Trwyddedu Tacsis: Gyrwyr

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn yrrwr tacsi, bydd angen pecyn cais arnoch.  Gallwch naill ai lawrlwytho pecyn cais neu gael copi caled am £5.00 gan yr Adran Drwyddedu yn y Swyddfeydd Dinesig.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Sylwch na fydd hi bob tro’n bosibl rhoi dogfennau eich trwydded i chi ar y diwrnod yr ydych yn cyflwyno eich cais.   Mae’n bosibl y gofynnir i chi ddod yn ôl yn hwyrach i gasglu’r drwydded. Felly, mae’n rhaid i yrwyr gyflwyno ceisiadau adnewyddu i’r Adran Drwyddedu o leiaf 5 diwrnod gwaith CYN dyddiad cau’r drwydded yrru bresennol.Gall peidio â gwneud hynny arwain at fethu â phrosesu eich trwydded erbyn dyddiad terfyn eich trwydded bresennol.

 

Ffurflenni Cais

Mae’r holl wybodaeth y mae ei hangen er mwyn gwneud cais ar gael ym mhecyn cais Gyrwyr Newydd y gellir ei lawrlwytho neu gael copi caled ohono gan yr Adran Drwyddedu am gost o £5.00. Mae hwn ar gael o'r Swyddfeydd Dinesig neu trwy gysylltu â’r Adran Drwyddedu ar 01446 709105 neu Licensing@valeofglamorgan.gov.uk

 

Y broses gais

I ddod yn Yrrwr Cerbyd Hacni a Cheir Llogi Preifat trwyddedig, bydd yn rhaid i chi gyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen gais
 • Dwy ran eich trwydded yrru gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
 • Tystiolaeth yn dangos eich hawl i weithio
 • Y ffi berthnasol
 • Tystysgrif feddygol grŵp 2 gan eich meddyg teulu
 • Ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd dderbyniol
 • Pasio’r prawf gwybodaeth

 

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd 

 • Cod yr Asiantaeth Trwyddedu

  In order for the Licensing Section to view your driving licence information you will need to provide us with a unique code.

   

  This information can be obtained by visiting the GOV.UK website, by phone or by post. In order to save time when making application at the licensing desk please bring this code with you so that a member of the licensing team may obtain your driving licence information.

   

  Please be aware that the code is only valid for 21 days.

   

  Request DVLA Code

 •  Gwiriad Datgelu a Gwahardd (GDG)

  The application process for obtaining a Private Hire / Hackney Carriage Driver Licence requires applicants to complete a Disclosure and Barring Service Check. This disclosure requires applicants to give their address details for the past 5 years.

   

  If you have not been resident in Britain for the past 5 years you will be required to provide the Licensing Authority with a certificate of good conduct from the country in which you were residing. Guidance on how to obtain a certificate of good conduct has been produced by the Disclosure and Barring Service.

 •  Prawf Gwybodaeth

  The conditions enclosed are not an exhaustive list to learn for the test. Please visit your local library and the internet for more reference material e.g Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976 and Town Police Clauses Act 1847.

   

  It is also advisable for you to obtain a map to familiarise yourself with routes and locations e.g. police stations, hospitals, railway stations and places of interest to tourists.

 • Gyrwyr Cerbydau Llogi Preifat

  Evidence suggests that the owners of some Private Hire vehicles are not aware of the law in relation to who may drive the vehicles and under what circumstances.

   

  The legal case of “Benson v Boyce” clarified the law on who may drive licensed Private Hire vehicles. ONLY the holder of a Private Hire driver’s licence may drive a licensed Private Hire vehicle.

   

  Even for social and domestic purposes the driver must hold a Private Hire vehicle driver’s licence, despite what the insurance certificate may appear to say. Further, the vehicle and the driver’s licence must be issued by the same Council. Both the unlicensed driver and the vehicle licence holder face prosecution for the misuse of the vehicle and for no insurance.

   

  The licence holder could also face a disciplinary hearing in front of the Licensing Committee. 

