Labordy Arloesi Busnes

Rhoi’r gallu i chi dreialu cynnyrch neu brosesau newydd a chreu rhwydweithiau newydd sydd o fudd i’ch cymuned fusnes.

 

Dydy hi’n ddim o bwys ym mha ddiwydiant rydych chi, mae gennyn ni ddiddordeb yn eich syniadau. Os oes gennych chi syniad rydych chi’n meddwl y bydd yn fuddiol i'ch cymuned fusnes, fe hoffen ni glywed gennych chi. Gall eich syniadau helpu i symleiddio proses, arloesi ffordd o wneud pethau neu gynyddu cynhyrchedd. 

 

Business Innovation Lab

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.

CoLabora Gueret 2

CoLabora – Mannau Cydweithio mewn Ardaloedd Gwledig

Mae cydweithio wedi dod yn boblogaidd mewn ardaloedd dinesig ac yn fwy felly mewn ardaloedd gwledig.

 

Mae CoLabora yn broject trawsgenedlaethol gyda phartneriaid o Ewrop sy’n edrych ar fanteision economaidd creu mannau cydweithio mewn ardaloedd gwledig a chael dealltwriaeth well o arfer gorau o ran sefydlu a chynnal mannau cydweithio.

 

Digwyddiad Rhwydwaith Cydweithio Gwledig - Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Cofrestrwch Yma

 

Gwybodaeth CoLabora

 

commercial kitchen 1

Cegin Fasnachol

Y project yw archwilio cysyniad Cegin Fasnachol yn y Fro Wledig.  Byddai hon yn gegin i’w llogi gan gynhyrchwyr sydd angen lle gwaith mwy ar sail ad hoc.  Byddai offer arbenigol, drud neu swmpus yn y gegin, sef rhywbeth na fyddai cynhyrchwyr bach yn cael mynediad iddynt fel arfer.  Byddai hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau mewn lle cofrestredig.  Rhoddwyd cyllid yn y lle cyntaf ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb, er mwyn archwilio'r gofynion.

 

Os hoffech logi cegin o safon fasnachol fesul awr neu fesul diwrnod, cwblhewch ein harolwg fel y gallwn ddysgu mwy am eich anghenion penodol.

 

Arolwg Cynhyrchwyr

redundant buildings st athan

Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig

Nod y project yw archwilio cyfleoedd i ddatblygu gweithleoedd hyblyg yn y Fro wledig gan ddefnyddio adeiladau a danddefnyddir/segur. Mae rhwydwaith o fusnesau sy'n chwilio am weithleoedd a pherchenogion eiddo sydd ag adeiladau a danddefnyddir/segur wedi dod at ei gilydd i ddysgu ac archwilio cyfleoedd i greu gweithleoedd ysbrydoledig yn y Fro wledig.

 

Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig

 

Cyfleoedd gweithdai yn y Fro

 

 

 

Glamorgan Smallholders

Tyddynwyr Morgannwg

Rhoddwyd cyllid i grŵp newydd Tyddynwyr Morgannwg (i ddechrau gydag ond ychydig aelodau) i ddatblygu grŵp mwy newydd o dyddynwyr i ddod ynghyd i rannu syniadau, arferion a phrofiadau.  Bydd hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd rheolaidd am tua’r 6 mis cyntaf â siaradwyr gwadd a rhannu cyfleoedd marchnata i ysgogi cynhyrchion, cefn gwlad a gweithgareddau’r Fro Wledig.

 

Logo

Digwyddiad Ymgysylltu Bwyd y Fro

Mae Partneriaeth Fwyd y Fro yn grŵp newydd sy’n edrych i mewn i werth bwyd a’r posibilrwydd o fod yn Rhanbarth/Dinas Bwyd Cynaliadwy.

Diben y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth o’r grŵp ac ymgysylltu gyda grŵp ehangach o randdeiliaid bwyd. Mae crynodeb o’r digwyddiad yn y cofnodion gweledol.

 

Cofnodion Gweledol

PO_180512_Lougher_46

Cadwyn Gyflenwi Arlwyo Ysgolion

Mae adran arlwyo Cyngor Bro Morgannwg yn creu Cwmni Awdurdod Lleol Masnachol. Wedi iddo gael ei sefydlu, ni fydd rheolau caffael y cyngor yn rhwymo’r cwmni bellach, a bydd y cwmni'n gallu prynu bwyd yn lleol.

Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried dichonolrwydd caffael cynnyrch lleol ar gyfer ciniawau ysgol ym Mro Morgannwg.

Business to business

Busnes i Fusnes

Bydd y project hwn yn ystyried y gefnogaeth Busnes i Fusnes sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Fro, lle mae busnesau’n mynd i gael eu cymorth, a pha gymorth sydd ei angen.

Efallai y bydd cyfle i greu catalog/presenoldeb ar-lein ar gyfer busnesau yn tynnu sylw at y cymorth Busnes i Fusnes sydd ar gael.

 

Adroddiad Llawn Busnes i Fusnes

 

Crynodeb o Arolwg Busnes i Fusnes

Sheep close up

Astudiaeth Ymarferoldeb Marchnad Da Byw

Mae adroddiad i edrych ar anghenion ffermwyr lleol a phenderfynu a oes angen marchnad da byw yn yr ardal wedi’i gyhoeddi.

 

Astudiaeth Ymarferoldeb Marchnad Da Byw

 

Cowbridge Food Collective

Gwasanaeth Bwyd

Mae’r project o Artisan Kitchen yn ceisio sefydlu gwasanaeth bwyd yn y Bont-faen sy’n galluogi pobl i brynu cynnyrch lleol ar-lein.   Gall pobl fynd ar-lein, prynu a thalu am eu cynnyrch lleol, a gallant ei gasglu o'r Gwasanaeth ar noson benodol bob wythnos.   

Mae cyllid wedi’i roi i dalu am y lleoliad wythnosol ac i logi ystafell, deunydd pecynnu, bagiau siopa cotwm y gellir eu hailddefnyddio, arddangosiadau coginio, fideo marchnata a hyrwyddo.