Gweithredwr Pontydd Pwyso

Rhaid i bob person sy'n gwneud gwaith pwyso ar bont bwyso gyhoeddus y codir tâl amdano, ddal tystysgrif gan Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau i ddangos ei fod / bod yn ddigon gwybodus i wneud y gwaith pwyso hwnnw.

 

SRS Wales logoAdran:

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Bydd ymgeiswyr am dystysgrif yn sefyll prawf llafar ac ymarferol gan Arolygydd a bydd yn ofynnol iddynt ddangos y gallu i wneud y canlynol:

 • gweithredu'r bont bwyso yn foddhaol
 • cwblhau unrhyw docynnau pontydd pwyso a dogfennaeth gysylltiedig yn foddhaol
 • deall termau sylfaenol sy'n gysylltiedig â gweithredu pont bwyso
 • deall eu dyletswyddau fel gweithredwyr pont bwyso
 • deall achosion o dwyll posibl a allai, yn ddiarwybod, fod yn cael ei gynorthwyo gan weithredwr pont bwyso
 • deall sut y gall cywirdeb y bont bwyso gael ei effeithio
 • perfformio rhifyddeg syml (mae defnyddio cyfrifiannell yn cael ei ganiatáu)

Cyn gwneud cais am sefyll prawf, sicrhewch eich bod wedi derbyn hyfforddiant digonol yng ngweithrediad yr offer.

 

Mae'n bolisi gan yr awdurdod hwn i gyfyngu cwmpas unrhyw dystysgrif i'r bont bwyso y bydd disgwyl i’r gweithredwr ei defnyddio, a phetai’r bont bwyso yn cael ei disodli neu ei newid bydd angen tystysgrif newydd. 

 

Caniatâd Dealledig

Na. Mae er budd y cyhoedd bod yr awdurdod yn gorfod prosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

 

Yr amser targed yw 28 diwrnod calendr

 

Bydd modd ei ymestyn os nad yw'r prawf wedi ei gynnal a/neu ei basio.

 

Cefndir a Meini Prawf Cymhwyster

Mae yna gyfrifoldeb ar weithredwyr offer pwyso cyhoeddus i sicrhau y gallant gyflawni eu dyletswyddau'n gymwys a gonest.

 

Cyn y bydd gweithredydd yn trefnu bod pont bwyso ar gael i’r cyhoedd, sef gwasanaeth y codir tâl amdano, rhaid i’r gweithredwr fod â thystysgrif a roddir gan y Gwasanaeth Safonau Masnach yn dilyn cwblhau prawf hyfedredd yn foddhaol. I gael y dystysgrif, mae angen i'r gweithredwr fod yn gyfarwydd â deddfwriaeth sy'n ymwneud â chyfarpar pontydd pwyso a'u gweithio, yn arbennig Adran 18 - 20 Deddf Pwysau a Mesurau 1985.

 

Mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r wybodaeth sydd ei hangen:

Gweithredu’r bont bwyso benodol yn foddhaol, gan gynnwys gweithio unrhyw offer ac argraffwyr tocynnau sydd ynghlwm wrth PC a pherfformio rhifyddeg sylfaenol 

 

Deall ei ddyletswyddau fel gweithredwr pont bwyso, ee sicrhau bod y cerbyd yn gyfan gwbl ar blât y bont bwyso a neb, gan gynnwys y gyrrwr na’r teithwyr, yn y cerbyd nac ar y plât

 

Sut, bob amser, i gadw ‘cydbwysedd’ y bont bwyso, h.y. dangos darlleniad sero pan fo’n wag a'r ffyrdd o sicrhau darlleniad sero bob amser. Gall 'cydbwysedd' newid oherwydd baw neu’r tywydd. Bydd 'cydbwysedd' anghywir yn dangos darlleniadau pwyso anghywir. Dylai cynorthwywyr fod yn ymwybodol o’r diffygion cyffredin sy’n achosi darlleniadau pwyso anghywir.

 

Cwblhau unrhyw docynnau pontydd pwyso a dogfennaeth gysylltiedig yn foddhaol. Mae hyn yn cynnwys dyddiad ac amser y pwyso, rhif cofrestru'r cerbyd a manylion y llwyth.

 

Os gwneir camgymeriad wrth gynhyrchu tocyn pwyso rhaid peidio â newid dim - mae'n rhaid canslo’r tocyn a chynhyrchu un newydd yn ei le. 

