff (1) uchod yn gallu amddiffyn ei hun drwy brofi ei fod wedi cymryd yr holl gamau rhesymol a'r holl diwydrwydd dyladwy i osgoi 
comisiynu’r drosedd.
 
(3) Bydd unrhyw berson sydd yn gwneud ffug ddatganiad mewn perthynas â chais am drwydded i gael caniatâd i fasnachu ar y stryd y mae'r person hwnnw yn gwybod bod y datganiad yn un ffug i 
unrhyw raddau, yn euog o drosedd.
 
(4) Bydd person sy’n euog o drosedd dan y paragraff hwn yn atebol oherwydd collfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol.

 

Cwynion a Phrosesau Unioni Eraill

 •  Unioni Cais na Gymeradwywyd

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn gyntaf:

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

 •  Deiliad Trwydded yn Unioni

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu yn y lle cyntaf: 

   

  Ffôn01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

 •  Cwynion Cwsmeriaid
  Byddem yn argymell os daw cwyn i law, dylech gysylltu â'r masnachwr yn gyntaf, yn ddelfrydol mewn ffurf llythyr gyda thystiolaeth gyflenwi.

   

  Os nad yw hyn wedi gweithio, ac rydych yn byw yn y DU, bydd Consumer Direct yn gallu rhoi cyngor i chi. 

   

  Os oes gennych gŵyn o rywle arall yn Ewrop, cysylltwch â UK European Consumer Centre.

 

 

Rheoliadau a Chanllawiau

Rheoliadau 

 

Cofrestr Gyhoeddus