Tyfu Ysbryd Cymunedol

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn cynnal project peilot i helpu cymunedau yn ardaloedd gwledig y Fro i rannu eu profiadau a dysgu o’i gilydd er mwyn galluogi cymunedau i gryfhau ac ailfeithrin ysbryd cymunedol.

 

Ein nod yw meithrin ysbryd cymunedol mewn gwahanol bentrefi gwledig y Fro ac arddangos arfer gorau.  Rydym am i gymunedau lleol a grwpiau gwirfoddol rannu a dathlu llwyddiannau eu hysbryd cymunedol, er mwyn ysbrydoli eraill i wneud yr un fath. 

 

Bydd gan grwpiau gyfle i dderbyn hyd at £1,000 i helpu eu cymuned i dreialu syniadau arloesol newydd i feithrin ysbryd cymunedol yn eich cymuned.

 

 

 

st athan volunteer day (18)

Rhwydwaith Ysbryd Cymunedol

Cafwyd ymateb gwych gan gymunedau gweledig y Fro.  Mae dros 20 o wahanol gymunedau wedi dod ynghyd i rannu profiadau dysgu yn eu cymunedau ac ymuno â’r Rhwydwaith Ysbryd Cymunedol.  Mae pob cymuned yn cynnig syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau arloesol i helpu i feithrin ysbryd cymunedol.

 

Rydym wedi cynnal cyfarfodydd chwarterol ag amrywiaeth o siaradwyr:

 • Cynrychiolwyr Ystradowen a Llanbedr-y-fro yn rhannu eu profiadau o Fapio Cymunedol
 • Fforwm Saint Hilari yn rhannu manteision y cylchlythyr cymunedol.
 • Eglurodd cydlynydd y Project Atig fod y project yn helpu pobl hŷn i drefnu eu heiddo personol er mwyn gallu byw mor annibynnol â phosibl drwy gynnal addasiadau, wrth reoli’r broses o symud eitemau na’u defnyddir mwyach mewn modd sensitif, a hel atgofion a’u hannog i ailgylchu.
 • Eglurodd Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Afon am y gwaith maent wedi’i wneud gyda grwpiau anghenion arbennig mewn ysgolion, cysylltiadau â’r cwricwlwm cenedlaethol, gweithdai celfyddydau perfformio ar gyfer plant yn ystod gwyliau’r ysgol, ac elfen gymdeithasol a ffitrwydd ar gyfer pobl hŷn.
 • Eglurodd Cyfarwyddwr y Project Our One Planet am eu gwaith o greu cartrefi i fywyd gwyllt.
 • Soniodd Rheolwr Gwlad ar gyfer Cymunedau Project Eden am y Cinio Mawr, sef dathliad blynyddol y DU i gymdogion.  Gall Cinio Mawr fod yn unrhyw beth o ddathliad bach yn yr ardd, yn y parc neu ar ddreif eich tŷ, neu’n barti mwy o faint â byrddau trestl yng nghanol eich stryd. Drwy ddechrau’n syml, y bwriad yw y gellir creu pob math o gyfeillgarwch, syniadau a phrojectau drwy’r Cinio Mawr.
 • Archebu Lleoliad Cymunedol Ar-lein – rydym wedi cyflwyno project newydd dwy flynedd i dreialu systemau archebu ar-lein ar gyfer lleoliadau unigol, lleoliadau clwstwr (pentrefi / ardaloedd cymunedol cyfagos) a chlwstwr o leoliadau cyfagos (a reolir ar wahân).  Bydd y project yn cynnwys treialu gwahanol systemau archebu ac asesu pa mor gost effeithlon ydynt.

FunDay (26)

Dyfarniadau Arloesi

Cynigir hyd at £1,000 i dreialu rhywbeth newydd yn eich cymuned dan y project.

 

Rhoddwyd y dyfarniadau canlynol:

 • Rhoddwyd arian i Fforwm Saint Hilari er mwyn sefydlu ‘Newyddion Saint Hilari’, sef cylchlythyr misol argraffedig i gynnwys newyddion, barn a’r hyn sy’n digwydd yn y pentref.  Caiff y cylchlythyrau eu dosbarthu â llaw i’r holl drigolion, sy’n darparu dilyniant o ran cyfathrebu a chyswllt â phentrefi er mwyn helpu i leihau allgáu cymdeithasol, yn enwedig ymysg yr henoed.
 • Rhoddwyd arian i elusen The SAINTS i gynnal Gŵyl Iechyd a Llesiant gyntaf y Fro.  Bydd hwn yn gyfle i ddod â theuluoedd ynghyd i gael mwy o wybodaeth am faeth / bwy iach, gweithgareddau chwaraeon, pêl-droed a ffitrwydd ehangach.  Bydd y digwyddiad yn dod â phob cenhedlaeth o deuluoedd ynghyd i ganolbwyntio ar ffyrdd mwy iach o fyw.
 • Rhoddwyd arian hefyd i Gyngor Cymuned Llangan er mwyn sefydlu gwefan gymunedol newydd i alluogi preswylwyr pentref Treoes, Llangan a Bryn y Santes Fair i gael gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn eu cymuned.  Bydd modd i bob grŵp lleol a darparwr gwasanaeth arddangos yr hyn sy’n digwydd yn y pentrefi a thrwy hynny, gwella cyfathrebu yn yr ardal.
 • Mae Cyngor Cymuned Pendoylan wedi cael cyllid i gynnal ‘Diwrnod Amgylcheddol’ ar ddydd Sadwrn 1 Medi, i ddod â’r gymuned ynghyd i ofalu am eu hamgylchedd lleol.   Bydd y diwrnod yn cynnwys casglu sbwriel, plannu blodau gwyllt, ymgyrch baw ci, ymwybyddiaeth traffig, plannu gwelyau blodau a thaith cerdded cŵn yn y gymuned.  Mae’r grŵp hefyd yn trefnu llwybr sborion a phicnic / barbeciw a fydd yn rhoi’r cyfle i bobl gymdeithasu â’i gilydd mewn amrywiaeth o leoedd o amgylch y pentref.   
 •  Mae Cyngor Cymunedol Ewenni wedi cael cyllid i sefydlu grŵp lleol i geisio gwella a datblygu ‘Ardal Chwarae'r Ddôl’ yn Corntown.   Y nod yw dod â’r gymuned ynghyd, a cheisio cynnwys y gymuned mewn project trwy gyfres o ddigwyddiadau mapio / cynnwys y gymuned gan gynnwys y digwyddiad Dod Ynghyd a’r Picnic Diwrnod Chwarae yn ogystal â chynnal arolwg cymunedol.