Hyfforddi’r Fro – Sgiliau Digidol

Dyddiadau a gwybodaeth am gyrsiau a dosbarthiadau digidol sydd ar y gweill.

I fod yn gymwys ar gyfer y cyrsiau, rhaid i gyfranogwyr fod yn byw yn y Fro wledig neu’n gweithio i sefydliad trydydd sector sydd o fudd i’r Fro wledig.

 

Ydych chi eisiau mynychu cwrs ond yn methu â’i gwneud hi ar y dyddiad a restrir?

Cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni pa gwrs/cyrsiau yr hoffech eu mynychu a’ch manylion cyswllt. Os oes digon o alw gallwn ail-gynnal y cyrsiau nes ‘mlaen yn y flwyddyn 

 

 • create@valeofglamorgan.gov.uk
Digital Skills Training Brochure_WELSH-0001

 

 

 

 

 

 

Mae gennym ni lu o gyrsiau hyfforddiant digidol gwych, a gynhelir dros y misoedd nesaf ac a gynigir gan ProMo Cymru. Maent wedi eu creu i sicrhau bod y bobl hynny sy’n byw yn y Fro wledig, neu sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio yn y Fro, yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am y dechnoleg ddigidol sy’n newid yn gyflym a’i defnydd mewn bywyd bob dydd.

 

O sgiliau blogio, dylunio gwefannau a’r cwmwl, ffilmio symudol a flogio, hysbysebion a dadansoddiadau Google, e-fasnach neu greu cyfrif linkedln – rydym ni eisiau eich helpu chi i ddatblygu’r rhain sydd eu hangen arnoch fel y gallwch fanteisio ar y cyfleoedd digidol.

 

Mae’r cyrsiau yn rhai byr (3 awr) neu estynedig (6.5 awr) ac eithrio ein cwrs ‘creu eich gwefan eich hun’ sy’n cynnwys 3 sesiwn 3 awr yr un. Gyda chostau â chymhorthdal sylweddol, nid ydym yn disgwyl i leoedd fod ar gael am hir- felly cadwch eich lle yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

 

Archebu lle 

 

Lawrlwythwch ein llyfryn cyrsiau!   

(Neu sgroliwch i lawr i gael manylion y cwrs)

 

Dod yn Flogiwr                                                 

Heritage Centre, Llantwit Major Town Hall

Dydd Llun 13 Fai, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddod yn awdur ar-lein? P'un a ydych yn ysgrifennu adolygiadau o fwytai lleol, yn paratoi adroddiadau ar gyfer eich hoff dîm chwaraeon, neu'n cadw dyddiadur o deimladau a synfyfyrion, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny!  
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd y cyfranogwyr:

 • Wedi creu eu gwefan blogio eu hunain (gan ddefnyddio naill ai Wordpress neu Blogger)
 • Wedi ysgrifennu eu blog cyntaf
 • Deall beth yw ysgrifennu blog da
 • Gwybod sut i fewnosod cyfryngau, fel delweddau, fideos a phostiadau cyfryngau cymdeithasol, i'w postiadau 
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol, preswylwyr, pobl â hobi, a phobl frwd 
Lefel
Canolradd - Bydd y cyfranogwyr yn hyderus yn defnyddio'r rhan fwyaf o wefannau a Microsoft Word.Yn bwysicaf oll, bydd gan gyfranogwyr angerdd am ysgrifennu a syniad ar gyfer eu blog. 
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar 
Gliniaduron neu dabledi 

 


Ymgysylltu ar-lein

Williams Room, The Old School, Sully

Dydd Mercher 22 Fai, 6.30pm - 9.30pm

 

The Gathering Place, St Athan

Dydd Mawrth 04 Fehefin, 9.30am - 4.00pm

 

