Trwyddedu Tacsis: Gyrwyr

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn yrrwr tacsi, bydd angen pecyn cais arnoch.  Gallwch naill ai lawrlwytho pecyn cais neu gael copi caled am £5.00 gan yr Adran Drwyddedu yn y Swyddfeydd Dinesig.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Sylwch na fydd hi bob tro’n bosibl rhoi dogfennau eich trwydded i chi ar y diwrnod yr ydych yn cyflwyno eich cais.   Mae’n bosibl y gofynnir i chi ddod yn ôl yn hwyrach i gasglu’r drwydded. Felly, mae’n rhaid i yrwyr gyflwyno ceisiadau adnewyddu i’r Adran Drwyddedu o leiaf 5 diwrnod gwaith CYN dyddiad cau’r drwydded yrru bresennol.Gall peidio â gwneud hynny arwain at fethu â phrosesu eich trwydded erbyn dyddiad terfyn eich trwydded bresennol.

 

Ffurflenni Cais

Mae’r holl wybodaeth y mae ei hangen er mwyn gwneud cais ar gael ym mhecyn cais Gyrwyr Newydd y gellir ei lawrlwytho neu gael copi caled ohono gan yr Adran Drwyddedu am gost o £5.00. Mae hwn ar gael o'r Swyddfeydd Dinesig neu trwy gysylltu â’r Adran Drwyddedu ar 01446 709105 neu Licensing@valeofglamorgan.gov.uk

 

Y broses gais

I ddod yn Yrrwr Cerbyd Hacni a Cheir Llogi Preifat trwyddedig, bydd yn rhaid i chi gyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen gais
 • Dwy ran eich trwydded yrru gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
 • Tystiolaeth yn dangos eich hawl i weithio
 • Y ffi berthnasol
 • Tystysgrif feddygol grŵp 2 gan eich meddyg teulu
 • Ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd dderbyniol
 • Pasio’r prawf gwybodaeth

 

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwysedd 

 • Cod yr Asiantaeth Trwyddedu

  Er mwyn i’r Adran Drwyddedu weld gwybodaeth eich trwydded yrru bydd angen i chi roi cod unigryw i ni. 

   

  Gellir cael yr wybodaeth hon o wefan GOV.UK, dros y ffôn neu drwy’r post.  Er mwyn arbed amser wrth wneud cais wrth y ddesg drwyddedu dewch â’r cod hwn gyda chi fel y gall aelod o’r tîm trwyddedu gael gwybodaeth eich trwydded yrru. 

   

  Sylwch fod y cod hwn yn ddilys am 21 awr yn unig.

   

   

   

   

   

  Gofynwch am gôd DVLA

 •  Gwiriad Datgelu a Gwahardd (GDG)

  Yn rhan o’r broses o gael Trwydded Yrru Cerbyd Hacni / Llogi Preifat, mae angen i ymgeiswyr gwblhau Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Wrth wneud hyn mae angen i ymgeiswyr roi manylion eu cyfeiriadau ar gyfer y 5 mlynedd ddiwethaf.  

   

  Os nad ydych wedi bod yn byw ym Mhrydain ers y 5 mlynedd ddiwethaf, bydd angen i chi roi i’r Awdurdod Trwyddedu dystysgrif ymddygiad da o’r wlad yr oeddech yn byw ynddi.  Mae canllaw ar sut mae cael tystysgrif ymddygiad da wedi’i chreu gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

   

   

 •  Prawf Gwybodaeth

  Nid yw’r amodau amgaeedig yn rhestr gynhwysfawr i’w dysgu ar gyfer y prawf.  Ewch i’ch llyfrgell leol ac ar y rhyngrwyd i gael mwy o ddeunyddiau cyfeirio e.e. Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 a Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847. 

   

  Cynghorir eich bod hefyd yn cael map er mwyn dod yn gyfarwydd â llwybrau a lleoliadau e.e. gorsafoedd heddlu, ysbytai, gorsafoedd trenau a lleoedd o ddiddordeb i dwristiaid. 

