Ecsploetio Technoleg Ddigidol

Yn eich cefnogi i wneud y mwyaf o gyfleoedd digidol yn eich cymuned neu fusnes. 

 

Os oes gennych syniad arloesol ynghylch cyrchu gwasanaethau, aros yn gysylltiedig neu ddatblygu eich busnes trwy ddefnyddio technoleg ddigidol, yna siaradwch gyda ni.  Neu, mae croeso i chi osod her i ni!  Bydden ni’n croesawu'r cyfle i’ch cefnogi i oresgyn her ddigidol, neu her y gellir ei datrys gyda datrysiad digidol. 

 

 Exploiting Digital Technology

 

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau!

 

Dyma rai o’r projectau yr ydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

 

Gwneud y Gorau o’r Archifau

 

Ystyriwyd amrywiaeth o opsiynau i gynnal archifau hanesyddol ar blatfform ar-lein.  Roedd gan Gymdeithas Hanes y Bont-faen nifer o luniau digidol, dogfennau word a PDFs yr oeddent am eu rhoi ar-lein, gan ystyried cost, diogelwch, hygyrchedd ac ymarferoldeb.  Daeth y project i’r casgliad mai’r platfform mwyaf priodol i ateb eu hanghenion oedd Casgliad y Werin Cymru.

 

Digideiddio: Y Ffordd Ymlaen

 

Cynllun Benthyca Cyfrifiaduron Llechen y Fro

 

Rhoddwyd grant i Gymdeithas Tai Newydd i dreialu benthyca cyfrifiaduron llechen gan lyfrgelloedd cymunedol ledled y Fro wledig. Y llyfrgelloedd yn y Fro wledig sy’n cymryd rhan yw’r Bont-faen, y Rhws, Llanilltud Fawr, Gwenfô a Dinas Powys. Y llyfrgelloedd trefol sy’n cymryd rhan, a ariannwyd ar wahân, yw’r Barri a Phenarth. 

 

Mewn oes gynyddol ddigidol, mae'r rhai nad oes ganddynt fynediad na'r sgiliau i ymgysylltu â'r byd digidol mewn perygl o gael eu gadael ar ôl. 

 

Sefydlwyd 'Cynllun Benthyca Cyfrifiaduron Llechen y  Fro' i fynd i'r afael â hyn drwy brofi pa mor effeithlon ac effeithiol yw benthyca llechi â WIFI drwy lyfrgelloedd lleol, ynghyd â hyfforddiant sgiliau digidol sylfaenol, ac i ba raddau mae hyn yn rhoi gwerth am arian wrth leihau allgáu digidol ym Mro Morgannwg.

 

 

Cynllun Benthyca Cyfrifiaduron Llechen y Fro: Adroddiad Diwedd Prosiect 

 

Sgiliau Digidol y Fro

 

Gyda gweithgareddau digidol yn cynyddu ar draws y Fro a mwy o wasanaethau'n mynd yn ddigidol, mae llythrennedd digidol yn dod yn elfen fwy hanfodol o fywyd. Mae angen gwella sgiliau digidol y rhai ym Mro Morgannwg. Comisiynwyd cyfres o gyrsiau hyfforddi ar sgiliau digidol i'w cynnal ledled y Fro yn 2019/2020, gan gwmpasu rhai o'r sgiliau a datblygiad allweddol mewn technoleg.   

 

Promo Cymru