 

Deall achosion o dwyll posibl a allai, yn ddiarwybod, fod yn cael ei gynorthwyo gan weithredwr y bont bwyso

  

Amodau

Deddf Pwysau a Mesurau 1985

Mae'n rhaid i weithredwyr offer pwyso cyhoeddus dan Adran 18 ddal tystysgrif cymhwyster gan Brif Swyddog Safonau Masnach

 

Adran 19 (i) rhaid pwyso yn ôl y galw oni bai bod ganddynt achos rhesymol dros beidio â gwneud hynny.

(ii) rhaid pwyso’n deg

(iii) rhaid rhoi i'r person sy'n gofyn am y pwyso roi datganiad ysgrifenedig o’r darlleniad pwyso

(iv) rhaid cadw cofnod yn manylu ar: amser, dyddiad, manylion i adnabod y cerbyd, i adnabod y llwyth ar y cerbyd

(v) ni chaiff wneud cofnod ffug na rhoi datganiad anwir

(vi) ni chaiff gyflawni unrhyw dwyll

(vii) os gofynnir i berson sy’n dod ag eitem i’w phwyso am ei enw a'i gyfeiriad yna bydd raid iddo eu rhoddi i’r gweithredwr

(viii) rhaid cadw cofnodion pwyso am ddwy flynedd

(ix) ni chaniatei'r dinistrio na difwyno cofnodion cyn pen dwy flynedd 

 

Rheoliadau Offer Pwyso (Peiriannau Pwyso Awtomatig EEC) 1988

Rheol. 4 (7): Ni chaiff neb  'bwyso ddwy waith' at ddibenion masnachol

 

Ffioedd

Nid oes unrhyw ffioedd yn gysylltiedig â’r broses ymgeisio hon ar hyn o bryd..

 

Gwybodaeth Atodol

 • Hunanasesiad

  Os nad ydych yn gallu ateb y cwestiynau canlynol byddem yn argymell eich bod yn ceisio cyngor pellach a thrafod y mater gyda'ch goruchwyliwr.

   - Allwch chi weithio'r offer pwyso yn hyderus?

   - Ble cedwir y 'tocynnau copi' neu’r cofnodion?

   - Allwch chi wrthod gwneud gwaith pwyso i’r cyhoedd? Os gallwch, pryd?

   - Pa fanylion y mae’n rhaid eu dangos yn y 'cofnodion'?

   - A fyddech yn pwyso 'ceffyl'?

   - Pa mor hir y dylid cadw cofnodion?

   - Beth ydych chi'n ei ddeall wrth y termau Cydbwysedd, Pwysau net, Pwyso dwywaith?

   - Beth fydd yn digwydd i 'gydbwysedd' pan fo'n bwrw glaw?

   - Beth fyddwch chi'n ei wneud os yw teithwyr yn gwrthod mynd o’r cerbyd?

   - Os nad ydych yn gallu gweld y llwyth, beth fyddwch yn ei wneud?

   - Mae'r cerbyd yn rhy hir i ffitio ar blât eich pont bwyso. Beth fyddwch chi'n ei wneud?

   - Pam ddylech chi beidio byth â gadael bylchau ar docyn pont bwyso?

   - Pam y dylai 'pobl' sy’n dod ag eitemau i’w pwyso geisio eich camarwain.

   

  Wrth baratoi ar gyfer eich prawf disgwyliwch, os gwelwch yn dda, gwestiynau ychwanegol at y rhai  uchod gan fod y rhain yma fel cymorth i chi benderfynu pa mor barod ydych..

   

 • Cofnodion

  Rhaid i Weithredwr y Bont Bwyso sicrhau bod cofnod o bob darlleniad pwyso yn cael ei gadw. Rhaid i'r cofnodion hyn gael eu cadw am o leiaf 2 flynedd. Os yw'r copi dyblyg o'r tocyn pont bwyso'r unig gofnod o'r pwyso, mae'n rhaid hefyd iddo nodi:

   - Yr amser pwyso

   - Rhif cofrestru'r cerbyd (os yn berthnasol)

   - Y pwysau a nodwyd

   - Y dyddiad

   - Natur y llwyth

   

  Os yw Gweithredwr y Bont Bwyso yn amau unrhyw afreolaidd-dra mewn cais am, neu yng nghyswllt defnyddio pont bwyso gyhoeddus, rhaid rhoi gwybod am hynny i’r swyddfa Safonau Masnach leol. 

 • Arfer Pwyso Da 

  Mae angen cynnal gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod gwagle rhwng y plât a'r ffrâm o’i gwmpas. Os yw’r peiriant pwyso yn gweithio gan ddefnyddio lifer gwaith gwaelod dylai'r plât siglo’n rhydd tua’i ddau ben.