 •  Hawl i fyw a gweithio yn y DU

  Licensing Authorities are required to carry out a check that all applicants have the right to live and work in the UK.

   

  All drivers must provide evidence of their right to live and work in the UK either on application for the grant of a licence or upon renewal of an existing licence.

   

  You will be required to produce a UK Passport (current or expired) / EU Passport (current) or Full UK Birth Certificate together with an official document giving your permanent National Insurance number and name issued by a Government agency or an employer when making application.

   

  Should your current name be different to the name on your birth certificate, additional documents must be presented e.g. original marriage certificate, divorce decree absolute, deed poll.

   

  Should you not hold either of these documents other prescribed documents may be produced e.g. a current Biometric Immigration Document (Biometric Residence Permit),

 

 

Ffioedd

Fees and charges
 Gyrrwr    Ffi  Manylion y costau  
Trwydded newydd (Blwyddyn)   £152  Trwydded £108, GDG Manwl £44  
Adnewyddiad (Blwyddyn) - GDG  £144   Trwydded £100, GDG Manwl £44
Adnewyddiad (Blwyddyn) - dim GDG   £100 Trwydded, dim GDG   
Trwydded (3 blynedd)      £268    Trwydded £224, GDG Manwl £44 
Adnewyddu (blwyddyn) £256   Trwydded £212, GDG Manwl £44 
Pecyn Ymgeisio i Yrwyr       £5 neu ar gael am ddim ar-lein  
Ail-sefyll prawf gwybodaeth  £25  

Ad-daliad bathodyn gyrrwr o £2.50 os cyflwynwyd cyn 01/11/10 neu £3.50 hyd at ac yn cynnwys 29 Tachwedd 2015.

 

Cwynion

Er bod gyrwyr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat a cherbydau’n sefyll profion a chael eu gwirio’n llym cyn iddynt gael trwydded, weithiau rydym yn derbyn cwynion gan y cyhoedd am y gwasanaeth tacsis.

 

I’n helpu i ymchwilio i gŵyn yn llawn mae angen gwybodaeth glir a chryno arnom ynghylch y digwyddiad. I’ch helpu chi, rydym wedi creu ffurflen y gallech fod am ei defnyddio. Os, ar ôl cwblhau’r ymchwiliad, nad oes digon o dystiolaeth i erlyn gyrrwr trwyddedig gofynnir i chi gyflwyno datganiad tyst ac yna gallai fod angen i chi roi tystiolaeth yn y llys.

 

Ni chymerir camau gweithredu swyddogol bob tro gan ei bod yn dibynnu ar nifer o ffactorau; fodd bynnag, caiff pob digwyddiad ei archwilio’n ofalus a’i ystyried gan fod yr Awdurdod bob amser am wella’r gwasanaeth rydym yn ei roi i’r cyhoedd.

 

Cwblhewch y ffurflen hyd y gallwch gan roi’r manylion perthnasol.  Caiff yr holl wybodaeth a roddwch ei thrin â chyfrinachedd llwyr.

 

Os yw Heddlu De Cymru yn ymdrin â digwyddiad, yn gyffredinol rhaid i Swyddogion Gorfodi Trwyddedu Cyngor Bro Morgannwg ddisgwyl nes y cwblheir yr ymchwiliad hwnnw cyn cymryd camau gweithredu neu gynnal ein hymchwiliad ein hun.

 

Fodd bynnag, diogelwch y cyhoedd fyddai'r ffactor penderfynu yn y pen draw. Os bydd swyddogion yn teimlo y byddai disgwyl tan ddiwedd ymchwiliad yr heddlu yn effeithio’n wael ar y cyhoedd, gall yr Adran Drwyddedu gymryd unrhyw gamau gweithredu priodol sy’n angenrheidiol yn ei barn hi a bydd yn gwneud felly. Gallai hyn gynnwys diarddel trwyddedau gyrru gyrwyr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat ar unwaith.