Summary
 Crynodeb
Os ydych chi eisoes yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd ond yr hoffech wybod sut i greu cynnwys mwy diddorol, gwella'ch cyrhaeddiad, a darganfod rhai syniadau newydd ac offer am ddim, mae'r sesiwn hon ar eich cyfer chi! 
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gallu adeiladu ar eu sgiliau cyfryngau cymdeithasol presennol i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol
 • Gallu creu cynnwys diddorol ac atyniadol i ddiwallu anghenion eu cynulleidfa
 • Gallu defnyddio offer ar-lein am ddim i greu cynnwys arloesol a deinamig
 • Deall y gwahanol ddulliau o ymgysylltu ar wahanol lwyfannau fel Facebook a LinkedIn.
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol a sefydliadau 
Lefel
I bobl broffesiynol sydd eisoes yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar lefel dechreuwyr neu ganolradd. 
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno) / Sesiwn 6.5 awr (Estynedig) 
Cyfarpar
Gliniaduron/tabledi/dyfeisiadau personol 

 

Tueddiadau Pobl Ifanc 

Old Hall, Cowbridge

Dydd Iau 23 Fai, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Fortnite, Minecraft, Instagram, Snapchat, YouTube... Beth yw'r safleoedd hyn a beth sy'n eu gwneud mor ddeniadol i bobl ifanc? Cewch well dealltwriaeth o'r hyn y mae pobl ifanc yn ei wneud ar-lein a sut i'w diogelu. Cewch glywed gan frodor digidol a rhywun sy’n cyfaddef ei fod yn gaeth i gemau ar-lein! 
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gwybod am y prif lwyfannau a chymunedau ar-lein a sut maent yn gweithredu
 • Deall yn well y berthynas rhwng bydoedd ffisegol a digidol pobl ifanc
 • Deall rhai o'r rhesymau pam fod y safleoedd hyn mor apelgar ac y gallant fod yn gaethiwus
 • Gwybod am dueddiadau ar-lein, beth sy'n ‘boeth’ a beth sydd ddim
 • Deall beth allwch chi ei wneud i helpu pobl ifanc gadw eu hunain yn ddiogel a bod yn gyfrifol ar-lein
Anelir at 
Anelir at rieni, aelodau teulu ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu dealltwriaeth o'r rhyngrwyd modern. 
Lefel
Nid oes angen unrhyw brofiad na gwybodaeth flaenorol. 
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno) 
Cyfarpar 
Ddim yn hanfodol, ond argymhellir dod â dyfeisiau personol gyda chi. 

Cyflwyniad i offer dylunio graffeg ar-lein am ddim   

Cowbridge Comprehensive School

Dydd Mercher 29 Fai, 9.30am - 12.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Gwneud deunyddiau hyrwyddo sy'n edrych yn broffesiynol ac elfennau dylunio graffig drwy ddefnyddio offer ar-lein.  
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gallu gwneud deunyddiau hyrwyddo syml (fel poster, baner, cerdyn busnes neu ffeithluniau), gan ddefnyddio offer ar-lein am ddim
 • Dysgu am liwiau, cyfansoddiad, ffontiau
 • Gwybod sut i greu deunyddiau wedi'u brandio
 • Dylunio eu deunyddiau hyrwyddo eu hunain
 • Datblygu sgiliau llythrennedd gweledol
 • Datblygu sgiliau TG
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol, preswylwyr, pobl â hobi, a phobl frwd. 
Lefel
Dechreuwr 
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar 
Gliniaduron 

Adeiladu eich gwefan eich hun

Cowbridge Comprehensive School

03, 10 & 17 Fehefin, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Darganfyddwch sut y gallwch greu eich blog eich hun neu wefan bersonol, gan ddefnyddio WordPress - y llwyfan a ddefnyddir gan dros 60 miliwn o wefannau
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gallu creu gwefan, o dempled, drwy ddefnyddio Wordpress
 • Gwybod sut i olygu testun tudalen, lliwiau cyfryngau a themâu
 • Meddu ar wybodaeth ymarferol o WordPress, gan gynnwys sut i ysgrifennu postiadau blog a chreu tudalennau newydd
 • Gwybod sut i ddefnyddio Wordpress Plugins i wella'ch gwefan
 • Deall beth sy'n gwneud cynnwys ar-lein deniadol
 • Wedi adeiladu eu gwefan bersonol neu wefan sefydliad eu hunain
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol, preswylwyr, pobl â hobi, a phobl frwd 
Lefel
Canolradd - Dim angen gwybodaeth am godio na datblygu gwybodaeth ar y we. Gwybodaeth neu brofiad o ddefnyddio WordPress yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. 
Hyd
3 x Sesiwn 3 awr
Cyfarpar
Gliniaduron

Creu cynnwys o ansawdd uchel drwy ddefnyddio ffonau symudol

The Old School, Sully

Dydd Iau 06 Fehefin, 9.30am - 4.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Trawsnewidiwch eich ffôn symudol i fod yn stiwdio symudol. Dysgwch sut i ffilmio deunydd gweledol cryf a dweud stori. Gallwch arddangos eich delweddau a'ch fideos ar lwyfannau fel Instagram ac YouTube. 
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr:

 • Wedi datblygu eu llythrennedd gweledol
 • Yn deall cyfansoddiad sylfaenol a rheolau goleuo
 • Gwybod am gyfarpar sylfaenol a meddalwedd am ddim sydd ar gael (e.e. meddalwedd golygu ar-lein ac apiau)
 • Wedi cynhyrchu eu stori eu hunain drwy ddefnyddio dyfais symudol
 • Wedi allforio a chadw'r fideo derfynol ar eu dyfeisiau, yn barod i'w rhannu
 • Gwybod sut i greu eu stori Instagram eu hunain
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol, preswylwyr, pobl â hobi, a phobl frwd 
Lefel
Dechreuwr 
Hyd
Sesiwn 6.5 awr (Estynedig) 
Cyfarpar 
Ffonau symudol clyfar neu dabledi sy'n gallu gosod apiau newydd a digon o le storio. 

 

Ffilmio symudol a vlogio

The Gathering Place, St Athan

Thursday 13 Fehefin, 9.30am - 4.00pm

 

Summary
 Crynodeb
Cynhyrchwch straeon aml-gyfrwng symudol yn hyderus. Dysgwch am yr hyn yw cynnwys da, a sut i gyflwyno straeon mewn ffyrdd cyffrous.
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr:

 • Wedi datblygu eu sgiliau llythrennedd gweledol a dweud straeon
 • Yn gwybod sut i ymgysylltu'n well â'u cynulleidfa: adnabod tueddiadau, annog trafodaeth a chodi proffil materion allweddol
 • Wedi darganfod byd hunan-ffilmio: o ddyddiaduron fideo i newyddiaduraeth symudol
 • Wedi dysgu sut i wella eu straeon trwy ddefnyddio offer cludadwy
 • Yn gwybod sut i ddarlledu digwyddiad yn fyw drwy ddefnyddio apiau ffrydio fideo fel Facebook, YouTube, Instagram a Periscope
Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol, preswylwyr, pobl â hobi, a phobl frwd. 
Lefel
Canolradd – Angen gwybodaeth flaenorol. Mae angen fod wedi mynychu’r dosbarth ‘Creu cynnwys o ansawdd uchel drwy ddefnyddio ffonau symudol’ yn flaenorol, neu fod â gwybodaeth sylfaenol o greu fideos. 
Hyd
Sesiwn 6.5 awr (Estynedig)
Cyfarpar
Ffonau symudol clyfar neu dabledi sy'n gallu gosod apiau newydd a digon o le storio neu gamera fideo. 

 

Dydd Iau

Y Cwmwl: Copi wrth gefn o’ch ffeiliau, lluniau a mwy o offer am ddim

Heritage Centre, Llantwit Major Town Hall

Dydd Mercher 19 Fehefin, 9.30am - 12.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Darganfyddwch y manteision o arbed eich ffeiliau a'ch lluniau yn ddiogel yn y cwmwl, a sut y gallwch gael gafael ar yr offer rhyfeddol hwn yn rhad ac am ddim
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gallu cadw copïau wrth gefn a chyrchu lluniau eu ffôn ar-lein drwy ddefnyddio Google Photos
 • Gallu cadw copïau wrth gefn a chyrchu eu ffeiliau drwy ddefnyddio Google Drive
 • Gwybod sut i ddefnyddio fersiwn ar-lein rhad ac am ddim Google o Word, PowerPoint ac Excel - peidiwch fyth â cholli ffeil arall eto! 
Anelir at 
Anelir at breswylwyr, pobl â hobi a phobl frwd  
Lefel
Dechreuwr - Dylai fod gan gyfranogwyr fynediad i ffôn clyfar/ gliniadur/ cyfrifiadur, ond dyna’r cyfan! 
Duration
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Dyfeisiadau personol 

 

Rhoi eich sefydliad yn y Cwmwl

Heritage Centre, Llantwit Major Town Hall

Dydd Mercher 19 Fehefin, 1.00pm - 4.00pm

 

Summary
 Crynodeb
Dewch i ddarganfod y manteision niferus o roi eich sefydliad yn y Cwmwl. O weithio amser real, cydweithredol ar ddogfennau a thaenlenni i gael mynediad i'ch ffeiliau gwaith o unrhyw ddyfais sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd, o unrhyw le yn y byd! Ni fu erioed amser gwell i roi eich sefydliad ar-lein. 
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Deall beth yw’r Cwmwl, a sut y gellir ei ddefnyddio i helpu eu sefydliad
 • Wedi canfod manteision gweithio ar-lein, gan gynnwys ‘autosaves’ ar unwaith, cael copïau wrth gefn o fersiynau ffeiliau, cydweithredu amser real a mynediad byd-eang
 • Gwybod sut i gael mynediad i'w ffeiliau a'u ffolderi o unrhyw leoliad, gydag unrhyw ddyfais gydnaws (gliniadur, cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar)

 

*Fel arfer gall unigolion, sefydliadau bach ac elusennau fynd ar y cwmwl yn rhad ac am ddim, trwy Google neu Microsoft 365. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i rai sefydliadau danysgrifio i un o'r gwasanaethau hyn.

Anelir at 
Anelir at bobl broffesiynol a sefydliadau 
Lefel
Dechreuwr - Dylai cyfranogwyr fod yn hyderus wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office, fel Word, Excel a PowerPoint, a chael mynediad at e-byst
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Dyfeisiadau personol 

 

Google Analytics

The Gathering Place, St Athan

Dydd Mawrth 25 Fehefin, 9.30am - 12.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Mae deall sut mae eich dulliau cyfathrebu’n perfformio yn allweddol i lywio eich datblygiadau parhaus. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth hon i chi i’ch helpu chi i dracio a gwerthuso eich allbynnau.
Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y cyfranogwyr:

 • Yn gallu creu cyfrif Google Analytics am ddim ar gyfer eu gwefan
 • Yn deall sut i ddefnyddio Google Analytics
 • Yn gwybod lle i ddod o hyd i wybodaeth am ymwelwyr eu gwefannau, megis eu hoedran, lleoliad, a pha ddyfais gafodd ei defnyddio
 • Yn deall sut daeth defnyddwyr o hyd i’ch gwefan, a sut i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd
 • Yn gwybod sut gwnaeth defnyddwyr ryngweithio â’r safle, megis pa dudalennau aethant arnynt, pa mor hir y gwnaethon nhw dreulio ar bob tudalen a sut i wella’r tudalennau all achosi pobl i adael y safle.
Anelir at
Ar gyfer gweithwyr proffesiynol a sefydliadau
Lefel
Canolradd – Dylai cyfranogwyr eisoes fod â gwefan bersonol neu sefydliadol a gwybod sut i lywio gwefannau
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Gliniaduron

Google Adwords

The Gathering Place, St Athan

Dydd Mawrth 25 Fehefin, 1.00pm - 4.00pm

 

Summary
 Crynodeb
Ni fu erioed yn bwysicach creu ymwybyddiaeth a chael eich gweld gan y bobl gywir ar-lein. Gyda llwyfan hysbysebu Google, gallwch greu cynulleidfaoedd clir i dargedu’r bobl yr hoffech chi iddyn nhw glywed eich neges a rhoi hwb i nifer y bobl sy’n clicio ar eich gwefan.
Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y cyfranogwyr:

 • Yn deall beth yw Google AdWords, sut mae’n gweithio a sut gallai helpu i roi hwb i nifer y bobl sy’n ymweld â gwefan eich sefydliad
 • Yn deall sut i lywio’r safle i ddysgu am ymddygiad defnyddwyr a gwella eich cost-fesul-clic
 • Yn gwybod sut i greu ymgyrchoedd chwilio
 • Yn gwybod sut i greu ymgyrchoedd arddangos
 • Yn gwybod sut i greu ymgyrchoedd fideo
 • Yn gwybod sut i ddod o hyd i ddata cofnodi a sut i fonitro perfformiad eich hysbysebion
Anelir at
Ar gyfer gweithwyr proffesiynol a sefydliadau
Lefel
Canolradd – Dylai cyfranogwyr eisoes fod â gwefan bersonol neu sefydliadol a gwybod sut i lywio gwefannau
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Gliniaduron

Gwneud y mwyaf o’ch ffôn symudol  

The Old School, Sully

Dydd Iau 27 Fehefin, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Oeddech chi'n gwybod fod eich ffôn clyfar yn fwy pwerus na holl gyfrifiaduron NASA yn 1969? Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch ffôn symudol - o ffrydio i arbed, i fancio - darganfyddwch sut y gall eich ffôn eich helpu bob dydd. Hefyd, cewch atebion i’ch holl gwestiynau ffôn clyfar.
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gwybod sut i gael gafael ar wasanaethau ffrydio, fel BBC iPlayer, ITV Hub, YouTube a Netflix
 • Gwybod ble i ddod o hyd i dalebau arbed arian ac eitemau eraill am ddim
 • Gallu defnyddio apiau negeseuon megis WhatsApp, Instagram Messages a Facebook Messenger
 • Deall safleoedd e-fasnach, megis eBay, Amazon a Gumtree
 • Cael mynediad am ddim i dros 35 miliwn o ganeuon, Podlediadau a sioeau radio
 • Deall sut i wneud copi wrth gefn o luniau a ffeiliau yn awtomatig a'u cyrchu o’r cwmwl
 • Bod yn ymwybodol o fanteision bancio ar y rhyngrwyd
 • Cael cyngor da ar gyfer cadw'n ddiogel ar-lein 

*Yn y cwrs hwn, rydym yn annog cyfranogwyr i ddod â'u cwestiynau eu hunain a dweud wrthym beth yr hoffent ei ddysgu. O'r herwydd, mae'r canlyniadau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yn hyblyg, a gallant newid o un grŵp i'r llall.

Anelir at 
Anelir at breswylwyr, pobl â hobi a phobl frwd. 
Lefel
Dechreuwr - Dylai cyfranogwyr gael mynediad at ffôn clyfar. 
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Ffôn symudol a/neu dabled.

Cyflwyniad i Lwyfannau E-fasnach

The Old School, Sully

Dydd Mawrth 02 Orffennaf, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Archwiliwch y swyddogaethau a chymharwch y llwyfannau e-fasnach mwyaf poblogaidd. Dysgwch sut mae eraill yn eu defnyddio i werthu eu cynhyrchion a datblygu busnesau llwyddiannus.  
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 

 • Deall sut i ddefnyddio eBay, Amazon, Gumtree, Pinterest a Facebook i werthu cynnyrch a sefydlu siopau ar-lein.
 • Deall pa lwyfan e-fasnach sydd orau ar gyfer eu hanghenion.
 • Darganfod sut mae pobl yn defnyddio'r safleoedd hyn i gynhyrchu incwm. 
Anelir at 
Anelir at breswylwyr, pobl â hobi a phobl frwd. 
Lefel
Dechreuwr
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno) 
Cyfarpar
Tabledi/dyfeisiadau personol. 

