Ecsploetio Technoleg Ddigidol

Yn eich cefnogi i wneud y mwyaf o gyfleoedd digidol yn eich cymuned neu fusnes. 

 

Os oes gennych syniad arloesol ynghylch cyrchu gwasanaethau, aros yn gysylltiedig neu ddatblygu eich busnes trwy ddefnyddio technoleg ddigidol, yna siaradwch gyda ni.  Neu, mae croeso i chi osod her i ni!  Bydden ni’n croesawu'r cyfle i’ch cefnogi i oresgyn her ddigidol, neu her y gellir ei datrys gyda datrysiad digidol. 

 

 Exploiting Digital Technology

 

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau!

 

Dyma rai o’r projectau yr ydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

 

Gwneud y Gorau o’r Archifau

 

Edrych ar y ffyrdd gorau o ddarparu mynediad cyhoeddus i archifau hanesyddol, gan edrych ar amrywiaeth o ddewisiadau ar-lein a goresgyn pryderon megis hawlfraint, hygyrchedd, a chost. 

Lleoliadau Cymunedol Digidol 

 

Rhoddwyd grant i Gymdeithas Tai Newydd i dreialu benthyca cyfrifiaduron llechen gan lyfrgelloedd cymunedol ledled y Fro wledig. Y llyfrgelloedd yn y Fro wledig sy’n cymryd rhan yw’r Bont-faen, y Rhws, Llanilltud Fawr, Gwenfô a Dinas Powys. Y llyfrgelloedd trefol sy’n cymryd rhan, a ariannwyd ar wahân, yw’r Barri a Phenarth. Disgwylir i’r cynllun gael ei lansio ar ddechrau 2019.

Sgiliau Digidol y Fro

 

Ar ôl cydnabod bod y Fro yn dioddef o lefel ganolig o allgáu digidol a gyda mwy o wasanaethau’n dewis y digidol yn gyntaf, mae angen uwch-sgilio trigolion y Fro mewn rhai agweddau allweddol ar y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol eraill. Disgwylir i gyrsiau hyfforddi redeg drwy gydol 2019.

 

Datganwch eich diddordeb