Y Fro Ddeniadol

Hoffem glywed eich syniadau am dreialu mentrau twristiaeth newydd, neu brojectau sy'n datblygu hunaniaeth leol.

 

Gallai’ch syniadau geisio defnyddio asedau treftadaeth lleol, creu gweithgareddau yn amgylchedd naturiol neu arfordir helaeth y Fro wledig, ystyried ffyrdd o annog y defnydd o adnoddau lleol fel bwyd a doid neu gelf a chrefft, neu rywbeth arall!

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

rawpixel-247282-unsplash

Gŵyl Grefftau a Llwybr Stiwdios

Mae aelodau’r Rhwydwaith Crefftau wedi dod ynghyd i ddatblygu gŵyl gwneuthurwyr newydd ar gyfer y Fro.  Byddan yn peilota’r awydd am yr ŵyl gan wneuthurwyr ac ymwelwyr ac yn ystyried gwerth stiwdios untro fel rhan o lwybr stiwdios agored. Mae’r ŵyl yn debygol o gael ei chynnal yn ystod pythefnos olaf mis Medi 2019.

Coast

Astudiaeth o Ddichonoldeb a Digwyddiad Cyflwyno Gweithgareddau Arfordirol

Bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar ddichonoldeb cynnal gweithgareddau antur ar hyd ein harfordir gan ystyried y dirwedd/morlun, yr amgylchedd, llanwau, hygyrchedd, caniatâd a’r seilwaith ar hyd yr arfordir. Penllanw’r astudiaeth fydd digwyddiad yn dangos beth sy’n bosib a denu darparwyr gweithgareddau ac ymwelwyr i’r arfordir.

 

Astudiaeth Ddichonoldeb

Film

Twristiaeth Ffilm 

Yr Hydref hwn byddwn yn dod â chymunedau a busnesau ledled y Fro ynghyd i ddathlu ffilm gyda lansiad gŵyl ffilmiau newydd sbon o’r enw “Cynefin Cudd”.

 

Bydd yr ŵyl hon yn dathlu popeth sy’n ymwneud â ffilm mewn amrywiaeth o leoliadau ledled y Fro gan gynnig gweithgareddau a fydd yn cynnig llawer mwy na sgrinio ffilmiau.  Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau ymdrwythol a chreadigol mewn gwahanol leoliadau ac rydym hefyd yn lansio cystadleuaeth ffilm fer ar ddechrau mis Gorffennaf fel rhan o’r rhaglen

 

Cynhelir yr ŵyl rhwng 26 Medi a 6 Hydref 2019.

 

Croesawir ceisiadau am grantiau gan unigolion, grwpiau cymunedol neu fusnesau sy’n awyddus i gynnal digwyddiad fel rhan o “Cynefin Cudd”

 

Dilynwch y ddolen i weld sut gallwn eich cynorthwyo.

Cyclists

Beicio yn y Fro

Mae’r prosiect wedi bod yn edrych ar ba fath o feicwyr rydym yn eu denu a’r hyn rydym yn ei gynnig iddynt. Rydym wedi canfod bod gennym lawer i’w gynnig i feicwyr ffordd, ond nid yw hynny’n wir ar gyfer beicwyr oddi ar y ffordd a theuluoedd. Mae’r prosiect yn ceisio datblygu’r hyn sydd ar gael i feicwyr ffordd, gan farchnata’r Fro fel lle i’w ddarganfod ac o bosib stopio am ginio bach ar hyd y daith. Mae cyfleoedd i ddatblygu’r hyn sydd ar gael i feicwyr oddi ar y ffordd hefyd wedi’u hystyried.

log cross section by joel-jasmin

Y Ffawydd Twt

Mae'r gymuned leol yn archwilio ffyrdd o ddisgrifio ac archwilio bywyd ôl-goed un coeden arbennig iawn, ffawydd mawr wedi'i leoli yn y Parc Twt, a amcangyfrifir iddo gael ei blannu ym 1770. Bydd y prosiect yn dogfennu a dathlu crefftau a sgiliau coed trwy wyliau, gweithdai a arddangosfeydd. 

 

Gellir gweld mwy o fanylion ar wefan y prosiect

Crafts Network

Rhwydwaith Crefftau

Mae crefftwyr proffesiynol ac amaturiaid ledled y Fro’n rhannu awydd i ddatblygu eu crefftau, sicrhau mwy o gyfleoedd i arddangos, gwerthu, addysgu a gweithio, ac efallai y gallent gael budd o gael Rhwydwaith Crefftau i ystyried y cyfleoedd hyn a dod i nabod pobl o gyffelyb fryd. Cynhelir cyfres fer o gyfarfodydd y Rhwydwaith Crefftau i bennu yr angen am hyn. 

 

Adroddiad ar Broject rhwydwaith crefftau

PAWS CMYK

Pawennau’r Fro

Nod y prosiect oedd archwilio manteision ac anfanteision datblygu cyrchfannau sy’n croesawu cŵn.  Am ragor o wybodaeth am eu cynnig croesawu cŵn yn y Fro, ewch i’w:

 

Gwefan Ymwelwyr

Gwefan Masnachwyr

 

Cynhaliwyd gwerthusiad i gael adborth gan fusnesau a oedd yn rhan o’r project a’r cyhoedd ynghylch eu barn ar gŵn mewn mannau cyhoeddus.  Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at:

 

y Trosolwg Gwerthuso ar Bawennau’r Fro

Adroddiad Gwerthuso Llawn Pawennau’r Fro 

WreckersRun_Game_iPad

Blwyddyn Chwedlau a’r Môr

Yn cynnig gweithdai ysbrydoledig a digwyddiadau rhwydweithiol ar Flwyddyn Chwedlau a’r Môr Croeso Cymru.  Roedd y sesiynau hyn ar gyfer unrhyw un oedd a yn rhan o’r economi dwristiaeth o fusnesau i grwpiau cymunedol a chenhadon, neu sydd â diddordeb mewn datblygu digwyddiadau neu weithgareddau newydd. 

Event Pop Up

Digwyddiadau Untro

Yn hydref 2016 gwnaethom gefnogi nifer o drefnwyr digwyddiadau i dreialu digwyddiadau dros dro newydd ym mae Dwnrhefn ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Helpodd y project i drefnwyr y digwyddiad arbrofi â lleoliad gwledig heriol, newydd i gynnal digwyddiadau. Mae pecyn cymorth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau, ac adroddiad gwerthuso, ar gael.

 

Adroddiad Gwerthuso Digwyddiadau Dros Dro Dwnrhefn

Pecyn Cymorth Saesneg Digwyddiadau Dros Dro

Pecyn Cymorth Digwyddiadau Marchnata

Vale School Trips Logo

Tripiau Ysgol y Fro 

Mae’r project hwn am weithio gyda nifer o atyniadau a sefydliadau i fapio, ymchwilio, datblygu a threialu pecynnau Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion yn y Fro wledig. 

 

Datblygwyd porthol gwefan newydd i dripiau ysgol ynghyd â nifer o adnoddau. Gallwch ddysgu mwy am y rhain yn y cyflwyniadau isod, a mynd i’r wefan.

 

Tripiau Ysgol y Fro – Marchnata

Tripiau Ysgol y Fro – Brand ac Adnoddau

welcome screen-03  tablet-01

Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid Digidol

Cydnabyddwn fod pobl yn dal i hoffi cael gwybodaeth wedi’i phrintio yn enwedig mapiau, llwybrau cerdded a chanllawiau. Cydnabyddwn hefyd fod argraffu’n ddrud ... bydd y cynllun peilot hwn yn dysgu agweddau pobl at dalu neu roi adnoddau print, a ffyrdd o gasglu’r incwm fel ei fod yn mynd yn ôl i’r ffynhonnell gywir yn barod at yr argraffiad nesaf. 

heritage coast 7

Astudiaeth o Ddichonoldeb Masnachol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried y cyfleoedd masnachol ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ac yn canolbwyntio’n benodol ar dri phrif faes sef: Digwyddiadau ym Mae Dwnrhefn, Datblygiadau yng Nghanolfan yr Arfordir Treftadaeth a darpariaeth Canolfan Achubwyr Bywyd Pen y Bont yn Aberogwr.

 

Astudiaeth o Ddichonoldeb yr Arfordir Treftadaeth

St illtud

Dathlu Sant Illtud

Ystyried y ffyrdd y mae eraill yn dathlu Sant Illtud, rhannu arfer dda, datblygu cysylltiadau a phartneriaethau a chreu rhagor o ddiddordeb yn Llanilltud Fawr.

 

Gallwch weld adroddiad y prosiect yma