Y Fro Ddeniadol

Hoffem glywed eich syniadau am dreialu mentrau twristiaeth newydd, neu brojectau sy'n datblygu hunaniaeth leol.

 

Gallai’ch syniadau geisio defnyddio asedau treftadaeth lleol, creu gweithgareddau yn amgylchedd naturiol neu arfordir helaeth y Fro wledig, ystyried ffyrdd o annog y defnydd o adnoddau lleol fel bwyd a doid neu gelf a chrefft, neu rywbeth arall!

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

rawpixel-247282-unsplash

Gŵyl Grefftau a Llwybr Stiwdios

Mae aelodau’r Rhwydwaith Crefftau wedi dod ynghyd i ddatblygu gŵyl gwneuthurwyr newydd ar gyfer y Fro.  Byddan yn peilota’r awydd am yr ŵyl gan wneuthurwyr ac ymwelwyr ac yn ystyried gwerth stiwdios untro fel rhan o lwybr stiwdios agored. Mae’r ŵyl yn debygol o gael ei chynnal yn ystod pythefnos olaf mis Medi 2019.

Coast

Rhwydwaith Gweithgareddau Antur y Fro  

Sefydlwyd y rhwydwaith hwn yn dilyn yr argymhellion yn yr Astudiaeth Ddichonoldeb Gweithgareddau Arfordirol.

 

Wedi'i gomisiynu gan Gymunedau Gwledig Creadigol, mae'r rhwydwaith yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Paul Donovan o Escape Routes gyda chefnogaeth Profiad yr Iwerydd. Cynhaliwyd y cyntaf o'r cyfarfodydd bron ym mis Hydref 2020, ac mae'r grŵp yn parhau i dyfu a chyfarfod ar-lein (ac yn bersonol pan fydd rheolau'n caniatáu) bob deufis.

 

Astudiaeth Ddichonoldeb

Film

Gŵyl Ffilmiau’r Fro - Cynefin Cudd

Roedd "Gŵyl Ffilmiau’r Fro 2019 - Y Cudd Yma" yn ŵyl ffilmiau beilot lwyddiannus a gynhaliwyd dros gyfnod o bythefnos (26 Medi - 5 Hydref

2019) ar draws 9 lleoliad gwahanol gan ddangos dros 50 o ffilmiau.

 

Nod yr ŵyl ffilm beilot hon oedd profi digwyddiadau a oedd yn dathlu ffilm, gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau nad oeddent wedi'u cyfyngu i ddangosiadau yn unig, o gofio bod y gymuned leol ac ymwelwyr yn cael profiad o'r sinema mewn ffyrdd gwahanol.

 

Un o nodau eraill yr ŵyl beilot oedd profi a defnyddio'r lleoliadau hanesyddol yng nghefn gwlad Bro Morgannwg i gefnogi busnesau lleol a mentrau cymdeithasol wrth greu digwyddiadau ffilm unigryw a oedd yn cynnig ymdeimlad o le trwy lwyfan ffilm i'r gymuned leol a’r tu hwnt.

 

Twristiaeth Ffilm

Cyclists

Beicio yn y Fro

Dechreuodd y prosiect fel astudiaeth ddichonoldeb i ddeall a ddylem fod yn hyrwyddo beicio yn y Fro. Datblygodd hyn i greu cynnwys newydd ar gyfer y wefan.

 

Beicio yn y Fro Reidio gyda GPS

 

log cross section by joel-jasmin

Y Ffawydd Twt

Mae'r gymuned leol yn archwilio ffyrdd o ddisgrifio ac archwilio bywyd ôl-goed un coeden arbennig iawn, ffawydd mawr wedi'i leoli yn y Parc Twt, a amcangyfrifir iddo gael ei blannu ym 1770. Bydd y prosiect yn dogfennu a dathlu crefftau a sgiliau coed trwy wyliau, gweithdai a arddangosfeydd. 

 

Y Ffawydd Twt

Crafts Network

Rhwydwaith Crefftau

Mae crefftwyr proffesiynol ac amaturiaid ledled y Fro’n rhannu awydd i ddatblygu eu crefftau, sicrhau mwy o gyfleoedd i arddangos, gwerthu, addysgu a gweithio, ac efallai y gallent gael budd o gael Rhwydwaith Crefftau i ystyried y cyfleoedd hyn a dod i nabod pobl o gyffelyb fryd. Cynhelir cyfres fer o gyfarfodydd y Rhwydwaith Crefftau i bennu yr angen am hyn. 

 

Adroddiad ar Broject rhwydwaith crefftau

WreckersRun_Game_iPad

Blwyddyn Chwedlau a’r Môr

Yn cynnig gweithdai ysbrydoledig a digwyddiadau rhwydweithiol ar Flwyddyn Chwedlau a’r Môr Croeso Cymru.  Roedd y sesiynau hyn ar gyfer unrhyw un oedd a yn rhan o’r economi dwristiaeth o fusnesau i grwpiau cymunedol a chenhadon, neu sydd â diddordeb mewn datblygu digwyddiadau neu weithgareddau newydd. 

Event Pop Up

Digwyddiadau Untro

Yn hydref 2016 gwnaethom gefnogi nifer o drefnwyr digwyddiadau i dreialu digwyddiadau dros dro newydd ym mae Dwnrhefn ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Helpodd y project i drefnwyr y digwyddiad arbrofi â lleoliad gwledig heriol, newydd i gynnal digwyddiadau. Mae pecyn cymorth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau, ac adroddiad gwerthuso, ar gael.

 

Adroddiad Gwerthuso Digwyddiadau Dros Dro Dwnrhefn

Pecyn Cymorth Saesneg Digwyddiadau Dros Dro

Pecyn Cymorth Digwyddiadau Marchnata

Vale School Trips Logo

Tripiau Ysgol y Fro 

Mae’r project hwn am weithio gyda nifer o atyniadau a sefydliadau i fapio, ymchwilio, datblygu a threialu pecynnau Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion yn y Fro wledig. 

 

Datblygwyd porthol gwefan newydd i dripiau ysgol ynghyd â nifer o adnoddau.

 

 

Teithiau Ysgol

welcome screen-03  tablet-01

Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid Digidol

Cydnabyddwn fod pobl yn dal i hoffi cael gwybodaeth wedi’i phrintio yn enwedig mapiau, llwybrau cerdded a chanllawiau. Cydnabyddwn hefyd fod argraffu’n ddrud ... bydd y cynllun peilot hwn yn dysgu agweddau pobl at dalu neu roi adnoddau print, a ffyrdd o gasglu’r incwm fel ei fod yn mynd yn ôl i’r ffynhonnell gywir yn barod at yr argraffiad nesaf. 

heritage coast 7

Astudiaeth o Ddichonoldeb Masnachol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried y cyfleoedd masnachol ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ac yn canolbwyntio’n benodol ar dri phrif faes sef: Digwyddiadau ym Mae Dwnrhefn, Datblygiadau yng Nghanolfan yr Arfordir Treftadaeth a darpariaeth Canolfan Achubwyr Bywyd Pen y Bont yn Aberogwr.

 

Astudiaeth o Ddichonoldeb yr Arfordir Treftadaeth

St illtud

Dathlu Sant Illtud

Ystyried y ffyrdd y mae eraill yn dathlu Sant Illtud, rhannu arfer dda, datblygu cysylltiadau a phartneriaethau a chreu rhagor o ddiddordeb yn Llanilltud Fawr.

 

Gallwch weld adroddiad y prosiect yma