Labordy Arloesi Busnes

Rhoi’r gallu i chi dreialu cynnyrch neu brosesau newydd a chreu rhwydweithiau newydd sydd o fudd i’ch cymuned fusnes.

 

Dydy hi’n ddim o bwys ym mha ddiwydiant rydych chi, mae gennyn ni ddiddordeb yn eich syniadau. Os oes gennych chi syniad rydych chi’n meddwl y bydd yn fuddiol i'ch cymuned fusnes, fe hoffen ni glywed gennych chi. Gall eich syniadau helpu i symleiddio proses, arloesi ffordd o wneud pethau neu gynyddu cynhyrchedd. 

 

Business Innovation Lab

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.

CoLabora Gueret 2

CoLabora – Mannau Cydweithio mewn Ardaloedd Gwledig

Mae cydweithio wedi dod yn boblogaidd mewn ardaloedd dinesig ac yn fwy felly mewn ardaloedd gwledig.

 

Mae CoLabora yn broject trawsgenedlaethol gyda phartneriaid o Ewrop sy’n edrych ar fanteision economaidd creu mannau cydweithio mewn ardaloedd gwledig a chael dealltwriaeth well o arfer gorau o ran sefydlu a chynnal mannau cydweithio.

  

Gwybodaeth CoLabora

 

commercial kitchen 1

Cegin Fasnachol

Y project yw archwilio cysyniad Cegin Fasnachol yn y Fro Wledig.  Byddai hon yn gegin i’w llogi gan gynhyrchwyr sydd angen lle gwaith mwy ar sail ad hoc.  Byddai offer arbenigol, drud neu swmpus yn y gegin, sef rhywbeth na fyddai cynhyrchwyr bach yn cael mynediad iddynt fel arfer.  Byddai hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau mewn lle cofrestredig.  Rhoddwyd cyllid yn y lle cyntaf ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb, er mwyn archwilio'r gofynion.

 

Os hoffech logi cegin o safon fasnachol fesul awr neu fesul diwrnod, cwblhewch ein harolwg fel y gallwn ddysgu mwy am eich anghenion penodol.

 

Arolwg Cynhyrchwyr

redundant buildings st athan

Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig

Nod y project yw archwilio cyfleoedd i ddatblygu gweithleoedd hyblyg yn y Fro wledig gan ddefnyddio adeiladau a danddefnyddir/segur. Mae rhwydwaith o fusnesau sy'n chwilio am weithleoedd a pherchenogion eiddo sydd ag adeiladau a danddefnyddir/segur wedi dod at ei gilydd i ddysgu ac archwilio cyfleoedd i greu gweithleoedd ysbrydoledig yn y Fro wledig.

 

Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig

 

Cyfleoedd gweithdai yn y Fro

 

 

 

Glamorgan Smallholders

Tyddynwyr Morgannwg

Rhoddwyd cyllid i grŵp newydd Tyddynwyr Morgannwg (i ddechrau gydag ond ychydig aelodau) i ddatblygu grŵp mwy newydd o dyddynwyr i ddod ynghyd i rannu syniadau, arferion a phrofiadau.  Bydd hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd rheolaidd am tua’r 6 mis cyntaf â siaradwyr gwadd a rhannu cyfleoedd marchnata i ysgogi cynhyrchion, cefn gwlad a gweithgareddau’r Fro Wledig.

 

Logo

Digwyddiad Ymgysylltu Bwyd y Fro

Mae Partneriaeth Fwyd y Fro yn grŵp newydd sy’n edrych i mewn i werth bwyd a’r posibilrwydd o fod yn Rhanbarth/Dinas Bwyd Cynaliadwy.

Diben y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth o’r grŵp ac ymgysylltu gyda grŵp ehangach o randdeiliaid bwyd. Mae crynodeb o’r digwyddiad yn y cofnodion gweledol.

 

Cofnodion Gweledol

PO_180512_Lougher_46

Cadwyn Gyflenwi Arlwyo Ysgolion

Mae adran arlwyo Cyngor Bro Morgannwg yn creu Cwmni Awdurdod Lleol Masnachol. Wedi iddo gael ei sefydlu, ni fydd rheolau caffael y cyngor yn rhwymo’r cwmni bellach, a bydd y cwmni'n gallu prynu bwyd yn lleol.

Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried dichonolrwydd caffael cynnyrch lleol ar gyfer ciniawau ysgol ym Mro Morgannwg.

 

Astudiaeth Dichonolrwydd Cadwyn Gyflenwi Arlwyo Ysgolion

Business to business

Busnes i Fusnes

Bydd y project hwn yn ystyried y gefnogaeth Busnes i Fusnes sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Fro, lle mae busnesau’n mynd i gael eu cymorth, a pha gymorth sydd ei angen.

Efallai y bydd cyfle i greu catalog/presenoldeb ar-lein ar gyfer busnesau yn tynnu sylw at y cymorth Busnes i Fusnes sydd ar gael.

 

Adroddiad Llawn Busnes i Fusnes

 

Crynodeb o Arolwg Busnes i Fusnes

Sheep close up

Astudiaeth Ymarferoldeb Marchnad Da Byw

Mae adroddiad i edrych ar anghenion ffermwyr lleol a phenderfynu a oes angen marchnad da byw yn yr ardal wedi’i gyhoeddi.

 

Astudiaeth Ymarferoldeb Marchnad Da Byw

 

Cowbridge Food Collective

Gwasanaeth Bwyd

Mae’r project o Artisan Kitchen yn ceisio sefydlu gwasanaeth bwyd yn y Bont-faen sy’n galluogi pobl i brynu cynnyrch lleol ar-lein.   Gall pobl fynd ar-lein, prynu a thalu am eu cynnyrch lleol, a gallant ei gasglu o'r Gwasanaeth ar noson benodol bob wythnos.   

Mae cyllid wedi’i roi i dalu am y lleoliad wythnosol ac i logi ystafell, deunydd pecynnu, bagiau siopa cotwm y gellir eu hailddefnyddio, arddangosiadau coginio, fideo marchnata a hyrwyddo.