Asiantau Gorfodi

 

Mae'r Cod Ymddygiad Asiantau Gorfodi (Saesneg) yn rhoi gwybod i'n Hasiantau Gorfodi sut y dylent ymddwyn wrth gasglu Treth Gyngor neu Ardrethi Busnes sydd heb eu talu.

 

Mae'r cod hwn yn cydymffurfio â’r Safonau Asiantau Gorfodi Cenedlaethol (Saesneg).

 

Cymryd Rheolaeth o Gostau Nwyddau

 

Rheoliadau Cymryd Rheolaeth o Nwyddau (Ffioedd Gorfodi 4 Tabl 1)

Control of goods cost
 Cam Ffi Ffi Sefydlog Ffi ar gyfer swm mwy na £1,500
 Cam Cam Cydymffurfio  £75.00     0%
 Cam Gorfodi  £235.00   7.5%
 Cam Gwerthu neu Waredu  £110.00   7.5%

 

Pobl agored i niwed

Rydyn ni’n gwneud ymdrech arbennig i fod yn sensitif tuag at bobl agored i niwed. Byddwn yn defnyddio casglwyr arbennig yn yr achosion hyn os oes angen. Diffinnir pobl agored i niwed fel:

  • pobl sy'n dioddef o nam meddyliol neu ddryswch meddyliol 
  • pobl sy'n sâl yn yr hirdymor neu sy'n dioddef o salwch neu fregusrwydd difrifol
  • pobl sy'n fyddar neu ddall, neu sydd â golwg neu glyw cyfyngedig
  • pobl sydd wedi dioddef profedigaeth ddiweddar yn y teulu neu’r cartref

Os nad oes Asiant Gorfodi wedi cysylltu â chi a’ch bod yn perthyn i un o’r categorïau uchod, cysylltwch â’r Adran Refeniw ar unwaith.

 

 

Cwynion

Weithiau, waeth pa mor galed y gweithiwn ni, bydd pethau'n mynd o chwith. Helpwch ni i unioni pethau.
Gallech fod am gwyno am y rhesymau canlynol:

  • nid ydym wedi eich trin chi'n deg
  • nid ydym wedi eich trin chi'n gwrtais
  • dydyn ni heb wneud rhywbeth y dylen ni fod wedi'i wneud, neu
  • rydyn ni wedi gwneud rhywbeth yn wael

Ysgrifennwch at: Y Cyfarwyddwr Adnoddau, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU.

 

Byddwn yn ymchwilio i bob cwyn ac yn anfon ymateb ysgrifenedig atoch o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Desgiau ymholi

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth ‘un stop’ cyfeillgar a phroffesiynol ar gyfer eich holl ymholiadau Refeniw neu Fudd-dal Tai a’r Dreth Gyngor. Galwch draw: Llun i Iau 9.00am - 4.30pm, Gwener 9:00am - 4:00pm yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri.

 

Llinell Gymorth

Ffoniwch ni rhwng 8:45am a 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Iau neu rhwng 8:45am a 4:00pm ar ddydd Gwener.

 

Telephone Numbers
 Treth Gyngor
01446 709564
 Ardrethi Annomestig 01446 709299
Budd-dal Tai a'r Dreth Gyngor 01446 709244

 

Ymweliadau â’r Cartref (yn ystod y dydd yn unig)

Os na allwch ddod i'n gweld ni, ffoniwch y rhifau uchod ac mae'n bosibl y gallwn drefnu ymweliad â'ch cartref dan amgylchiadau arbennig.