Grant Darparwyr Gofal Plant

Nod y Grant Darparwyr Gofal Plant yw helpu darparwyr gofal plant gyda chanlyniadau economaidd COVID-19

 

Mae’r grant hwn yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae eu hincwm net wedi disgyn oherwydd COVID-19 ac nid ydynt wedi gallu cael grantiau drwy gynlluniau eraill Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.

 

Bydd y grant yn cael ei roi os oedd incwm net y busnes wedi disgyn yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 o’i gymharu ag 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019. 

 

Fel arall, os oedd eich busnes wedi dechrau masnachu ar 2 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, efallai byddwch chi’n gymwys i gael grant o hyd at £2,500 os oeddech chi wedi cael colled net am y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 a’ch bod yn diwallu’r holl feini prawf eraill sy’n cael.. 

 

Cymhwyster

Yn amodol ar y meini prawf isod, mae’n bosibl i fusnes fod yn gymwys i gael grant o hyd at £5,000:

  • Pan fydd yr incwm net wedi disgyn 50% neu lai, bydd y grant yr un fath â’r gostyngiad yn yr incwm net, neu’n £2,500, pa un bynnag sydd isaf

  • Pan fydd yr incwm net wedi disgyn 51% neu fwy, bydd y grant yr un fath â’r gostyngiad yn yr incwm net, neu’n £5,000, pa un bynnag sydd isaf

  • Os oedd y busnes wedi dechrau masnachu ar 2 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, bydd y busnes yn gymwys i gael grant sy’n cyfateb i’r golled net a gafwyd yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020, neu £2,500, pa un bynnag sydd isaf.

 

Sylwer: Nid ydych chi’n gymwys i gael y grant hwn os ydych chi wedi derbyn neu os ydych chi wedi cyflwyno cais llwyddiannus am gymorth gan:

  • Y grant ardrethi busnes gan eich Awdurdod Lleol

  • Y Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer busnesau bach a chanolig a microfusnesau

  • Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

  • Grant Cychwyn Busnes Llywodraeth Cymru

  • Cronfa Cadernid y Trydydd Sector

  • Mudiad Meithrin (gan fod yr arian hwn yn dod o Gronfa Cadernid y Trydydd Sector).

Sut Mae Gwneud Cais 

Mae busnesau’n gallu gwneud cais am y grant drwy ddefnyddio’r gwiriwr cymhwysedd ar wefan Busnes Cymru. Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais i’ch awdurdod lleol. Mae’n rhaid cynnwys eich tystiolaeth gyda’ch cais. Ni fydd ceisiadau heb dystiolaeth yn cael eu hystyried.

 

Mae dogfennau wedi’u sganio a lluniau yn fathau derbyniol o dystiolaeth ar gyfer hyn.

 

Mae'r Grant Darparwyr Gofal Plant yn gwahodd ceisiadau o 24ain Awst 2020 nes bydd yr holl gronfa wedi cael ei hymrwymo neu 31ain Hydref 2020, pa un bynnag sydd gyntaf. Bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried ar sail y cyntaf i’r felin. Mae hyn yn golygu efallai na fydd ceisiadau’n cael eu harfarnu ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os bydd y gronfa wedi cael ei hymrwymo’n llawn. Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgresiwn absoliwt ar hyd a thelerau’r gronfa. 

  

 

Gwneud cais ar-lein

  

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi'i deilwra i fusnesau sy’n cychwyn, microfusnesau a busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru.  Mae’r gwasanaeth yn gallu eich helpu i ddeall beth sydd ei angen arnoch a darparu pecynnau cymorth wedi’u teilwra gan gynnwys mynediad at offer ar-lein, gweithdai, cynghorwyr a mentoriaid arbenigol.  Yn ogystal â gweithio gyda chi ar ddiagnosteg busnes a chynllun gweithredu, mae ein cynghorwyr yn gallu darparu cyngor ariannol wedi’i dargedu a chyfeirio at gymorth arall a allai eich helpu.

 

Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru am gymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru ar ôl dyfarnu’r grant.

 

I gael gwybod rhagor, ewch i fundchecker.businesswales.gov.wales