Ynni Gwyrdd Cymunedol

Yn eich helpu chi i adnabod anghenion a chyfleoedd o ran ynni yn eich cymuned, a gweithio gyda chi i ymchwilio iddynt ymhellach.

 

Efallai fod gennych syniadau sy’n harneisio'r ynni yn eich pentref neu gymuned, neu efallai nad oes gennych unrhyw syniadau o gwbl ond hoffech archwilio'r potensial ar gyfer eich ardal, beth bynnag fo’r achos, hoffem glywed gennych. 

 

Green Community Energy

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon.

Green Community Energy

Noson Ysbrydoli Ynni Cymunedol

Yn ddiweddar gwnaethom gynnal digwyddiad i ysbrydoli cymunedau i ddatblygu projectau ynni cymunedol, gweler nodiadau’r digwyddiad isod ynghyd â chyflwyniadau’r siaradwyr. Os ydych yn ceisio cyngor a chymorth am broject ynni cymunedol, cofiwch gysylltu.

 

Nodiadau o'r digwyddiad

 

Jodie Giles - Regen

 

Phil Powell - Gwent Energy

 

Ant Flanagan - Gower Power

 

Adroddiad Digwyddiad a Chysylltiadau Defnyddiol

Lightbulb

Her Werdd yr Ysgolion

Nod y project hwn oedd gweithio gydag ysgolion yn y Fro wledig i hybu diddordeb mewn ynni gwyrdd, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch thema ‘Ynni Cymunedol Gwyrdd’ yn y gymuned ehangach. Gan ddefnyddio Modiwl ynni’r Ecoysgolion, fe greon ni her ynni rhwng ysgolion; bu disgyblion yn cynnal archwiliadau ynni yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain.