Sgiliau ar gyfer y Gweithle 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim mewn lleoliadau amrywiol a fydd yn rhoi sgiliau defnyddiol i chi ar gyfer y gweithle.

 

gbot hospitability

Lletygarwch a Hylendid Bwyd

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried cyflogaeth ym maes arlwyo a lletygarwch. Byddwch yn dysgu sut i weini bwyd a diodydd, cyflwyno byrddau a gwasanaeth byrddau, paratoi byrbrydau syml ac ennill cymhwyster defnyddiol.

Goggles-And-Earphones

Iechyd a Diogelwch

Bydd y cwrs hwn yn ddefnyddiol ar gyfer amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli. Byddwch yn cael y cyfle i ennill cymhwyster sylfaenol ym maes Iechyd a Diogelwch.

confident

Hyder a Phendantrwydd

Gall y cwrs hwn eich helpu i wella’ch hyder a’ch hunan-barch. Byddwch yn ystyried beth yw bod yn hyderus ac ymddwyn mewn modd pendant. Byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu’n fwy effeithiol.

customer service

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Dysgwch sgiliau gwerthfawr ar gyfer unrhyw amgylchedd cwsmeriaid, gan gynnwys derbynfa, swyddfa a chanolfannau galwadau. Dysgwch sut i gyfathrebu’n effeithiol, rhoi gwybodaeth a chyngor a delio â chwynion.

Close-up-carpenter-hands

Gwaith pren / Gwaith y Cartref

Bydd y cwrs hwn yn eich addysgu sut i weithio gyda phren ac adeiladu project gwaith pren. Magwch yr hyder i ddefnyddio offer llaw ac offer trydan. 

Wooden-furniture-restoration

Adfer Dodrefn

Dysgwch sgiliau uwchgylchu ac adfer hen ddodrefn. Byddwch yn dysgu sut i drwsio, adnewyddu ac ailwampio eitemau eich cartref ac arbed arian!

stress 2

Straen mewn Teuluoedd

Gall bywyd teuluol achosi straen. Byddwch yn ystyried achosion, arwyddion a symptomau straen a datblygu ffyrdd o reoli sefyllfaoedd, lleihau straen, cadw'n ddi-gynnwrf a chario ymlaen!

Piggy-Bank

Arian

Dysgwch sut i reoli eich arian, cyllideb eich cartref a’ch biliau ynni. Byddwch yn dysgu am fancio ar-lein, gwefannau cymharu a lleihau costau eich gwariant.

BSL

Iaith Arwyddion Prydain Rhan 1 a 2

Dyma gwrs Agored Cymru lefel 1 achrededig. Byddwch yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain bob dydd sylfaenol sy’n addas ar gyfer y cartref, y gymuned, y gweithle a gwaith gwirfoddol.

Darllen gwefusau

Cynigir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Chyngor Cymru i Bobl Fyddar. Mae ar gyfer unrhyw un sydd wedi colli ei glyw neu'r rheiny sy'n byw, gweithio neu wirfoddoli gyda phobl â nam ar y clyw

 

 

Am fanylion am y cwrs nesaf sydd ar gael yn eich ardal, neu i gadw eich lle, cysylltwch â:

 

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston 

Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT