Green Clear Background

Amser Tyfu Ennill

Mae Bro Morgannwg yn ehangu'r cynllun Bancio Amser i'r holl breswylwyr.  Pan fyddwch yn gwirfoddoli ar gynllun cymwys, byddwch yn ennill gwobr y gellir ei gwario ar amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Maent yn gweithio ar sail awr am awr syml:

 • Am bob awr rydych yn ei rhoi i’ch cymuned, fe enillwch un Credyd Amser.

   

 

Time banking banner

 

Mae modd gwario eich Credydau Amser ar weithgaredd o’ch dewis. Gallwch baru’ch sgiliau a’ch diddordebau, a gwario’ch Credydau Amser gydag amrywiaeth helaeth o bartneriaid. 

 

Gallwch wneud gwahaniaeth i le rydych yn byw a bod o fudd i’ch cymuned. Gall hanes o wirfoddoli hefyd fod o fantais wrth chwilio am swydd. Mae’n cyfoethogi eich CV, yn cynyddu eich sgiliau a’ch gwybodaeth, a’ch gwneud chi’n hapus.

 

Gallai Bancio Amser wella’ch iechyd a’ch llesiant. Byddwch yn cael budd o’r gwobrwyo a’r gydnabyddiaeth - ennill a gwario - mae pawb ar eu hennill! 

Ennill Credydau Amser 

Sut mae Ennill Gredydau Amser:

 • Codi Sbwriel

 • Garddio

 • Hyfforddi/Mentora

 • Gyrru

 • Cymorth i Gyfoedion

 • Mynd â Chŵn am Dro

 • Cyfeillio

 • Paentio

 • Codi Arian

 • Celf a Chrefft

 • Clybiau Gwaith Cartref

 • Trefnu Digwyddiadau

 

Gwario Credydau Amser:

Gallwch wario Credydau Amser ar amrywiaeth o bethau, gan gynnwys: : Hamddena Chwaraeon, Iechyd a Llesiant, Chwarae a Hamdden, Plant a Theulu, Dysgu a Sgiliau, Diwylliant a Hanes, Celfyddydau, Theatr a Cherddoriaeth a Logi Offer. 

 

Os nad ydych am ddefnyddio'ch Credydau Amser, ond os hoffech roi hyd yn oed mwy i'r gymuned, gallwch roi eich credydau yn y ‘Pot Credyd Amser’. Byddwn yn sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio i helpu gyda digwyddiadau yn y dyfodol.  Dysgwch sut y gallwch dreulio credydau amser ar wefan Tempo:  

 

Gwefan Tempo

 

Rhai o'r llefydd i wario Credydau Amser ym Mro Morgannwg:

 

Cyfleoedd Presennol

 

Benthyg

Benthyg

Y Barri

Mae Time Grow Gain yn gweithio gyda’u partneriaid Benthyg i ehangu eu "Llyfrgell Pethau" drwy fwy o Fro Morgannwg. Bydd eu llyfrgell newydd wedi'i lleoli yn siop ddiwastraff Awesome Wales ar Heol Holltwn. Bydd noddwyr yn gallu benthyg pob math o bethau gan gynnwys offer garddio, DIY a ffitrwydd, yn ogystal â llawer o eitemau eraill.

Mae angen gwirfoddolwyr ar Benthyg i gynnal profion PAT (darperir hyfforddiant), rhedeg y llyfrgell a dosbarthu eitemau ar e-feic o amgylch y Barri.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â:

 

 

Garden

Prosiect Gwirfoddoli Gardd

Mae gwirfoddolowyr yn awry n cael eurecriwtio ar gyfer prosiect cymorth gardd newydd sbon ym MroMorgannwg. Gallwch ennill Credydau Amser drwy wirfoddoli igefnogi tenantiaid gyda’u gerddi. Ydych chi'n edrych i helpu gyda gerddi sydd wedi tyfu'n wyllt?A oes gennych 2-3 awr dros ben yr wythnos? Hoffech chi ennillCredydau Amser? Dyletswyddau gwirfoddoli yn cynnwys: torri lawntiau, cynnal a chadwa chlirio gerddi, strimio gwrych a chwynnu. 

 

 

Older man exercising

Actifadwyr Aur

Bro Morgannwg

Rydym yn chwilio am rai 'Actifadwyr Aur' sydd â'r awydd i helpu eraill i wneud mwy o weithgarwch corfforol, arwain gweithgarwch y maent yn angerddol drosto a helpu i ddod â phreswylwyr at ei gilydd i fapio eu cyfleoedd gweithgarwch corfforol a chwaraeon delfrydol yn lleol.

 

 • Am bwy rydym ni’n chwilio?
 • Pobl dros 60 oed ac sy'n byw ym Mro Morgannwg
 • Pobl sy'n weithgar yn eu bywyd o ddydd i ddydd
 • Pobl sy'n rheoli cyflwr iechyd hirdymor drwy fod yn egnïol
 • Pobl sydd wedi dod yn weithgar yn ddiweddarach yn eu bywydau nad ydynt efallai wedi bod yn 'berson chwaraeon' yn tyfu i fyny
 • Pobl a hoffai ddod yn hyfforddwr/hyfforddwr/arweinydd chwaraeon neu weithgaredd y maent yn angerddol drosto ond nad ydynt yn hollol siŵr lle i ddechrau

I gael gwybod mwy, cysylltwch ag Elliot Pottinger, Swyddog Byw'n Iach (Oedolion):

20mph painted on the road

Kerbcraft

Bro Morgannwg

Mae'r tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi eu gwaith gyda phlant ysgol ar draws Bro Morgannwg. Yn cefnogi'r Swyddogion Diogelwch Ffyrdd, bydd gwirfoddolwyr yn helpu plant i ddilyn y sesiynau i ddysgu sut i fod yn ddiogel yn eu cymuned. Y nod yw rhoi hyder i blant a'u rhieni y gallant fwynhau rhyddid i fynd o gwmpas.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

 • John Rogers - 02920 673 231

 

 

Vale-Homes-logo

Cartrefi’r Fro - Tîm Buddsoddi Cymunedol

Bro Morgannwg

Mae angen gwirfoddolwyr 18+ oed arnom i weithio gyda phobl hyn mewn lleoliadau cysgodol a Chanolfannau Digidol ledled Bro Morgannwg er mwyn gwella eu sgiliau a'u gofynion cyfrifiadurol. Defnyddio Skype, e-bost, gwefannau rhyngweithiol cymdeithasol, gwefannau a rhaglenni a meddalwedd penodol eraill. Gellir gwneud gwaith gwirfoddol un-i-un neu mewn lleoliad grwp.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Mark Faulkner - Swyddog Ymgysylltu Digidol a Gwirfoddoli: 

 

Litter

Codi Sbwriel

Gibbonsdown a Thregatwg

Gall rhieni a phlant (6+) helpu'r Cynghorydd Julie Aviet a'r Cynghorydd Helen Payne gyda chyrchoedd casglu sbwriel wythnosol yn ardaloedd Gibbonsdown a Thregatwg. Bydd sbwriel yn cael ei gasglu bob prynhawn Sul gyda'r holl offer a bag yn cael eu darparu. 

 

 • Julie: 07730 063567 / Helen: 07811123459

 

 

 

Rydym am gael eich help i wneud y cynllun Bancio Amser cystal ag y gall fod, felly rhowch wybod i ni os oes gennych syniadau ar gyfer sgiliau sydd gennych yr ydych am eu rhannu ag eraill.  Gallwch gysylltu â Mark Faulkner, Swyddog Ymgysylltu Digidol a Gwirfoddoli:

07874 895 679