   

   

 • Gyrwyr Cerbydau Llogi Preifat

  Mae tystiolaeth yn dangos nad yw perchenogion rhai cerbydau Llogi Preifat yn ymwybodol o’r gyfraith mewn perthynas â phwy sy’n cael gyrru’r cerbydau ac o dan ba amgylchiadau.  

   

  Eglurodd achos cyfreithiol “Benson v Boyce” y gyfraith ar bwy sy’n cael gyrru cerbydau Llogi Preifat trwyddedig.  DIM OND deiliad trwydded yrru Cerbyd Llogi Preifat sy’n cael gyrru cerbyd Llogi Preifat trwyddedig. 

   

  Hyd yn oed at ddibenion cymdeithasol a domestig mae’n rhaid i yrrwr fod â thrwydded yrru Cerbyd Llogi Preifat, er gwaethaf yr hyn y mae tystysgrif yswiriant yn ei ddweud.  Hefyd, rhaid i drwydded y cerbyd a’r gyrrwr gael eu cyhoeddi gan yr un Cyngor.  Mae’r gyrrwr heb drwydded a deiliad trwydded y cerbyd yn wynebu cael eu herlyn am gamddefnyddio’r cerbyd neu am beidio â chael yswiriant.  

   

  Hefyd gallai deiliad y drwydded wynebu gwrandawiad disgyblu o flaen y Pwyllgor Trwyddedu. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  Hawl i fyw a gweithio yn y DU

  Mae angen i Awdurdodau Trwyddedu wirio bod gan yr holl ymgeiswyr yr hawl i fyw a gweithio yn y DU. 

   

  Rhaid i’r holl yrwyr roi tystiolaeth o’u hawl i fyw a gweithio yn y DU naill wrth wneud cais am drwydded neu wrth adnewyddu trwydded gyfredol.  

   

  Bydd gofyn i chi gyflwyno Pasbort y DU (cyfredol neu hen) / Pasbort yr UE (cyfredol) neu Dystysgrif Eni Lawn y DU ynghyd â dogfen swyddogol sy’n nodi eich enw a’ch rhif Yswiriant Gwladol parhaol a roddwyd gan asiantaeth Lywodraeth neu gyflogwr wrth wneud cais.  

   

  Os yw eich enw cyfredol yn wahanol i’r enw ar eich tystysgrif eni, rhaid cyflwyno dogfennau ychwanegol e.e. tystysgrif briodas wreiddiol, archddyfarniad absoliwt ysgariad, gweithred newid enw. 

   

  Os nad oes gennych y dogfennau hyn, gellir cyflwyno dogfennau eraill e.e. Dogfen Fewnfudo Fiometreg gyfredol (Trwydded Breswylio Fiometreg). 

   

   

   

   

   

   

   

   

Mae tystiolaeth yn dangos nad yw perchenogion rhai cerbydau Llogi Preifat yn ymwybodol o’r gyfraith mewn perthynas â phwy sy’n cael gyrru’r cerbydau ac o dan ba amgylchiadau.  Eglurodd achos cyfreithiol “Benson v Boyce” y gyfraith ar bwy sy’n cael gyrru cerbydau Llogi Preifat trwyddedig.  DIM OND deiliad trwydded yrru Cerbyd Llogi Preifat sy’n cael gyrru cerbyd Llogi Preifat trwyddedig.  Hyd yn oed at ddibenion cymdeithasol a domestig mae’n rhaid i yrrwr fod â thrwydded yrru Cerbyd Llogi Preifat, er gwaethaf yr hyn y mae tystysgrif yswiriant yn ei ddweud.  Hefyd, rhaid i drwydded y cerbyd a’r gyrrwr gael eu cyhoeddi gan yr un Cyngor.  Mae’r gyrrwr heb drwydded a deiliad trwydded y cerbyd yn wynebu cael eu herlyn am gamddefnyddio’r cerbyd neu am beidio â chael yswiriant.  Hefyd gallai deiliad y drwydded wynebu gwrandawiad disgyblu o flaen y Pwyllgor Trwyddedu. 

Yn rhan o’r broses o gael Trwydded Yrru Cerbyd Hacni / Llogi Preifat, mae angen i ymgeiswyr gwblhau Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Wrth wneud hyn mae angen i ymgeiswyr roi manylion eu cyfeiriadau ar gyfer y 5 mlynedd ddiwethaf.

 

Os nad ydych wedi bod yn byw ym Mhrydain ers y 5 mlynedd ddiwethaf, bydd angen i chi roi i’r Awdurdod Trwyddedu dystysgrif ymddygiad da o’r wlad yr oeddech yn byw ynddi.  Mae canllaw ar sut mae cael tystysgrif ymddygiad da wedi’i chreu gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

 

Ffioedd

Fees and charges
 Gyrrwr    Ffi  Manylion y costau  
Trwydded newydd (Blwyddyn)   £152  Trwydded £108, GDG Manwl £44  
Adnewyddiad (Blwyddyn) - GDG  £144   Trwydded £100, GDG Manwl £44
Adnewyddiad (Blwyddyn) - dim GDG   £100 Trwydded, dim GDG   
Trwydded (3 blynedd)      £268    Trwydded £224, GDG Manwl £44 
Adnewyddu (blwyddyn) £256   Trwydded £212, GDG Manwl £44 
Pecyn Ymgeisio i Yrwyr       £5 neu ar gael am ddim ar-lein  
Ail-sefyll prawf gwybodaeth  £25  

Ad-daliad bathodyn gyrrwr o £2.50 os cyflwynwyd cyn 01/11/10 neu £3.50 hyd at ac yn cynnwys 29 Tachwedd 2015.

 

Cwynion

Er bod gyrwyr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat a cherbydau’n sefyll profion a chael eu gwirio’n llym cyn iddynt gael trwydded, weithiau rydym yn derbyn cwynion gan y cyhoedd am y gwasanaeth tacsis.

 

I’n helpu i ymchwilio i gŵyn yn llawn mae angen gwybodaeth glir a chryno arnom ynghylch y digwyddiad. I’ch helpu chi, rydym wedi creu ffurflen y gallech fod am ei defnyddio. Os, ar ôl cwblhau’r ymchwiliad, nad oes digon o dystiolaeth i erlyn gyrrwr trwyddedig gofynnir i chi gyflwyno datganiad tyst ac yna gallai fod angen i chi roi tystiolaeth yn y llys.

 

Ni chymerir camau gweithredu swyddogol bob tro gan ei bod yn dibynnu ar nifer o ffactorau; fodd bynnag, caiff pob digwyddiad ei archwilio’n ofalus a’i ystyried gan fod yr Awdurdod bob amser am wella’r gwasanaeth rydym yn ei roi i’r cyhoedd.

 

Cwblhewch y ffurflen hyd y gallwch gan roi’r manylion perthnasol.  Caiff yr holl wybodaeth a roddwch ei thrin â chyfrinachedd llwyr.

 

Os yw Heddlu De Cymru yn ymdrin â digwyddiad, yn gyffredinol rhaid i Swyddogion Gorfodi Trwyddedu Cyngor Bro Morgannwg ddisgwyl nes y cwblheir yr ymchwiliad hwnnw cyn cymryd camau gweithredu neu gynnal ein hymchwiliad ein hun.

 

Fodd bynnag, diogelwch y cyhoedd fyddai'r ffactor penderfynu yn y pen draw. Os bydd swyddogion yn teimlo y byddai disgwyl tan ddiwedd ymchwiliad yr heddlu yn effeithio’n wael ar y cyhoedd, gall yr Adran Drwyddedu gymryd unrhyw gamau gweithredu priodol sy’n angenrheidiol yn ei barn hi a bydd yn gwneud felly. Gallai hyn gynnwys diarddel trwyddedau gyrru gyrwyr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat ar unwaith.