   

  Mae angen cynnal gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod y bont bwyso yn briodol gytbwys heb lwyth arni  a’r dangosydd yn darllen sero. Rhaid i Weithredwr y bont bwyso wybod sut i gydbwyso'r peiriant pwyso.

   

  Bydd cydbwysedd y bont bwyso yn cael ei effeithio gan faw ac ati yn hel ar y plât neu o’i gwmpas. Mae angen ei lanhau'n rheolaidd i rwystro baw gormodol rhag cronni.

   

  O dan y plât, efallai y bydd baw (tywod) cronedig yn cael effaith ar liferi a chelloedd llwyth a dylid ei glirio yn ôl yr angen. Os yw eich pont bwyso yn dueddol o hel baw bydd angen rhaglen waith i’w chynnal a’i chadw’n rheolaidd.

   

  Pan fo twll dan bont bwyso, gall lefel uchel y dŵr ynddo effeithio ar gydbwysedd a chywirdeb gan achosi i’r liferi a’r gwaith gwaelod ‘nofio’. Dan amgylchiadau o'r fath, rhaid sicrhau bod cyfleusterau pwmpio ar gael a bydd disgwyl i Weithredwr y Bont Bwyso wybod sut i'w defnyddio.

   

  Y peth mwyaf cyffredin sy’n achosi gwallau 'cydbwysedd' yw glaw ar y plât. Yn ystod cyfnodau o law bydd angen gwirio’r cydbwysedd a’i gywiro’n amlach nag arfer ac unwaith yn rhagor wrth i’r plât sychu.

   

 • Gweithdrefnau Pwyso

  Cynghorir chwi i bwyso pob cerbyd heb deithwyr na gyrrwr ynddo. Onid yw hyn yn bosibl neu os yw'r unigolion yn gwrthod gadael y cerbyd dylid gwneud nodyn o’r digwyddiad gan gofnodi faint o unigolion sydd yn y cerbyd. Dylid rhoi’r nodyn hwn ar y tocyn ac ar unrhyw gofnod arall.

   

  Mae angen y wybodaeth hon oherwydd y gall fod rhai unigolion yn dymuno cynyddu pwysau GROS y llwyth drwy ychwanegu teithwyr ac os a phryd y nodir pwysau gwag heb deithwyr yna bydd pwysau'r llwyth yn ymddangos yn drymach.

   

  Dylai gweithredwyr pontydd pwyso gymryd gofal arbennig pan fo teithwyr ar neu yng nghyffiniau'r plât.

   

  Lle bo hynny'n ymarferol, dylai'r Gweithredwr Pontydd Pwyso wirio'r llwyth ei hun ac os nad yw hynny’n bosibl, dylai'r tocyn ddangos pwysau’r llwyth yn ôl yr hyn a ddywedodd y gyrrwr.

   

  Dylai gweithredwyr pontydd pwyso fod yn ymwybodol y gall pobl sy’n dod â llwythi i gael eu pwyso guddio eitemau trwm dan y llwyth a nodir. Wedyn bydd yr eitem drom yn cael ei thynnu o’r llwyth cyn danfon y nwyddau i brynwr.

  e.e. Blociau concrid gyda metel sgrap. Mae'r llwyth yn cael ei nodi fel metel sgrap ac ar ôl ei bwyso bydd y concrid yn cael ei dynnu allan a’r metel sgrap yn cael ei werthu yn ôl y pwysau uwch. Felly, byddai'r tocyn pont bwyso yn cael ei gwblhau yn briodol fel 'metel sgrap / concrid'.

   

  Dylai'r Gweithredwr bob amser wirio rhif cofrestru pob cerbyd ei hun yn hytrach na dibynnu ar y gyrrwr.

   

  Dylai Gweithredwr y Bont Bwyso gael golwg glir a dirwystr ar y plât a sicrhau bod y cerbyd sy’n cael ei bwyso yn cael ei osod ar y plât. Dylai Gweithredwr y Bont Bwyso fod yn ymwybodol y gall pobl sy'n gofyn am bwyso adael olwyn, yn fwriadol, dros ymyl y plât i leihau'r pwysau a ddangosir. Mae hyn naill ai yn cael ei wneud i leihau'r pwysau gwag (ac felly gynyddu pwysau ymddangosiadol y llwyth neu i ymddangos o dan y pwysau cyfreithiol a ganiateir yng nghyswllt gorlwytho.

   

  Mae'n anghyfreithlon pwyso ddwy waith pan fo’r pwyso yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trafodiad masnach. e.e. llwyth o wair ar werth yn rhywle arall.

