Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig yn y Fro Wledig

 

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn archwilio cyfleoedd i ddod ag adeiladau segur a rhai a danddefnyddir yn ôl i ddefnydd er mwyn creu gweithleoedd bywiog yn ogystal â gweithio gyda busnesau bach i adnabod eu hanghenion o ran lle i weithio.

 

Mae brwdfrydedd go iawn yn y Fro wledig i greu mwy o weithleoedd neu weithdai swyddfa/ cydweithio amrywiol a hyblyg

 

Mae busnesau bach wedi cysylltu â ni i nodi eu hanghenion o ran gweithleoedd.  Byddai llawer â diddordeb mewn dod o hyd i leoedd hyblyg a rhesymol o ran pris priodol gyda band eang cyflym iawn yn y Fro wledig. Mae perchnogion adeiladau a danddefnyddir/segur hefyd wedi nodi eu diddordeb mewn trawsnewid eu hadeiladau at ddibenion busnes, fodd bynnag, byddai llawer yn hoffi dysgu rhagor am ddatblygiadau tebyg, yn ogystal â chael cyngor cyfreithiol, cynllunio a busnes.

 

 

Rhwydwaith Gweithleoedd Ysbrydoledig

 

Sefydlwyd rhwydwaith i ddod â phobl ynghyd sy’n chwilio am weithleoedd newydd gyda phobl â mannau segur neu rai a danddefnyddir y maent yn bwriadu dod â nhw yn ôl i ddefnydd er mwyn eu hysbrydoli i gymryd camau i greu gweithleoedd newydd yn y Fro wledig.

 

redundant rural buildings-workspace-egs-Tec Marina

Ddigwyddiad Ysbrydoli Gweithleoedd newydd 2

Dydd Mercher 5 Gorffennaf – Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr

 

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus gyda Mark Hooper, o Indycube, yn sôn am ei ddatblygiad dros yr 8½  blynedd diwethaf. Mae mannau gweithio ar y cyd Indycube trwy Gymru, yn cynnwys yn y Barri, Caerdydd, Abertawe, Wrecsam, Bangor ac yn Lloegr, yn cynnwys Llundain ac Wakefield. Eglurodd am y 2 fodel o reoli’r gofod:

  • Rheoli’n llawn y gofod sy’n cynnwys Indycube yn cymryd y brydles hirdymor ar gyfer yr eiddo ac yn talu’r holl filiau a.y.b. ac yn agor i weithwyr ar y cyd.
  • Rheoli mannau gweithio ar y cyd, lle na chaiff perchennog yr adeilad ei dalu oni bai bod rhywun wrth y ddesg.  Indycube fydd yn gyfrifol dros reoli archebion a bydd yn anfon manylion pwy sydd wedi bwcio yn y gofod bob wythnos at y person sy’n gyfrifol am yr adeilad.  Perchennog yr adeilad sy’n gyfrifol am yr holl filiau.  Mae’r model wedi gweithio lle mae gofod heb ei ddefnyddio mewn canolfan gymunedol / tafarn.

Mae yna becynnau aelodaeth amrywiol, gan gynnwys aelodaeth o Rwydwaith Cymunedol Indycube, desgiau rhan amser a desgiau llawn amser.

 

Mae bod yn aelod yn golygu y gall gweithwyr ar y cyd fod yn rhan o Rwydwaith Cymuned Indycube, sy’n rhwydwaith ehangach o weithwyr llawrydd ac annibynnol sy’n galluogi cyfleoedd rhwydweithio gydag unigolion o’r un feddylfryd trwy’r DU, yn ogystal â chael mynediad at Pecyn Buddiannau Cymunedol (o ran cymorth cyfreithiol, rheoli llif arian parod a llu o fanteision busnes a hamdden) yn ogystal â mynediad at rwydwaith Indycube o weithwyr annibynnol a’u gofodau.  

 

 

redundant rural buildings-workspace-egs-rome old hall

Ddigwyddiad Ysbrydoli Gweithleoedd newydd 1

  

Cynhaliwyd Digwyddiad Rhwydwaith Cychwynnol ym mis Ionawr 2018.

 

Ffilmiau o Siaradwyr yn y Digwyddiad

 

Marcus Goldsworthy – Pennaeth Adfywio a Chynllunio yng Nghyngor Bro Morgannwg

Trafododd Marcus y cyfleoedd ar gyfer gweithleoedd newydd yn y Fro wledig a'r manylion a osodwyd ar ffurf drafft  Cyngor Cynllunio Atodol Trawsnewid ac Adnewyddu Adeiladau Gwledig.

 

Gweld nawr!

 

Gavin Eddy, Cyfarwyddwr Forward Spacea datblygodd yr Hen Ysgol Eglwysig, yn Frome.

Siaradodd Gavin am sut y trawsnewidiodd yr hen ysgol eglwysig segur yn weithle arobryn i feddylwyr a chrewyr annibynnol.

 

Gweld nawr!

 

Sally Attwood, Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC)

Esboniodd Sally am ‘Our Space Project’ ICC a drawsnewidiodd uned swyddfa wag yn weithle deniadol, bywiog yng nghanol Caerdydd.

 

Gweld nawr!

 

Chris Griffiths, sylfaenydd a PSG Open Genius a sylfaenydd Tec Marina, Penarth

Sylfaenodd Chris y lle swyddfa â gwasanaethau ym marina Penarth er mwyn meithrin creadigrwydd ac entrepreneuriaeth gwirioneddol ac i alluogi cwmnïau i gydweithio ac i arloesi.

 

Gweld nawr!

 

 

 

Archwilio Mannau Gwaith Arloesol

old church school - study visit

Ymweliad astudio i Wiltshire a Gwlad yr Haf.

Aethpwyd â grŵp ar ymweliad astudio i ddysgu am economi mannau gwaith yn y wlad:

  •  Glove Factory Studios, Holt, Wiltshire – Mae gan Glove Factory Studios ystod o fannau desg, swyddfeydd unigol ac ardaloedd cymunedol (ardal soffa gadael-y-ddesg, iard flaen a’r Gegin Gae) mewn 32 erw o borfa gyda dau lun tirlunio, ardal cerdded cŵn a digonedd o le parcio.  
  • The Old Church School, Frome, Somerset – Mae’r Old Church School yn fan gweithio a rennir, sy’n annog cydweithio ac yn creu marchnad fewnol effeithiol – mae 70% o’r busnesau’n gweithio gyda’i gilydd.  Mae’r ardal yn cynnwys – gofod desk gweithio ar y cyd (25%) a swyddfeydd stiwdio (75%), caffi, ystafelloedd cyfarfod, ardal eistedd y tu allan, toiledau / cawod a hyn a hyn o le parcio.

 

community venues Xcel project

Lleoliad Cymunedol Bywiog yn Sir Gaerfyrddin

Aethpwyd â grŵp ar ymweliad astudio ar 25 Hydref 2018 i ardal wledig yn Sir Fynwy i ymweld ag adeiladau gwag a oedd wedi’u datblygu yn hybiau cymunedol llwyddiannus:

rural workspaces - Craft Renaissance

Gofodau Gwaith Gwledig yn Sir Fynwy

Aethpwyd â grŵp ar ymweliad astudiaeth ar 8 Tachwedd 2018 i ymweld â hen adeiladau fferm / ysguboriau a oedd wedi’u trosi’n ofodau gwaith i fusnesau:


 

Adroddiadau

Am ragor o wybodaeth ynghylch canfyddiadau a’r dysgu a ddaeth o’r project, cyfeiriwch at:

 

Adroddiad Ysbrydoli Mannau Gweithio Newydd