Top

Brig

Fforwm Cyllideb Ysgolion 

Mae'n ofynnol i bob Cyngor fod â Fforwm Cyllideb Ysgolion yn unol ag Adran 47A Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y nodwyd gan Ddeddf Addysg 2002 a Rheoliadau Fforymau Cyllideb Ysgolion (Cymru).

 

Mae’n ofynnol i Gynghorau ymgynghori â’u fforymau ysgolion yn flynyddol ar:

 • Adolygiadau i’w Gynllun ar gyfer Ariannu Ysgolion
 • Effaith debygol unrhyw newidiadau i’r fformiwla ariannu
 • Contractau ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau sy’n rhagori ar y trothwy a ragnodwyd ar gyfer caffael
 • Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gan y Cyngor i ysgolion
 • Newidiadau arfaethedig i'r ffactorau a'r meini prawf a gymerir i ystyriaeth neu'r dulliau, egwyddorion a'r rheolau i'w mabwysiadau mewn perthynas â'r fformiwla ar gyfer ariannu ysgolion

 

Yn ogystal bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r fforwm ar oblygiadau meysydd eraill cyllideb ddirprwyedig Addysg ac Ysgolion megis:

 • Trefniadau ar gyfer addysg disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Dyrannu a defnyddio grantiau penodol

 

Mae gan y fforwm rôl allweddol o ran datblygu dealltwriaeth a hyrwyddo deialog effeithiol rhwng y Cyngor a'r ysgolion.

 

Mae’r Cyngor, yn gweithio mewn partneriaeth â Fforwm Cyllideb Ysgolion, yn gwerthfawrogi ei gyfraniad at y broses gwneud penderfyniadau.

 

Grwpiau Ffocws Fforwm Cyllideb Ysgolion

 

 • Adolygiad o'r Fformiwla Ariannu – Ysgolion Cynradd: Kelvin Law, Ceri Hoffrock a Gareth Rein
 • Adolygiad Cyllido Fformwla (Ysgolion Prif Ffrwd)
 • Adolygiad Cyllido Fformwla (Ysgolion Arbennig)
 • Datganoli Staff CCD 1:1 AAA i Ysgolion Cynradd 
 • Adolygiad o ariannu MLD Uwchradd a dirprwyo CCD: Vince Browne, Tyrone Davies, Alec Lewis a Tim Exell

Rhaglen Waith

 • Adolygiad o’r Fformwla Ariannu Ysgolion Arbennig
 • Adolygiad o’r Fformwla Ariannu Ysgolion Prif Ffrwd
 • Adolygiad o’r fethodoleg dyrannu cyllid ôl-16
 • Adolygiad o Gynllun Cyflenwi Tymor Hir Ysgolion
 • Ailffurfio Grŵp Ffocws Gwasanaethau - Arlwyo
 • Ailffurfio Grŵp Ffocws Gwasanaethau - AAA
 • Monitro ariannu grantiau
 • Dadansoddi’r Llyfr Gwyrdd ac Asesiad o'r Gwariant Safonol

 

Amserlen Cyfarfodydd

 • Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfarfodydd i ddod

   

Mae’n bosibl y bydd angen ar adegau penodol y flwyddyn e.e. adeg y gyllideb (mis Tachwedd i fis Mawrth) i gynnal cyfarfodydd yn amlach. Yn yr un modd, os bydd menter neu fater penodol sydd angen sylw ar fwy o frys, gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol.

 

Yn ogystal, mae’n bosibl y bydd angen sefydlu grwpiau ffocws gorchwyl a gorffen bach ad hoc i edrych ar feysydd penodol ac adrodd arnynt.  

 

Os hoffech chi godi unrhyw beth sydd of fewn cylch gorchwyl y Fforwm Cyllideb Ysgolion, cysylltwch â'ch cynrychiolydd perthnasol.

 

 

School Budget forum meetings
15/03/2017 Agenda Minutes
18/01/2017 Agenda Minutes
16/03/2016 Agenda Minutes
18/11/2015 Agenda Minutes
20/03/2015 Agenda Minutes
18/03/2015 Agenda Minutes
10/12/2014 Agenda Minutes
17/09/2014 Agenda Minutes
21/05/2014 Agenda Minutes
19/03/2014 Agenda  Minutes
13/11/2013 Agenda Minutes
18/09/2013 Agenda Minutes
15/05/2013 Agenda Minutes
20/03/2013 Agenda Minutes
21/02/2013 Agenda Minutes
12/12/2012 Agenda Minutes
07/11/2012 Agenda  Minutes
19/09/2012 Agenda Minutes
27/06/2012 Agenda Minutes
25/04/2012 Extraordinary Meeting   Minutes

27/03/2012 Extraordinary Meeting

  Minutes
07/03/2012 Agenda Minutes
18/01/2012 Agenda Minutes
07/12/2011 Agenda Minutes
14/09/2011 Agenda Minutes
15/06/2011 Agenda Minutes
13/04 2011 Agenda Minutes
02/03/2011 Agenda Minutes
03/11/2010 Agenda Minutes
15/09/2010 Agenda Minutes
12/05/2010 Agenda Minutes
17/03/2010 Agenda Minutes
24/02/2010 Agenda Minutes

Extraordinary Budget Forum 

  Minutes

04/11/2009

Agenda Minutes
16/09/2009 Agenda Minutes
01/06/2009 Agenda Minutes
20/05/2009 Agenda Minutes

25/03/2009

Agenda Minutes

25/02/2009

Agenda Minutes