   

  Gyrwyr weithiau yn gofyn am bwyso i sicrhau nad ydynt yn gorlwytho ar echelau unigol

  Caniateir cymryd darlleniadau pwyso ar echelau unigol ond dylai'r tocyn a’r cofnodion ddangos yn glir pa fath o ddarlleniadau pwyso sy’n cael eu cymryd a pha echelau gafodd eu pwyso ac yn y blaen. Ar y tocyn bydd angen nodi - "Nid yw’r darlleniadau pwyso i gael eu defnyddio i bwrpas masnachol".

   

 • Tocyn Pontydd Pwyso

  Rhaid i Weithredwr Pont Bwyso gyflwyno datganiad ysgrifenedig o'r pwysau a nodwyd i'r person sy’n gofyn am bwyso neu i’w asiant (gall hyn fod yn drefniant ffurfiol neu anffurfiol ond dylai'r datganiad bob amser fod ynghlwm wrth y cerbyd).

   

  Rhaid iddynt gofnodi’r pwysau a nodwyd yn y blwch GROS neu GWAG ar y tocyn pontydd pwyso fel y bo'n briodol

  Os bydd y tocyn yn cael ei gyflwyno, yna mae'n rhaid i weithredwr y bont bwyso gofnodi HEB EI BWYSO neu dynnu llinellau ar draws y lle a ddarperir ar gyfer cofnodion eraill. RHAID i weithredwyr BEIDIO â nodi yn y blwch pwysau gwag ‘run darlleniad pwyso a RODDWYD gan y gyrrwr, gan mai darlleniadau pwyso gan weithredwr y bont bwyso yn unig sydd i’w cofnodi.

   

  Os yw'r gyrrwr yn bwriadu dychwelyd ar ôl llwytho i bwyso'r un cerbyd eilwaith a’i gofnodi ar yr un tocyn, dylai'r tocyn gael ei gadw hyd oni fydd yr ail ddarlleniad pwyso wedi’i gwblhau. Ni ddylai Gweithredwr y Bont Bwyso byth roi tocyn ac ynddo unrhyw fylchau gweigion. Rhaid iddynt gwblhau'r manylion eraill sydd eu hangen ar y tocyn

   

  NODER: Yn aml, pan fo penwaith electronig gydag argraffydd tocynnau mae’r wybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n llawn neu'n rhannol i’r tocyn. Fodd bynnag, os yw hyn yn methu bydd raid gofalu bob amser bod cofnod yn llawn a bydd raid clandro’r rhifau’n gywir. 

 • Deddf Traffig y Ffyrdd (Gorlwytho Cerbydau)

  Er nad yw hwn, mewn gwirionedd, yn fater i Weithredwr Pont Bwyso ardystiedig byddai’r Awdurdod hwn yn disgwyl i weithredwr fod â gwybodaeth sylfaenol am bwysau cerbydau.

  Os ydyw Gweithredwr Pont Bwyso, ar ôl iddo bwyso cerbyd, yn amau bod y pwysau yn uwch na'r hyn a ganiateir i’r cerbyd ar y briffordd, dylai dynnu sylw'r gyrrwr at y cofnod pwysau. Ymhellach, dylid  nodi ar y tocyn 'cerbyd wedi’i orlwytho o bosib'.

   

  Nid oes gan Weithredwr Pont Bwyso awdurdod i

  - atal tocyn y bont bwyso

  - atal y cerbyd rhag gadael. 

 

 

  

Tramgwyddau a Chosbau

Bydd swyddog pont bwyso gyhoeddus sy'n cyflawni unrhyw un o'r canlynol yn euog o drosedd:

 • Heb achos rhesymol, ddim yn pwyso ar ôl derbyn cais i wneud hynny
 • Yn pwyso’n annheg
 • Yn methu â darparu cofnod ysgrifenedig o'r darlleniad pwyso a gofnodwyd
 • Yn methu â chadw cofnod cywir o'r pwyso, gan gynnwys amser a dyddiad y pwyso ac, wrth bwyso cerbyd, yn methu â chadw manylion y cerbyd nac unrhyw lwyth arno i bwrpas adnabod y cerbyd a’r llwyth
 • Yn darparu datganiad ffug o unrhyw bwysau ac yn cadw cofnod ffug o unrhyw bwysau
 • Yn twyllo mewn cysylltiad ag unrhyw bwyso neu bwyso honedig

Y gosb uchaf am dwyll mewn cysylltiad â phwyso cyhoeddus yw dirwy o £5,000 neu chwe mis yn y carchar, neu'r ddau. Y gosb uchaf am gofnodi pwysau ffug yw dirwy o £5,000.

 

Cwynion ac Iawn Arall

 

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.

 

Rheoliadau a Chanllawiau

 

 

Cofrestr gyhoeddus