Ariannu ym Mro Morgannwg Wledig

Efallai gall Cymunedau Gwledig Creadigol eich helpu chi i adnabod cronfeydd i ddatblygu project cymunedol, eich busnes neu fentrau eraill yn eich ardal.

 

Mae’r cynlluniau canlynol yn rhan o Gynlluniau Cymunedau Gwledig – Cynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Os ydych chi’n dymuno bwrw ymlaen gyda buddiant diddordeb neu gais, neu'n dymuno trafod eich syniad, cysylltwch â ni.

 

Sheep close up

Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

Cefnogi buddsoddiadau i wella perfformiad a chynaliadwyedd daliadaethau amaethyddol. Buddsoddiadau cyfalaf gan fusnesau amaethyddol: gan gynnwys tir âr, cig eidion, cynnyrch llaeth, geifr, garddwriaeth (gan gynnwys hydroponeg ac acwaponeg), moch, ieir, defaid a gwenyna.

 

Caiff y cynllun ei redeg ar ddisgresiwn a byddai swm y grant a gynhigir yn berthnasol i'r amgylchiadau unigol, a byddant wastad ar yr isafswm a fyddai ei angen i alluogi'r buddsoddiad i fynd rhagddo.

 

Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

garlic

Cynllun Buddsoddi i Fusnesau Bwyd

Cefnogi buddsoddiadau mewn prosesu/marchnata a/neu datblygu cynnyrch amaethyddol. Buddsoddiadau cyfalaf gan fusnesau prosesu bwyd sy’n defnyddio cynnyrch amaethyddol amrwd a/neu cam cyntaf prosesu. Gall cefnogaeth dan y cynllun hwn gynnwys asedau sylweddol megis tir, adeiladau, peiriannau ac offer ac asedau sylweddol megis meddalwedd cyfrifiadurol, hawliau a thrwyddedau patent, ffioedd technegol a ffioedd ymgynghoriaeth.

 

Yr uchafswm trothwy grant fesul menter ar gyfer unrhyw broject buddsoddi unigol

yw £5,000,000. Y lleiafswm yw £2,400. Mae canran y grant sydd ar gael fesul project yn ddibynnol ar faint y busnes, gweler y nodiadau canllaw i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cynllun Buddsoddi Busnesau Bwyd

Vale Show

Cynllun Cydweithredu

Cefnogi gweithgareddau cydweithredu ledled y sectorau amaethyddol, bwyd a choedwigaeth ar gyfer datblygu:

  • cynnyrch, arferion, prosesau a thechnolegau newydd yn y sectorau amaeth, coedwigaeth a bwyd gan gynnwys:
  • busnesau bach yn cydweithio i rannu cyfleusterau ac adnoddau cynhyrchu
  • cydweithredu i gefnogi datblygiad cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol gan gynnwys gweithgareddau hyrwyddo mewn cyd-destun lleol.
  • projectau peilot lle bydd y wybodaeth ar gael i'r cyhoedd a'i rhannu'n eang.

Gall gweithgareddau cymwys gynnwys animeiddio, hwyluso, mentora, hyfforddi, cyfathrebu a chylchredeg a gwerthuso.

 

Yr uchafswm trothwy grant fesul menter ar gyfer unrhyw broject cydweithredu unigol yw £10,000,000. Y lleiafswm yw £2,400. Mae canran y grant sydd ar gael fesul project yn dibynnu ar nifer o ffactorau; gweler y nodiadau canllaw i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cynllun Cydweithredu