Band eang

Mae cyfran fawr o’r Fro Wledig nawr yn gallu cael mynediad at fand eang â chyflymder sydd dros 30Mbps diolch i raglen rhoi band eang ar waith Llywodraeth Cymru a buddsoddiad gan y sector preifat.

 

Er bod hon yn gamp fawr, rydym yn derbyn bod rhai preswylwyr a busnesau wedi ei chael hi’n anodd cael mynediad at fand eang. Nod y ddalen hon yw rhoi rhagor o wybodaeth i chi am:

 

 • rhaglen rhoi band eang cyflym iawn ar waith 

 • dewis cyflymder band eang

 • feibr a dewisiadau eraill

Mae gennym ddalennau hefyd sy’n rhoi rhagor o wybodaeth ar:

 • gyllid sydd ar gael ar gyfer band eang

 • band eang preswyl

 

Rhaglen rhoi band eang cyflym iawn ar waith

Daeth y rhaglen rhoi band eang ar waith ledled Cymru i ben yn Rhagfyr 2017. Roedd disgwyl y byddai 18,581 o gartrefi’n derbyn band eang drwy’r cynllun hwn a chafodd 86.48% ohonynt eu cysylltu’n llwyddiannus. Mae 49% wedi dewis defnyddio band eang, y ganran uchaf o blith pob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio ar nifer o ymyriadau i ddod â band eang cyflym iawn i leoliadau nad ydyn nhw’n gallu ei dderbyn, gan gynnwys ail raglen rhoi band eang ar waith. Dylai fod gwybodaeth am hyn ar gael yn 2019. 

 

Dewis cyflymder band eang

Efallai na fydd angen y dechnoleg ffibr ddiweddaraf arnoch. Mae’r cyflymder sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar y ffordd rydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd. Efallai y bydd systemau eraill neu fand eang nad yw mor gyflym yn ddigonol ar gyfer eich anghenion. Defnyddiwch y tabl i benderfynu pa gyflymder sydd ei angen arnoch chi. Efallai y bydd angen y canllaw hwn arnoch i benderfynu pa becyn rydych chi am i’ch Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd ei ddarparu neu i benderfynu ar system fand eang arall.

 

 

Disgrifiad

Cyflymder

Defnydd ysgafn

Os mai ychydig yr ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd, i weld e-byst a phori’r we, er enghraifft, nid oes angen cyswllt cyflym arnoch.

10mb

Defnydd Canolig

Os ydych yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd ac yn gwylio llawer o gynnwys megis fideos neu ffrydiau teledu a’r cyfryngau cymdeithasol, mae’n debyg y bydd angen pecyn canolig arnoch.

25-70mbps

Defnydd trwm

Os ydych yn lawrlwytho llawer o gerddoriaeth a ffilmiau, neu’n gwylio llawer o deledu neu’n chwarae llawer o gemau ar-lein, bydd angen pecyn gyda Mbps uchel arnoch.

Dros 50 mbps

 

 

Ffeibr a systemau band eang eraill 

Mae band eang ffeibr optig yn trosglwyddo data drwy gebl ffeibr optig wedi ei wneud o wydr neu blastig fel arfer, yn hytrach na’r gwifrau copr arferol. Mae hwn yn cysylltu â’r cwpwrdd yn eich stryd sydd â chebl copr fel arfer yn rhedeg oddi yno i’ch cartref. Mewn rhai achosion, bydd cebl ffibr yn mynd yr holl ffordd i’ch cartref, er bod hyn yn llai cyffredin.

 

Mae nifer o systemau band eang ar waith mewn ardaloedd lle na ellir cysylltu ceblau ffeibr ar hyn o bryd. Penderfynwch ar y cyflymder sydd ei angen arnoch chi cyn dewis eich system. 

 

 • Llwybrydd Symudo

   Mae EE wedi creu Llwybrydd Cartref sy’n caniatáu i chi ddefnyddio swmp hael o ddata ac mae hwn bellach yn cael ei ddefnyddio mewn mannau lle na ellir gosod ceblau ffeibr.
 • Band eang drwy Dechnoleg Ffonau Symudol

   

  Mae modd i chi gysylltu â band eang drwy dechnoleg symudol megis dongle, cerdyn SIM neu eich llechen neu liniadur neu gyswllt o’ch ffôn symudol. Efallai y bydd hwn yn opsiwn da i chi os oes gennych gysylltedd ffôn da megis 4G a heb fod yn ddefnyddiwr trwm ar y rhyngrwyd. 

 • Band eang drwy Loeren

   Mae modd cael band eang drwy loeren ond fel dewis olaf y dylai hyn gael ei ystyried – mae’n arafach ac yn ddrutach nad band eang drwy dechnoleg ffonau symudol.

   

 • Mannau Gwag Teled

   Mae rhai cwmnïau yn cynnig darpariaeth sy’n defnyddio amleddau darlledu teledu gwag – yn defnyddio’r bylchau sydd yn weddill yn y sbectrwm radio o fewn y bandiau teledu digidol daearol er mwyn gallu darparu band eang. Er nad hwn sy’n rhoi’r cysylltiadau cyflymaf, mae rhwystrau ffisegol megis waliau a choed yn effeithio llai arno.

 

Beth yw ystyr y termau?

Mae llawer o dermau ynghlwm wrth fand eang, felly dyma esboniad o rai o’r prif dermau y gallech ddod ar eu traws wrth ymchwilio i fand eang.

 

Rhestr Termau Digidol