 

Cymharu'r farchnad - Sut y gall y rhyngrwyd eich helpu i arbed arian

The Gathering Place, St Athan

08 Orffennaf, 6.30pm - 9.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Yn y sesiwn hon, rydym yn rhoi 12 awgrym i chi er mwyn arbed arian dros y 12 mis nesaf! Darganfyddwch lu o wefannau ac adnoddau a all eich helpu i gael y bargeinion gorau ar bopeth o deithiau hedfan ac yswiriant, i brydau allan a chael eich talu i siopa! Er eich bod wedi clywed am rai o'r teclynnau ar-lein hyn, neu hyd yn oed wedi eu defnyddio, rydym yn hyderus y bydd hyd yn oed y rhai mwyaf technolegol ohonoch yn dysgu rhywbeth newydd. 
Deilliannau Dysgu 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gwybod ble/sut i ddod o hyd i'r bargeinion gorau ar deithiau hedfan, yswiriant car a hyd yn oed gyflenwyr rhyngrwyd
 • Dysgu’r gwahaniaeth rhwng adolygiadau go iawn a rhai ffug
 • Dysgu sut i ddefnyddio TripAdvisor
 • Gwybod sut i ddod o hyd i'r pris gorau ar bron unrhyw eitem sydd ar werth ar-lein
 • Deall sut i ddefnyddio safleoedd 'arian yn ôl', sy'n eich talu i siopa
 • Gwybod am y gwefannau a'r apiau gorau i ddod o hyd i dalebau am brydau a diwrnodau allan am bris gostyngedig
 • Dysgu sut y gallwch chi ddod yn siopwr dirgel, neu hyd yn oed gael nwyddau am ddim fel adolygydd rhyngrwyd
 • Yn ogystal â llawer mwy o awgrymiadau a chyngor ar sut i sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau am eich arian
Anelir at 
Anelir at breswylwyr, pobl â hobi a phobl frwd.  
Lefel
Dechreuwr - Dylai cyfranogwyr fod yn berchen ar ffôn clyfar/ gliniadur/cyfrifiadur a theimlo'n gyfforddus wrth gyrchu a defnyddio gwahanol wefannau.
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Gliniadur a/neu ddyfeisiadau personol. 

 

Dechrau gyda LinkedIn

Wenvoe Community Centre

Dydd Iau 11 Orffennaf, 9.30am - 12.30pm

 

Summary
 Crynodeb
Os ydych yn bwriadu adeiladu eich proffil proffesiynol ar-lein, LinkedIn yw’r lle perffaith i chi. LinkedIn yw’r rhwydwaith cymdeithasol proffesiynol mwyaf yn y byd a gellir ei ddefnyddio i greu cysylltiadau newydd, ymgeisio am swyddi a gwella eich CV digidol yn gyffredinol.
Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr:

 • Yn deall sut mae’r rhwydwaith yn gweithio a sut gellir ei ddefnyddio i wella eich proffil proffesiynol
 • Wedi creu eu cyfrif LinkedIn eu hunain gyda gwybodaeth gyfredol am hanes cyflogaeth, proffil proffesiynol a sgiliau
 • Wedi dechrau adeiladu rhwydwaith o gydweithwyr a gweithwyr proffesiynol all dystio i’ch sgiliau a’ch cyflawniadau
 • Yn gwybod lle i chwilio am hysbysiadau swyddi a sut i ymgeisio’n gyflym ac yn rhwydd am y swyddi cywir.
Anelir at
Ar gyfer gweithwyr proffesiynol
Lefel
Ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar lefel dechreuwr.
Hyd
Sesiwn 3 awr (Byr a chryno)
Cyfarpar
Gliniaduron/llechi/dyfeisiau personol

 

 

 Am ragor o wybodaeth ac archebion