Rhwydwaith Gweithgareddau Antur y Fro

Sefydlwyd y rhwydwaith hwn yn dilyn argymhellion yr Astudiaeth o Ddichonoldeb Gweithgareddau Arfordirol. 

 

Wedi'i gomisiynu gan Gymunedau Gwledig Creadigol, mae'r rhwydwaith yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Paul Donovan o Escape Routes gyda chymorth Atlantic Experience. Cynhaliwyd y cyntaf o'r cyfarfodydd yn rhithwir ym mis Hydref 2020, ac mae'r grŵp yn parhau i dyfu a chwrdd ar-lein (ac yn bersonol pan fydd rheolau'n caniatáu) bob deufis.

Vale Adventure Activity Network.jpg

 

Datganiad Cenhadaeth

Nod Rhwydwaith Gweithgareddau Antur y Fro yw datblygu dull cydlynol o fewn y sector gweithgareddau antur ehangach trwy fanteisio ar brofiad, sgiliau a gwybodaeth ei aelodaeth a'r bobl y maent yn eu cyrraedd i hwyluso ei Weledigaeth –

'Arferion awyr agored cynaliadwy, pleserus, parchus a chyfrifol ar gyfer Bro Morgannwg iach'.

Nodau ac Amcanion

Mae pum nod ac amcan craidd wedi'u nodi gan yr aelodau. Eu diben yw darparu:

  • dull o gyfathrebu i'r aelodau;

  • rôl ragweithiol wrth weithio gyda sefydliadau lleol perthnasol a dylanwadu'n gadarnhaol arnynt;

  • dull o gefnogi aelodau, gan gynnig llwybr i gael cyngor ac ymgynghori;

  • ‘hyb’ ar gyfer hyfforddiant perthnasol a rhannu ‘arfer gorau’;

  • cymorth wrth hybu/ymgymryd â phrosiectau gwella’r amgylchedd.

Ymaelodi â'r Rhwydwaith

Os teimlwch y gallwch gael budd o nodau ac amcanion y rhwydwaith, neu gyfrannu ato, ac yr hoffech ymuno, cwblhewch y ddolen ffurflen aelodaeth neu cysylltwch â Paul Donovan drwy e-bost: 

Newyddion gan y Rhwydwaith